Burzovní zpravodajství z obchodování na OBHK z 10.10.2001

Cena poptávky po řepce se na burze od poloviny srpna udržuje ve výši 7300 až 7400 Kč/t. Pozdní konzumní brambory se nabízejí v objemu 23 kontraktů tj. 84 t za cenu registrované nabídky 3700 Kč za tunu. Burza koncem října připravuje otevření trhu pro opakování s masem.

To o čem jsme informovali v minulém zpravodaji se stalo skutkem a Státní intervenční zemědělský fond vstoupil na naší burzu a začal prostřednictvím burzy obchodovat s řepkou. Na trh vstoupil s indikativní cenou poptávky. Vstup tohoto důležitého subjektu na náš trh zvýšil a jejich obchodování patří k nejdůležitějším signálům dalšího vývoje cen na trhu.

Burza dále oznamuje, že v koncem října otevře trh pro obchodování s masem. Pokud se podaří dokončit jednání mezi zpracovateli a pěstiteli o cenové masce použité pro zatřídění jatečních prasat do kvalitativních tříd, zahájíme obchodování v našem obchodním místě Praha 24.10.2001. Obchodování zahájíme s jatečními prasaty a vepřovými půlkami. Trh je otevřený pro všechny účastníky. Zájemci o obchodování se mohou hlásit na náš e-mail uvedený na internetové stránce nebo se informovat telefonicky.

Pro informaci uvádíme časový harmonogram obchodování na naší burze:

 každé úterý v obchodním místě Litoměřice se obchoduje na trhu s bramborami, zeleninou a ovocem,
 každou středu se v obchodním místě Praha se obchoduje na trhu s olejninami, obilovinami a luštěninami.

Podrobnější informace o burze a adresách obchodních míst jsou na naší stránce www.obhk.cz.

Na svém zasedaní dne 27.9.2001 novelizovala burzovní komora burzovní pravidla. Mezi nejdůležitější změny, které dále zkvalitňují obchodování patří:

 zjednodušení podmínek evidence účastníků burzovních obchodů,
 možnost vystavování tzv. trvalých návrhů kupních smluv,
 možnost plnit dílčími dodávkami,
 možnost vypořádání burzovního obchodu prostřednictvím vypořádací ceny stanovené dle cenové masky,
 oddělení termínu plnění od termínu úhrady, což umožní profinancování burzovních obchodů prostřednictvím factoringových společností a bank,
 další možnost v krytí rizik u dodávkových termínových obchodů zavedením garančních blankosměnek.

V souvislostí se změnou burzovních pravidel byly novelizovány formuláře. Tímto upozorňujeme účastníky trhů, zmocněnce a dohodce o nutnosti používat nové formuláře. Nové formuláře jsou k dispozici na naší stránce www.obhk.cz.

Trh s olejninami
Na trhu s olejninami se zvýšila poptávka po řepce ve výši 200 kontraktů tj. 20.000 tun. Na obchodním dnu 10.10.01 byla registrována vážená cena poptávky ve výši 7.350 Kč/tunu. To je oproti minulému obchodnímu dnu mírné snížení na 99,3 %. Je patrné, že se cena poptávky po řepce od poloviny srpna udržuje ve výši 7300 až 7400 Kč/t. První polovina srpna byla ve znamení prudkého nárůstu ceny poptávky a od do této doby cena poptávky stagnuje. Ceny v grafu jsou ceny registrované poptávky. To znamená, že obchodník poptává na spodní hranici, tak aby měl možnost dalšího licitování a aby koupil je ochoten cenu zvýšit. Lze odhadnout, že ten kdo poptává má licitační rozpětí 400 a 600 Kč/t, takže kdo by na burze nabídl a registroval cenu kolem 7600 Kč/t a výše mohl na burze úspěšně prodat s výhodou garance vypořádání burzovního obchodu.

Trh se zeleninou
Na burzovním shromáždění byla zveřejněna avizovaná zaváděcí nabídka pozdních konzumních brambor a mrkve. Pozdní konzumní brambory se nabízejí v objemu 23 kontraktů tj. 84 t. za cenu registrované nabídky 3700 Kč za tunu. Ve zpravodaji Zelinářské únie je kótovaná průměrná cena 3630 Kč/ tunu. Na naší burze se dá tedy lépe prodat a cena je proti průměru vyšší o cca 1,9 %.

Burza má otevřený specializovaný trh pro obchodování s bramborami, který jsme připravili ve spolupráci Ústředním bramborářským svazem České republiky. a tento trh budeme prezentovat na 11. bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě ve dnech 19. a 20. října 2001. Zájemci o obchodování na tomto trhu se mohou přihlásit na naší internetové adrese www.obhk.cz.

Mrkev se nabízí v objemu 100 kontraktů tj. 10 t za cenu 6,1 Kč/kg. Ve zpravodaji Zelinářské únie je kótovaná průměrná cena 4,88 Kč/ kg. Na naší burze se dá tedy lépe prodat a cena je proti průměru vyšší o cca 20 %.

Trh s obilovinami
Na burze byla registrována zaváděcí poptávka po krmném ovsu ve výši 1 kontraktu tj. 50 t. za registrovanou cenu 3000 Kč/t. Na burze byla registrována poptávka po krmné pšenici v objemu 10 kontraktů tj. 500 t. za cenu 3200 Kč/t s termínem dodání únor 2002. Jedná se termínový dodávkový obchod garantovaný garanční blanko směnkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o první registrovaný obchod tohoto typu, takže se o dodávkových termínových obchodech zmíníme v bloku „Víte že …“. Vývoj nabídky a poptávky po krmné pšenici je v následujícím grafu.

Víte že …..

Promptní obchody jsou typické efektové obchody, u nichž je doba od jejich plnění do doby jejich vypořádání maximálně 90dnů. U některých komodit vyžaduje burza k uzavření burzovního obchodu vzorek. Potom hovoříme o promptních obchodech se vzorkem a beze vzorku. Vzhledem ke krátkému termínu plnění předpokládáme, že daná komodita, která je předmětem burzovního obchodu, již existuje.

Dodávkové termínové obchody jsou obchody, u niž je doba mezi jejich uzavřením a vypořádáním až 360 dnů. Vzhledem k dlouhé době mezi jejich uzavřením a vypořádáním říkáme, že jde o obchody termínové. Dodávkové jim říkáme proto, že jde o obchody efektové a musí být vypořádány dodávkou komodity, na kterou byl uzavřen burzovní obchod. Při uzavření tohoto typu burzovních obchodů nemusí daná komodita, která je předmětem burzovního, obchodu ještě existovat. Jsou to obchody typické pro pěstitele, že uzavírá tento obchod na budoucí úrodu. Pro zpracovatele nebo obchodníka s danou komoditou má tento typ burzovních obchodů význam v tom, že si zajišťuje dodávku dané komodity na termín dohodnutý při uzavření burzovního obchodu. Vhledem k tomu, že přesný datum termínu plnění nemusí být v době uzavření známý a známe produkční období dané komodity, lze uzavřít tento obchod na období a podle způsobu stanoveného v burzovních pravidlech tento termín zpřesnit a stanovit přesný datum plnění.

Vzhledem k tomu, že tyto obchody jsou rizikovější než obchody promptní, podmiňuje naše burza jejich uzavření garantováním realizace dodávky a to buď členstvím v garančním fondu a složením povinného minimálního vkladu v burzovní terminologii tzv. margin nebo garanční blanko směnkou. Garanční fond burzy sdružuje právnické osoby, které jsou účastníky termínových obchodů. Smyslem garančního fondu je krytí rizik z uzavřených termínových obchodů. Rizika na straně kupujícího v tom, že nedostane zboží v množství a kvalitě, které na základě uzavřeného burzovního obchodu požaduje. Rizika na straně prodávajícího jsou v tom, že prodávající zboží vyprodukuje, ale nedostane za něj zaplaceno. Při uzavření tohoto typu burzovního obchodu prostřednictvím burzy a složením marginu nebo vystavením garanční blanko je jasné, že to smluvní strany myslí se splněním burzovního obchodu vážně a pokud některá ze smluvních stran nesplní podmínky uzavřeného burzovního obchodu, hradí garanční fond škodu poškozené straně z marginu smluvní protistrany nebo burza vyplní blanko směnku a předá ji poškozené straně. Navíc lze další náhradu škody požadovat prostřednictvím burzovního rozhodčího soudu.

Tento typ obchodu umožňuje také tzv. přímý hedžing tím, že je vypořádán za cenu při uzavření burzovního obchodu. V našem případě jestliže by byl uzavřen obchod za cenu 3200 Kč/t byl by únoru za tuto cenu vypořádán i případě, že by se cena na trhu dostala pod nebo nad tuto cenu při uzavření burzovního obchodu. V tomto případě se tedy kupující kryje proti případnému nárůstu ceny. V našich podmínkách je významná i garance, která smluvní strany kryje proti rizikům vyplývající z nedodání zboží nebo jejího neuhrazení ceny dodávky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *