Banky navazují na dotační programy

Aby zemědělci mohli realizovat investice ve svých záměrech, žádají často o úvěr některý z bankovních domů. Některé z nich mají k speciální programy k financování projektů Evropské unie ze strukturálních fondů. Navázaly tak na zkušenosti získané v rámci programu SAPARD. Kromě toho několik peněžních ústavů podepsalo Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, což jim umožňuje úvěrovat projekty v národních programech.

Komerčního financování projektů z programů strukturálních fondů Evropské unie a Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se účastní kromě dalších GE Money Bank (GEMB), Česká spořitelna (ČS) a Komerční banka (KB).

GE Money Bank

V oblasti úvěrování zemědělských subjektů si GEMB drží dlouhodobě významnou pozici. „Svědčí o tom již to, že 24 % úvěrů, které jsme poskytli podnikatelům a firmám, čerpali právě zemědělci,“ tvrdí manažer produktů pro zemědělské subjekty této banky Martin Jarolím. Upřesnil, že letos k 30. dubnu z portfolia úvěrů 14,6 mld. Kč zaujímají zemědělci 3,6 mld. Kč.
„Zemědělci tvoří specifickou skupinu komerčních klientů, kteří se charakterem svého podnikání a svými potřebami vymykají ostatním klientům. Mezi tyto zvláštnosti patří především sezónní charakter zemědělské prvovýroby,“ řekl M. Jarolím. Proto jsou pro ně připraveny produkty, které na tyto potřeby reagují. Jde o provozní úvěry k financování předsezónních a sezónních prací, úvěry k financování zásob zemědělských komodit, hypoteční úvěry k financování nákupu zemědělské půdy a investiční úvěry k financování nákupu zemědělské techniky a na rekonstrukci a výstavbu hospodářských budov,“ upřesnil.

Financování projektů ze strukturálních fondů

GEMB poskytuje úvěry na investiční projekty, na něž zemědělci dostávají nenávratnou dotaci ze strukturálních fondů EU. Klientům banka nabízí tři formy financování. První je investiční úvěr v plné výši s možností mimořádné splátky po získání finančních prostředků z fondů EU. Druhá možnost spočívá v investičním úvěru na část projektu, kdy klient kryje část investice, na kterou získá dotaci, z vlastních zdrojů. Využít lze i třetí formu, kdy banka poskytuje investiční úvěr na část projektu a provozní úvěr na dobu, než klient získá dotace z unie.

Návaznost na programy PGRLF

Významnou roli má i spolupráce s PGRLF. „Banka se podílí na celkovém počtu úvěrů do zemědělství v ČR s podporou tohoto fondu téměř 22 procenty. Současně dvě třetiny úvěrů poskytnutých GEMB zemědělcům jsou s dotací PGRLF,“ doložil M: Jarolím na číslech.

 Financování zemědělské půdy
Projektem, na němž GE Money Bank s PGRLF spolupracuje, je dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy s úrokovou dotací PGRLF. „Ze schválených žádostí o podporu v tomto programu se přes 60 % týká klientů GEMB,“ podotkl M. Jarolím. Celková výměra nakupované půdy u schválených žádostí na PGRLF činí podle něj v tuto chvíli zhruba 7422 hektarů, přičemž žadatelé o úvěr GEMB se na této výměře podílejí 4863 ha.
Banka schválila úvěry na půdu téměř dvěma stovkám zemědělců s tím, že celkový objem úvěrů dosáhl přibližně 360 mil. Kč. Úvěry dosahují průměrné výše 1,8 mil. Kč a doba splatnosti vychází v průměru na patnáct let. Průměrná výše úvěru se ve srovnání s dobou zahájení programu snížila na necelé dva miliony korun. Z toho M. Jarolím usuzuje, že úvěr požadují i menší zemědělci
Dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy je určen právnickým a fyzickým osobám, tedy i samostatně hospodařícím rolníkům. Úvěr je omezen minimální částkou 300 tisíc Kč, maximální výše není stanovena. Hypotéku lze splácet deset až dvacet let, přičemž se odděleně hradí jistina a úroky. Klient se sám rozhoduje, zda využije plovoucí nebo fixní úrokovou sazbu s fixací na jeden rok či pět let. Úrokové sazby stanovuje banka individuálně, ale pohybují se v rozmezí 5,5 až 7,5 %, z toho státní úroková dotace z programu Půda činí 4,5 % a navíc ve vymezených případech z programu Mládí dvě procenta.
GE Money Bank poskytuje úvěry na nákup půdy maximálně do výše 90 % kupní ceny, přičemž úvěr je jištěn nakupovanou půdou a případné dozajištění úvěru se řeší podle individuálního úvěrového případu. Posloužit k těmto účelům může blankosměnka, popřípadě zemědělská půda ve vlastnictví klienta. Odhad půdy provádí smluvní odhadci peněžního ústavu.

 Financování zemědělské techniky
Investiční úvěry poskytované PGRLF v programu Zemědělec slouží k financování dlouhodobých potřeb v oblasti zemědělství, konkrétně k nákupu nové i použité zemědělské techniky. Farmáři stačí zaregistrovat žádost o úvěr na PGRLF a finance od banky může čerpat ještě před schválením dotace, potvrdil manažer produktů pro zemědělské subjekty.
Zemědělci mohou získat úvěr na celou pořizovací cenu techniky. Půjčku s úrokem banky v rozmezí 5,5 až 6,5 % splácí dva až osm let s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na jejich cash flow. Z toho 4,5 % přispívá na úrok stát. Minimální částka úvěru je 300 tisíc Kč. „Nejčastěji si rolníci půjčují peníze na traktory nebo sklízecí mlátičky v průměrné hodnotě více než 2,5 mil. Kč,“ zhodnotil manažer produktů. O přiznání úvěru rozhoduje podle něj finanční zdraví žadatele o půjčku, historie podnikání, předložená alespoň tři daňová přiznání. Od zemědělců vyžaduje banka zajištění úvěru převodem vlastnického práva k předmětu úvěru. „Letos očekáváme ještě větší zájem o investiční půjčky než vloni. Přispět by k tomu měla i nadstandardní úroda v loňském roce a tedy větší zisky při zpeněžování i obdržené dotace ze strukturálních fondů a národní pomoci,“ soudí M. Jarolím.

 Financování úrody
Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu. I na tyto provozní úvěry lze využít dotace PGRLF z programu Vyrovnání úrokového zatížení. Půjčená částka odpovídá předloženým fakturám v souladu s požadavky PGRLF. Tento úvěr lze získat od banky s úrokem od 5,5 %. Z toho stát dotuje sazbu 4,5 procenta. Půjčku je nutné splatit do 30 měsíců, existuje však možnost prodloužení. K zajištění úvěru vyžaduje banka nemovitost, pohledávky nebo skot. Výšku úvěru banka neomezuje. Průměrná úvěrová částka dosahovala asi 2,5 milionu Kč.

 Ručení skotem za úvěry
Zemědělci mohou od letošního dubna ručit za úvěry u GEMB také skotem. K zajištění ho lze použít u provozních úvěrů, u investičních k dozajištění. Pro větší snadnost, úsporu času a nákladů se dobytek oceňuje účetní cenou, pak už stačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. „Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů,“ sdělil M. Jarolím. Zavedením této možnosti ručení reagovali podle něj na zájem, který zemědělci projevovali o alternativní formy zajištění.

Česká spořitelna

Program k operačnímu programu

Zemědělci, kteří žádají o dotace z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) na investiční úvěry, mohou u České spořitelny využít EU program business. Na základě tohoto programu nabízí banka standardní investiční úvěry jak na dotovanou část výdajů realizovaného projektu, tedy na část odpovídající požadované dotaci, tak na zbývající část, placenou z národních nebo vlastních zdrojů žadatele. K tomu zřídila také specifické služby, například založení zvláštního bankovního účtu na dotovaný projekt, který je podmínkou schválení projektu z OP.
Úvěry se pro účely OP poskytují jako krátkodobé se splatností do 12 měsíců, střednědobé od jednoho do pěti roků a dlouhodobé od pěti do osmi let, výjimečně na deset. Výše úvěru je individuální, stejně jako úroková sazba podle úvěrového rizika, uvedla Barbora Závodská z tiskového oddělení České spořitelny.
Klient může hradit úroky v měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních intervalech s pevnou sazbu nebo proměnnou, respektive plovoucí (PRIBOR). Každé čerpání jistiny, tedy půjčené částky bez úroků, probíhá individuálně, tedy příjemce může mít stanovenou vlastní úrokovou sazbu a splátkový kalendář. Podmínky splácení se dají nastavit v návaznosti na sezónnost zemědělské výroby a tedy sezónní příjmy a výdaje. Se souhlasem banky a podle Všeobecných úvěrových podmínek lze půjčku třeba i předčasně splatit. U úvěru není možnost revolvingu, což znamená, že vyčerpané a splacené částky nelze již znovu čerpat. Zajištění úvěru je individuální „Základem k tomu nemusí být přímo pořizovaný předmět, jako další formy zajištění je možné využít zejména nemovitý majetek, pohledávky, ručení třetí strany a bankovní záruku. Pokud je zajišťován pořizovaný předmět uvedený v přijatelných výdajích operačního programu, nesmí být využity zajišťovací instrumenty, kde vlastnictví majetku přechází na banku,“ vyložila B. Závodská.
EU program business považuje B. Závodská za výhodný. Podle ní nabízí podnikatelům kompletní řešení pro financování projektu. Program se totiž skládá ze tří složek. První – informační servis – tvoří EU kancelář, informační EU databáze , která je volně dostupná na internetových stránkách České spořitelny a umožňuje jednoduché nalezení relevantního dokumentu (www.csas.cz/eu) a speciální EU semináře. Druhou složku, která zahrnuje přípravu projektu a vypracování žádosti o dotaci včetně další dokumentace, zajišťuje dceřiná společnost České spořitelny – Consulting ČS. „Pro podnikatele to znamená značnou úsporu času i nákladů a maximalizaci šance na skutečné získání dotace,“ tvrdí B. Závodská. A třetí složka programu banky slouží k k vlastnímu financování až do celkových nákladů projektu prostřednictvím jejích standardních produktů a služeb.
Žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU vystaví Česká spořitelna závazný úvěrový příslib jako doklad k prokázání dostatečných finančních zdrojů na realizaci projektu. Dále banka poskytne prostředky na financování projektu během jeho realizace formou provozního a investičního úvěru, dodala B. Závodská.

Financování programů PGRLF

Česká spořitelna zemědělcům umožňuje provozní financování s využitím příspěvku na úrok z programů PGRLF a také financuje investiční programy operačního programu. Úrokovou sazbu stanovuje banka opět individuálně podle úvěrového rizika konkrétního klienta. PGRLF dotuje úroky 4,5 % ročně s podmínkou, že alespoň jedno procento hradí klient. Například, pokud je úroková sazba z úvěru šest procent 6 %., PGRLF hradí 4,5 % a klient 1,5 %. V případě, že úroková sazba činí 5 % ročně, PGRLF hradí 4 % a klient 1 %.

 Hypoteční úvěr na nákup půdy
Hypotéka na nákup soukromé zemědělské či lesní půdy s úrokovou dotací PGRLF je určena klientům z řad drobných zemědělců a farmářů a také zemědělským podnikům. „Úvěr na půdu lze u České spořitelny získat až do 70 % odhadní ceny a zároveň maximálně do 90 % kupní ceny. Předpokládaná průměrná délka splatnosti úvěru je v rozmezí 10 až 15 let, výjimečně i 20 let. Roční úroková sazba se pohybuje v rozmezí 5,5 až 7,5 % s tím, že konkrétní procento stanoví spořitelna podle bonity klienta a úvěrových parametrů. Úroková dotace ze strany PGRLF se poskytuje maximálně do pěti procent ročně. Maximální objem dotovaného úvěru je stanoven programem PGRLF a činí 10 milionů korun. Zajištění úvěru posuzuje banka individuálně. V některých případech jí stačí zemědělská půda, v jiných je nutné dozajištění standardními zajišťovacími prostředky. Zájemce o hypotéku na nákup půdy nemusí být klientem České spořitelny, banka je připravena financovat i zemědělce, kteří nejsou jejími klienty,“ sdělila B. Závodská.
Žadatelům o dotaci úroků z programu Půda poskytla Česká spořitelna ke konci roku 2004 hypoteční úvěry v celkovém objemu zhruba 15 milionů Kč. Dále spolufinancovala zhruba 20 projektů žádajících o dotaci z operačního programu v objemu asi 180 milionů Kč.

Komerční banka

Financování ze strukturálních fondů EU

Pro projekty splňující podmínky strukturálních fondů EU zavedla Komerční banka program Ponte. Nabízí komplexní řešení, konkrétně zahrnuje příslib úvěru, úvěr na předfinancování grantu EU, úvěr na spolufinancování projektu a finanční poradenství při přípravě projektu, vyjmenovala Romana Kubálková, manažerka externí komunikace KB.
Krátkodobý až střednědobý úvěr na předfinancování grantu EU řeší časový nesoulad mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a vlastním čerpáním dotace ze strukturálních fondů EU. Do této skupiny se řadí zejména úvěr investiční, úvěr na provozní a investiční potřeby a municipální úvěr. Tyto úvěry se poskytují v českých korunách, v odůvodněných případech i v cizí měně. Úroková sazba je pohyblivá. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí zejména z dotace čerpané z EU, upřesnila R. Kubálková.
Dále upozornila na střednědobé až dlouhodobé úvěry určené ke spolufinancování výdajů projektu, které nejsou kryty dotací ze strukturálních fondů EU. Především jde opět o úvěr investiční, úvěr na provozní a investiční potřeby, úvěr municipální a úvěr na oběžné prostředky. Standardní úvěr na spolufinancování projektu se poskytuje v korunách a vybraných cizích měnách (EUR, USD nebo CHF). Na tyto úvěry lze použít jak pevnou, tak i pohyblivou úrokovou sazbu. Úroky hradí klient v dohodnutých periodách. Jistina se splácí podle splátkového kalendáře smluvně stanoveného mezi klientem a KB, upřesnila.
Při financování projektů střednědobého a dlouhodobého charakteru platí dvouletá lhůta pro dočerpání grantů po jejich schválení. To znamená, že na projekty, které získaly podporu do konce roku 2006, mohou být realizovány a lze čerpat dotace ještě další dva roky, tedy do roku 2008, upozornil náměstek ředitele marketingu KB Petr Slabý.
Oba základní typy úvěrů lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů. V odůvodněných případech mohou být výjimečně převedeny i na běžný účet klienta.
Jedním z prvních klientů KB, který využil možnost získat grant ze strukturálních fondů EU, je společnost Agra Ždánice sídlící v Bystřici nad Pernštejnem. „Dotaci získala na nákup zemědělských strojů v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Banka mu poskytla úvěr na předfinancování grantu ve výši necelých dvou miliónů korun a současně také úvěr na spolufinancování nákupu těchto strojů ve výši 2,3 mil. Kč. Celkové náklady projektu dosáhly výše 5,2 mil. Kč, z toho dotace pokryje 1,9 mil. Kč,“ popsal financování projektu Miloslav Kukla, ředitel obchodního centra KB Havlíčkův Brod, které ho s klientem připravovalo.
Celková výše poskytnutých úvěrů závisí na schválení žádostí o dotaci z příslušných operačních programů. „Nejčastější poptávka ze strany klientů po úvěrech směřujících do zemědělství se pohybuje kolem 10 milionů korun na jednotlivý projekt. K lednu 2005 bylo na program zemědělství schváleno 15 projektů.

Financování úvěrů s podporou PGRLF

K financování investic v zemědělství s podporou PGRLF ve formě dotace úroků mohou fyzické a právnické osoby využít speciálního produktu Profiúvěr, který banka schválí nejdéle za tři až pět dní. Profiúvěr totiž znamená zkrácenou dobu schvalovacího procesu a zredukovaný počet požadovaných dokumentů.
Výši úvěru, hranici maximální a minimální půjčované částky banka specificky neomezuje pro financování investic do zemědělství, potvrdila R. Kubálková. „Jen v případě Profiúvěru představuje horní limit úvěru osm milionů korun,“ dodala. Úroková sazba se pro úvěry z PGRLF pohybují podle bonity klienta a povahy obchodního případu v průměru kolem 5,83 % ročně. O splácení úvěru je možné se s bankou dohodnout o nepravidelném splácení vzhledem k sezónnosti zemědělské výroby a cash flow zemědělce, potvrdila R. Kubálková.
Banka využívá jako záruku za úvěr veškeré typy zajišťovacích prostředků v souladu s právními normami ČR, včetně zástavního práva k věci movité nebo souboru věcí movitých, například při nákupu zemědělské techniky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *