Jak bude vypadat dotační politika v roce 2002

Agrární sektor vstupuje do roku 2002 s nadějí. S nadějí, že se potvrdí pozitivní trendy roku 2001, že si zemědělství „polepší“ po ekonomické stránce, že se zemědělec nebude muset zabývat jinými činnostmi, aby se dobře uživil. Že bude stát podporovat údržbu krajiny i welfare hospodářských zvířat. Že stoupne konkurenceschopnost našeho zemědělství na úroveň potřebnou ke vstupu do EU. Na to, jak stát podpoří toto úsilí pomocí dotačních titulů, jsme se zeptali Ing. Jaroslava Palase, předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.

Pane předsedo, schválila sněmovna v rámci dotačních titulů pro letošní rok nějaké podstatné změny ?
Pro tento rok nebyly prakticky vytvořeny nové dotační tituly, vycházeli jsme totiž z poznatku, že zemědělství je „běh na dlouhou trať“ a farmář, pěstitel či chovatel musí svoje podnikatelské záměry připravovat v delším časovém horizontu. Nově vytvářené či na druhou stranu zanikající dotační tituly mu situaci jen komplikují místo, aby ho podpořily. V rámci letošního roku došlo tedy pouze k přesunům finančních prostředků mezi jednotlivými dotacemi.

Mohl byste přiblížit, jak budou letos vypadat dotace do oblasti živočišné výroby ?
Chtěl bych se zmínit především o dotačním titulu 1Q – podpora odbytu skotu. Smyslem této podpory je likvidace býčků černostrakatého skotu. Idea Ministerstva zemědělství byla následující: pokud zmizí černí býčci z trhu, pak zákonitě vzroste poptávka a následně cena u býčků červenostrakatých. Někteří členové zemědělského výboru prosazovali plošné zavedení dotace u býčků obou plemen, což by ovšem mířilo zcela proti jejímu smyslu. Nakonec jsme po dohodě s ministerstvem zemědělství přistoupili na určitý kompromis. Dotaci jsme rozšířili i na býčky kombinovaných plemen, ale v rozdílné výši finančního plnění. Na býčky černostrakatého plemene může chovatel dostat podporu ve výši 1500 Kč na kus, u červených býčků je tato výše limitní. Znamená to, že dotace na červené býčky s největší pravděpodobností nedosáhnou hranice 1500 korun a budou se pohybovat spíše ve spodním hladinách daného rozmezí, tedy 0 až 1500 Kč. Při uvažovaném počtu 70 000 kusů zastavovaných černostrakatých býčků se vyčerpá dotační limit prakticky pouze na toto plemeno a podpora červenostrakatých býčků bude pouze symbolická. V rámci přesunů dotací v našem rezortu jsme byli nuceni snížit tento titul z 236 na 150 miliónů korun.
Další neméně významným titulem v oblasti živočišné výroby je nákazový fond. V loňském roce byla tato záležitost zvláště aktuální v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií a chorobou SLAK. Je bezesporu potřeba nákazový fond tvořit a upevňovat jeho pozici v českém agrárním sektoru. V parlamentu byla v roce 2001 přijata novela veterinárního zákona, která kompenzuje určité nákazy ve vztahu ke vzniklým následným škodám ve výši 100 %. Podle mého názoru i podle názoru většiny poslanců je to správný krok, protože zemědělec se jako podnikatel potýká s mnoha riziky ať už v oblasti zdravotní, živelných pohrom nebo vzhledem k výkyvům trhu. Pro nákazový fond jsme tedy vyčlenili částku 100 miliónů Kč.

Jak jste spokojen s konečnou podobou dotačního programu 2B- udržování genetického potenciálu osiv a sadby a 2C- podpora zlepšování zdravotního stavu v rostlinné výrobě?
U tohoto titulu jsme byli nuceni razantně zasáhnout. V České republice se totiž během posledních let markantně snížila kvalita osiv a sadby a dlouhodobě klesá podíl používání certifikovaných osiv ve výrobním postupu. Z důvodu nedostatku pohotových finančních prostředků používá nemalá část pěstitelů vlastní merkantil, což se negativně odráží na kvalitě obilí i kvalitě produktů z něj vyráběných. Naším záměrem je pomocí dotačních titulů zvýšit dostupnost certifikovaného osiva pro každého zemědělce a tím ke zkvalitnění celé produkce obilovin. Zároveň zabráníme tomu, aby se nekvalitní a mnohdy zaplísněné rostliny dostaly do potravního řetězce. U programu 2B došlo k navýšení finančních prostředků ze 170 na 200 milionů korun a u programu 2C z částky 190 milionů na částku 280 milionů Kč.

Jsou ještě nějaké jiné podpůrné programy, o kterých by jste se chtěl zmínit?
Do budoucna plánujeme všemi silami podporovat konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu, na rok 2002 navrhovalo Ministerstvo zemědělství částku ve výši 150 milionů, parlament tuto částku povýšil na 200 milionů. Tato suma je adekvátní k počtu projektů připravovaných pro tento rok. V období před vstupem do EU počínaje rokem 2003 by se měla tato částka pohybovat okolo 500 milionů korun ročně.
Za významnou považuji také podporu agroturistiky. Tento program se vytvářel poněkud nesystematicky a není zcela dokonalý. Tento titul by měl podle mého názoru vycházet z programu podpory venkova a být v kompetenci ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky na něj určené by měly jít z jiných zdrojů než z omezených zdrojů zemědělské prvovýroby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *