Biologická rozmanitost v podnikání

Nová zpráva financovaná Evropskou komisí prosazuje začlenění biologické rozmanitosti do podnikatelských plánů a hlavních činností soukromého sektoru v celosvětovém měřítku. Zpráva poukazuje na pozoruhodný rozvoj ekologicky ověřené produkce a služeb i stoupající obavy spotřebitelů o udržitelný rozvoj. Ukazuje rovněž, jak biologická rozmanitost může poskytnout významné podnikatelské příležitosti na trhu, který by do roku 2050 mohl dosáhnout hodnoty dvou až šesti bilionů USD. Informovalo o tom Zastoupení Evropké komise v České republice.

Zpráva obsahuje sedm klíčových doporučení pro podniky a vyzývá účetní odborníky a subjekty odpovědné za předkládání zpráv, aby vypracovali jednotné normy pro hodnocení účinků biologické rozmanitosti a vytvořili k tomuto účelu nové nástroje. Zpráva Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost (TEEB) v podnikání bude součástí souhrnné zprávy TEEB, která má být předložena na konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v Nagoji v Japonsku v říjnu 2010.
„Přestože na místní úrovni bylo v několika případech dosaženo úspěchů a přestože si ve stále větší míře tento problém uvědomujeme, zdá se, že rychlost, s níž ubývá biologické rozmanitosti, se nezpomaluje. Z této zprávy však vyplývá, že podnikatelská sféra může pomoci, a já s potěšením konstatuji, že existují konkrétní příklady společností, které úspěšně podnikají, aniž při tom ničí jedinou planetu, kterou máme,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.
Vedoucí studie TEEB pan Pavan Sukhdev prohlásil: „Práce TEEB a dalších přispívá ke zvýraznění ekonomického významu biologické rozmanitosti. Je zřejmé, že některé společnosti v některých odvětvích a na některých světadílech tuto zprávu přijaly a reagují na ni tak, aby bylo možné vybudovat udržitelnější podnikání 21. století.“
Klíčové návrhy pro podniky:
TEEB pro podnikání doporučuje řadu opatření, jež by měla podnikům pomoci minimalizovat jejich rizika ohrožující biologickou rozmanitost a využívat podnikatelské příležitosti, které nabízejí služby ekosystémům:
 Určit dopady svého podnikání na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby a svou závislost na nich.
 Posoudit rizika podnikání a příležitosti spojené s těmito dopady a závislostmi.
 Vypracovat informační systémy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, stanovit cíle, měřítka a výkonnost na principu SMART a oznámit svoje výsledky. Podniknout kroky k vyloučení, minimalizaci a zmírnění rizik souvisejících s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami, podle potřeby i včetně nefinanční náhrady (kompenzací).
 Chopit se vznikajících podnikatelských příležitostí souvisejících s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami, jako jsou úspory vyplývající z účinného vynakládání prostředků, nové produkty a nové trhy.
 Sloučit podnikatelskou strategii a opatření týkající se biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb s širšími podnikovými iniciativami v rámci sociální odpovědnosti.
 Spolupracovat s ostatními podnikateli v oboru a zúčastněními stranami ve veřejné správě, s nevládními organizacemi a občanskou společností na zlepšení informovanosti a politiky, pokud jde o biologickou rozmanitost a ekosystémové služby.
Zpráva konstatuje, že zatímco většina společností se ve svých zprávách biologickou rozmanitostí zabývá stále ještě povrchně, rostoucí počet si uvědomuje její možné výhody. Biologická rozmanitost a ekosystémové služby nabízejí příležitosti všem podnikatelským odvětvím a jejich integrace může přispět k celkovému zlepšení, neboť zajistí udržitelnost dodavatelských řetězců, vznik nových produktů, vytvoří nové trhy, umožní vstup na ně a přiláká nové zákazníky.
Rovněž politiky k řízení rizik v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů mohou přispět k odhalení nových podnikatelských příležitostí, jako je snižování vstupních nákladů díky účinnějšímu využívání zdrojů, vývoj technologií s menšími negativními účinky a jejich uvádění na trh, řízení a vypracování projektů k omezení ekologických škod a poskytování odborných služeb při posuzování rizik a řízení/adaptaci.
Odhady vypracované společností PricewaterhouseCoopers ohledně „světových podnikatelských příležitostí souvisejících s udržitelností v oblasti přírodního bohatství (včetně energetiky, lesnictví, potravinářství a zemědělství a vodohospodářství a hutnictví)“ naznačují, že do roku 2050 by mohl vzniknout trh o objemu 2–6 bilionů USD (ve stálých cenách roku 2008). Zhruba polovinu tohoto objemu tvoří „dodatečné investice do energetiky určené ke snížení emisí uhlíku“. Jak vyplývá z údajů shromážděných organizací Forest Trends v rámci iniciativy Ecosystem Marketplace, trhy související s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami se rozvíjejí.
– Hodnota trhu s ověřenými zemědělskými produkty byla v roce oceněna částkou více než 40 miliard USD, do roku 2020 by měla dosáhnout výše 210 miliard USD a do roku 2050 může činit až 900 miliard USD.
– Platby za ekosystémové služby ve vodohospodářském odvětví a správu povodí činily v roce 2008 pouhých 5 miliard USD, ale do roku 2050 by měly dosáhnout celkové částky více než 30 miliard USD.
Ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání a příležitosti jak bojovat s chudobou. TEEB – Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost – je projekt financovaný Evropskou komisí a vládami jednotlivých zemí, například Německa, Norska a Spojeného království. Jeho cílem je nalézt ekonomické argumenty, které by pomohly hospodářstvím jednotlivých států zvolit si transformační politiky a změny k řešení krize zapojením většího myšlenkového potenciálu do správy přírodního bohatství. Ještě než se na podzim tohoto roku uskuteční v Nagoji v Japonsku konference Úmluvy o biologické rozmanitosti, zveřejní TEEB souhrnnou zprávu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *