Dotace motivují k ekologickému hospodaření

Ekologické zemědělství v České republice má již dlouholetou tradici. Ke konci roku 2009 hospodařilo u nás 2689 ekologických zemědělců a 501 výrobců biopotravin. V průběhu roku 2009 došlo ke zvýšení počtu ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologicky obhospodařovaných sadů činila 3678 ha, výměra vinic 645 ha. Zemědělská ekologicky obhospodařovaná půda vzrostla na 398 407 ha, což představuje 9,38 % z celkové výměry zemědělské půdy. Na více než 25 % zemědělské půdy byly uplatňovány způsoby hospodaření příznivé k životnímu prostředí s podporou zemědělské politiky. Uvádí se to v souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2009.

Tradiční podpora pro ekologické zemědělce (dotace na plochu zařazenou do přechodného období nebo ekologického zemědělství), byla v roce 2009 vyplácena z Programu rozvoje venkova 2007 2013 (PRV), kde je ekologické zemědělství součástí agroenvironmentálního opatření. Nástroje byly cíleny také na vymezené oblasti (CHKO a NP, Natura 2000, Oblasti zranitelné na dusík) Výše podpor se liší podle obhospodařované kultury.
Od roku 2007 je navíc ekologické zemědělství podporováno výrazným bodovým zvýhodněním při hodnocení investičních projektů v rámci osy I a III PRV. Ekologičtí zemědělci tak měli mnohem vyšší šanci, že jejich projekt bude schválen a financován.
Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou upravena národními i evropskými předpisy (zákon č. 242/2000 Sb., nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008). Jedním z nejdůležitějších ustanovení těchto nových nařízení, která platí od 1. 1. 2009 a nahradila předchozí nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, jsou pravidla týkající se označování biopotravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *