Dohoda o zemědělství

Text koaliční dohody mezi ČSSD a Koalicí pro oblast zemědělství, jak ho uveřejnila oficiální webová stránka ČSSD.

/9/ Zemědělství a rozvoj venkova
Smluvní strany konstatují, že základním cílem v oblasti zemědělství je optimalizovat a stabilizovat rozměr a ekonomickou pozici zemědělství tak, aby bylo schopno ve venkovském prostoru plnit funkce produkční, enviromentální a sociální.

K dosažení tohoto cíle se smluvní strany zavazují:

1. Prostřednictvím „Programu obnovy venkova“ podpořit harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik.

2. Systémem podpor a dalšími opatřeními umožnit spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí.

3. Dokončit harmonizaci právních předpisů, nutných pro plnohodnotný vstup českého zemědělství do EU v první vlně.

4. Obhajovat produkční kvóty pro jednotlivé komodity navržené v pozičním dokumentu a rovný přístup v přiznání přímých plateb a zdrojů na rozvoj venkova.

5. Podpořit zemědělskou prvovýrobu v produkčních a marginálních oblastech v souladu se společnou zemědělskou politikou EU.

6. Podpořit potravinářský a zpracovatelský průmysl ve smyslu maximální bezpečnosti potravin pro spotřebitele.

7. Přijmout opatření na podporu agrárního exportu.

8. Podpořit zemědělské prvovýrobce při sdružování do odbytových družstev a organizací.

9. Dokončit restituční a transformační procesy v zemědělství, obnovit a postupně stabilizovat vlastnické vztahy v zemědělství. Urychlit realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní zemědělské půdy. Využít vyjednaného přechodného období k převodu zemědělské půdy na české subjekty na ní hospodařící za přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou. K realizaci tohoto cíle vytvořit „pozemkovou banku“ nebo podobnou instituci,

10. Udržet multifunkční zemědělství na celé ploše zemědělské půdy při výrazné podpoře údržby krajiny a kvality životního prostředí ekologicky únosnou produkcí. Podpořit nepotravinářské využití zemědělské produkce a zvýšit produkci obnovitelných zdrojů energie.

11. Pokračovat ve vodohospodářské politice zabezpečující ochranu území před záplavami a vodní erozí.

12. Lesy nadále považovat za významné celospolečenské bohatství a lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí a zlepšování jejich zdravotního stavu.

13. Podpořit progresivní zemědělský výzkum a zemědělské školství s důrazem na celoživotní program vzdělávání pro zemědělce a zavádění nových technologií do výroby.

Rozvoj zemědělství a lesnictví je a zůstane základem prosperity venkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *