Černých skládek v lesích loni ubylo

V loňském roce Lesy ČR registrovaly celkem 830 černých skládek, jejich celková plocha by dosáhla rozlohy skoro 5,4 hektaru. Náklady na likvidaci převyšují milion korun. Tato částka se však ještě zvýší, protože likvidace zjištěných případů nadále pokračuje. Proti roku 2009 sice loni počet černých skládek mírně klesl, přesto lesníci příliš optimističtí nejsou. Zkušenosti ukazují, že stav v jednotlivých letech kolísá, jednou je skládek více, podruhé méně. "Mírně pozitivně můžeme za loňský rok hodnotit snad jen skutečnost, že se na skládkách neobjevoval nebezpečný odpad, v naprosté většině šlo o odpad směsný-komunální," uvedl vedoucí odboru majetku a investic Lesů ČR Jaroslav Zezula.

„Je zvláštní, že lidé odpad v lesích, hlavně podél silnic a cest, zanechávají i za stavu, kdy se neustále rozrůstá síť sběrných dvorů, kam je možné bezplatně ukládat veškerý odpad,“ dodal Zezula.
Podle zákona o odpadech musí černé skládky likvidovat vlastníci pozemků na náklady původce. Hlavní tíha nákladů na odstranění černých skládek v lesích spravovaných Lesy ČR tak leží na podniku. Přesto postupně narůstá procento případů, kdy se podaří původce odpadů zjistit.
Lesy ČR obhospodařují více než 1 300 000 hektarů lesa a kromě úklidu černých skládek navíc podnik řádně likviduje odpady, které vznikají při vlastní provozní činnosti.
Likvidaci vlastních odpadů řeší Lesy ČR uceleným systémem odpadového hospodářství na všech organizačních jednotkách. V rámci Lesů ČR je zaveden systém separace dále využitelných složek odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, ale i další). Loni se v rámci podniku vytřídilo dvakrát více druhotných surovin než v roce 2009, celkem 145 tun, z toho 81 tun papíru, 24 tun plastů, 15 tun skla a 25 tun kovů. Tyto suroviny jsou předávány k dalšímu zpracování, ostatní odpady jsou v souladu s požadavky platné legislativy ekologicky likvidovány prostřednictvím firem oprávněných k nakládání s odpady.
Černé skládky ohrožují životní prostředí nás všech, zdůraznil mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Jejich nebezpečnost je dána především charakterem odpadu, který je na nich uložen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a výškou hladiny spodní vody. Kontaminace půd a vodních zdrojů je největším rizikem černých skládek pro životní prostředí. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a živočichy, snižování druhové rozmanitosti a samozřejmě i zápachu a estetickému znehodnocením okolní přírody.
Jednou z vyzkoušených metod, jak do budoucna účinně zabránit vzniku černých skládek je nejen spolupráce s obcemi, ale také osvěta veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. Lesy ČR proto v rámci lesní pedagogiky – a dále při akcích typu Den s Lesy ČR nebo Den Země – děti, mládež i dospělé seznamují s tím, co do lesa patří a co ne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *