Kdokoli nemůže dělat cokoli

Volný pohyb osob po Evropské unii a možnost usadit se a pracovat v kterémkoliv jejím členském státě je jedním ze základních práv občanů tohoto společenství. A protože systém vzdělávání není v zemích EU totožný, vzniká otázka vzájemného uznávání kvalifikací.

Evropská unie přijala tři směrnice, které uznávání kvalifikací upravují. Obecně se podle Jaroslavy Píchové z ministerstva zemědělství dá říci, že se Brusel snaží, aby povolání a činností, které vyžadují odbornou kvalifikaci a jsou regulované, bylo co nejméně.
U nás jsou díky poměrně dobré vzdělávací soustavě požadavky na kvalifikaci některých povolání poměrně velké a jsou zakotvené i v řadě právních předpisů. Evropské směrnice zapracovala Česká republika do zákona č. 18/2004 Sb. Ten určuje pravidla uznávání kvalifikací občanů EU. Uznávacími orgány stanovenými zákonem jsou odpovídající ministerstva popřípadě profesní komory. Regulovanými povoláními a činnostmi spadajícími do působnosti ministerstva zemědělství se podrobně zabývá vyhláška č. 213/2004 Sb. U každého regulovaného povolání uvádí příslušný právní předpis upravující kvalifikační požadavky, požadované teoretické vědomosti a praktické dovednosti.
V případě, že žadatel nesplňuje kvalifikační požadavky, musí podstoupit jedno ze dvou kompenzačních opatření. Má možnost volby mezi rozdílovou zkouškou a adaptačním obdobím. V resortu zemědělství je celkem 34 regulovaných povolání a činností.
O uznání kvalifikace zatím u nás požádalo 16 občanů EU. Nečetnější skupinu tvoří občané Rakouska a Německa, dále následují zájemci například z Nizozemska, Řecka nebo Itálie. Všechny žádosti o uznání odborné kvalifikace se týkají regulovaného povolání zemědělský podnikatel. Zemědělští podnikatelé se v ČR evidují v registru. Pro zaevidování je pro cizího státního příslušníka podmínkou, že musí předložit rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace ministerstvem zemědělství. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace činí 2000 Kč.
Píchová upozornila, že zejména ve státech původní patnáctky je jen málo regulovaných povolání. Zatímco u nás se dává důraz na kvalifikaci, v ostatních státech je kladen důraz na výstupy z odborné činnosti. Například v Nizozemsku je kontrolována kvalita výstupních produktů, což regulaci kvalifikace nahrazuje. V některých členských státech nahrazuje regulaci povolání povinné členství v profesních komorách, které určují a kontrolují úroveň odborných znalostí a schopností svých členů. Ti se navíc musí několikrát za rok proškolit. Podle Píchové se u nás připravuje zákon o celoživotním vzdělávání. Díky němu by měli mít lidé, kteří získali vědomosti praxí či samostudiem, možnost nechat si své znalosti prověřit a dostat kvalifikační certifikát.
Nutno ovšem poznamenat, že právo pracovat v libovolné členské zemi mají občané ve státech, které se součástí Evropské unie staly loni prvního května, velmi omezené. Některé ze zemí původní patnáctky se totiž natolik obávaly přílivu pracovních sil z nových zemí unie, že toto právo silně oklestily nebo jeho účinnost oddálily.

Seznam praktických a teoretických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v ČR pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti MZe (podle vyhlášky č. 213/2004 Sb.)
1. rybářský hospodář a jeho zástupce
2. myslivecký hospodář
3. odborný lesní hospodář
4. zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov
5. nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
6. kontrola ekologického podnikatele a osob zařazených do přechodného období
7. kontrola výrobce biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty nebo biopotraviny na trh
8. rostlinolékař
9. zkoušení osiv a sadby
10. dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál
11. plemenářský zootechnik
12. inseminační zootechnik
13. osoba odpovědná za odborné vedení inseminační stanice
14. šlechtitel
15. osoba odpovědná za odborné vedení střediska pro přenos embryí
16. řízení a kontrola pokusů na zvířatech
17. utrácení zvířete (zvířat)
18. porážka jatečných zvířat na jatkách
19. testování a posuzování hospodářských zvířat
20. dozor nad dodržováním uložených povinností při ochraně zvířat
21. práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele
22. klasifikace jatečných těl jatečných zvířat (systém SEUROP)
23. výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek
24. výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek
25. výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv
26. dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů nebo obsahujících geneticky modifikované organismy
27. provádění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech
28. projektování pozemkových úprav
29. osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy
30. zemědělský podnikatel
31. zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesím hospodářství
32. odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
33. technický auditor vodovodů a kanalizací
34. osoba přepravující zvířata

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *