Konzervanty do siláží v roce 2008

Přídavné látky do siláží alespoň částečně eliminují vliv počasí na průběh fermentačního procesu. Podle složení je lze rozdělit do několika skupin. Vedle biologických konzervantů bakteriálních (tvořených pouze různými druhy a kmeny bakterií) a bakteriálně-enzymatických (obsahujících kromě bakterií také enzymy) se vyrábějí ještě přípravky chemické a přípravky kombinované, biologicko-chemické. Do chemických přípravků jsou zařazena i okyselovadla směsí.

Každý rok je z hlediska počasí jiný. Například loni bylo velmi suché jaro, které v mnoha oblastech negativně ovlivnilo nárůst prvních sečí jetelovin a trav. Pozdější deště zkomplikovaly potřebu sklízet ve správné fázi vývoje rostlin.
Velmi deštivé jaro naopak způsobilo problém „trefit se“ do několika dnů, kdy nepršelo a bylo možné senážovat. Stejně tak i konec léta a začátek podzimu bývají každý rok rozmanité, což významně ovlivňuje sklizeň kukuřice.
Tento příspěvek by měl napomoci k lepší orientaci mezi nabízenými přípravky. Dozvíte se z něho jejich složení, na co jsou určeny, dávkování a v jakém balení je můžete zakoupit. Ceny neuvádíme, protože je většina firem nezveřejňuje.
Veškeré informace v následujícím přehledu byly získány od prodejců přípravků.
Výzkumný ústav živočišné výroby nemá prostředky ani pověření ke kontrole poskytnutých dat.
Přípravky se používají v rozdílných podmínkách. Doporučovat některé z nich proto není možné.

Biologické konzervanty bakteriální

Tím, že se do silážované hmoty dodají bakterie mléčného kvašení, dojde k řízenému posílení žádoucí mikroflóry. Fermentační proces pak může proběhnout rychleji, a bude zachováno co nejvíc živin. Přídavek bakterií mléčného kvašení může tedy silážovanou hmotu jenom pozitivně ovlivnit.
Biologické přípravky jsou levnější než chemické a neplatí pro ně tak přísné požadavky na bezpečnost práce. Nezpůsobují korozi strojů. Aplikují se jako tekuté (přípravek je prodáván v sáčcích či dózách a rozpustí se v udaném množství vody) nebo granulované.
Každý má své výhody a nevýhody. Výhodou tekutých přípravků je jejich rovnoměrná aplikace na silážovanou hmotu. Nevýhodou může být omezená doba skladovatelnosti.
Roztok se musí zpracovat do určité doby, jinak hrozí ztráta aktivity bakterií. Granulované přípravky se nedoporučuje používat při sušině vyšší než 45 % a při silážování do balíků. V těchto případech hrozí vysoké ztráty přípravku.
Přípravky, které obsahují pouze homofermentativní bakterie, jsou určeny především pro pícniny s dostatečným obsahem cukrů, tedy dobře silážovatelné. U pícnin s nedostatkem cukrů je jejich účinek snižován. V těchto případech je dobré sáhnout po přípravcích obsahujících příslušné enzymy. Bakteriálně-enzymatický přípravek se doporučuje také pro kukuřici se sušinou vyšší než 34 % nebo při sklizni metodou LKS či CCM.
Většina biologických konzervantů (bakteriálních a bakteriálně-enzymatických) obsahuje několik druhů a kmenů bakterií. Je tomu tak proto, že se tyto bakterie vzájemně doplňují. Přípravky většinou obsahují homofermentativní bakterie: Enterococcus faecium (množí se již při pH 6,5 až 5,5) a Lactobacillus plantarum (pro růst potřebuje prostředí s pH nižším než 5,5).
Další velmi často přidávanou bakterií z důvodu zlepšení chutnosti siláže je Lactobacillus casei, Pediococcus acidilactici (začíná se množit již při pH 6, nejvyšší aktivita je při pH 5 až 4,2).
Lactococcus lactis by měl potlačovat klostridiální spory, a tím by měla být potlačena i tvorba kyseliny máselné. Při heterofermentativním kvašení (Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis) vzniká vedle kyseliny mléčné řada dalších produktů, jako je kyselina octová, mravenčí aj. Použití přípravků s touto bakterií (a s podobně účinkujícími) je vhodné pro zvýšení aerobní stability po otevření silážní jámy.
Dalšími, svými účinky důležitými bakteriemi přidávanými do konzervantů jsou Propionibacterium shermanii a Propionibacterium jensenii. Rovněž se uplatňují v posílení aerobní stability siláže. Z cukrů vytvářejí kyselinu propionovou, která má význam při potlačování kvasinek a plísní.

Biologické konzervanty bakteriálně-enzymatické

Pro úspěšný fermentační proces je důležitý obsah vodorozpustných cukrů v píci. Pokud je jich nedostatek, dají se doplnit přídavkem melasy na silážovanou hmotu.
Další možností je přídavek enzymů do konzervačních přípravků. Enzymy jsou specifické bílkoviny, které katalyzují průběh biologických reakcí. Svojí hydrolytickou činností způsobují rozklad složitých látek na jednodušší. Enzymy v silážních přípravcích rozkládají polysacharidy na jednoduché cukry, které jsou již pro bakterie dobře přístupné.
Mezi nejvíce užívané patří celuláza, hemiceluláza, amyláza, glukózaoxidáza.
Přípravky s celulózou a hemicelulózu se užívají především pro silážování středně a obtížně silážovatelných pícnin (trávy, vojtěška, jetel, jetelotrávy, vojtěškotrávy).
Konzervanty s amylázou štěpí škrob a jsou přidávány k ošetření především kukuřice sklizené metodou LKS (v zrnu této kukuřice je již velké množství škrobu).
Oxidoredukční enzym glukózaoxidáza způsobuje přeměnu glukózy na kyselinu glukonovou a peroxid vodíku. Kyselinu glukonovou následně bakterie mléčného kvašení mění na kyselinu mléčnou, etanol, acetát a oxid uhličitý.

Biologicko-chemické konzervanty

Tyto přípravky obsahují kromě bakterií mléčného kvašení a enzymů také soli kyseliny benzoové a sorbové. Uvedené kyseliny jsou totiž obtížně rozpustné ve vodě, a proto se užívají jejich soli.
Kombinace biologické a chemické složky je výhodná. Bakterie zde mají za úkol zajistit optimální kvašení a přidaná kyselina blokuje růst plísní, množení kvasinek a částečně i hnilobných mikroorganismů. Přípravky je výhodné použít u siláží, u kterých je při jejich otevření ohrožena aerobní stabilita.

Chemické konzervanty

Chemické konzervanty ihned okyselí hmotu a potlačí nežádoucí mikroorganismy. Jsou sice finančně náročnější, ale jejich použití představuje jistotu, že hmota bude dobře a dlouhodobě zakonzervovaná.
Mají široké uplatnění. Jedním z nich je silážování plodin o nízké sušině. Výhodné jsou pro středně a obtížně silážovatelné pícniny, u kterých z důvodu nepříznivých podmínek nebyla možnost zavadnutí, dále pro konzervaci vlhkého, šrotovaného a mačkaného zrna.
Potlačují nežádoucí bakterie, kvasinky a plísně, zajišťují aerobní stabilitu siláže.
U kukuřice mají chemické přípravky velký význam při silážování vlhkého (mačkaného i šrotovaného) zrna, LKS a CCM, tzn. produktů s vyšším obsahem sušiny. Zde totiž ve velké míře hrozí zaplísnění. Plísně produkují toxiny, jež způsobují velké zdravotní problémy u hospodářských zvířat.
Vypuzení vzduchu z horních vrstev siláže je obtížné, proto chemické konzervanty mají důležité uplatnění při ošetřování povrchu naskladněné silážované hmoty, případně i jejích boků.
Rovněž při přerušení silážování je vhodné poslední vrstvu ošetřit chemickým konzervantem. Chemické přípravky jsou velice vhodné také v případě, že bude siláž zkrmována v teplém letním období, kdy jsou siláže aerobně nestálé.
Chemické preparáty obsahují hlavně kyselinu mravenčí, propionovou a jejich soli. Největší antimykotickou aktivitu vykazuje kyselina propionová. Kyselina mravenčí konzervuje hmotu tím, že ji okyselí a potlačí nežádoucí skupiny bakterií. Kvasinky a plísně však nepotlačuje. Kyselina mravenčí se užívá především pro silážování objemných krmiv a kyselina propionová na krmiva jadrná (konzervace vlhkého zrna).
Kyselina propionová zabraňuje rozvoji plísní a kvasinek při vybírání otevřené siláže.

Nabídka přípravků na českém trhu

Proti loňskému roku je na trhu několik novinek a naopak některé konzervanty již firmy nenabízejí.

V nabídce již nejsou:
– AMASIL®LACT (BASF, konzervace a okyselování krmiv)
– LUPROLACT® (BASF, konzervace a okyselování krmiv)
– LUPRO-CID® LACT (BASF, konzervace a okyselování krmiv)
– LUPRO-MIX®LACT (BASF, konzervace a okyselování krmiv)
– Sila-Fresh (CRS Marketing, chemický konzervant pro zvýšení aerobní stability travních siláží, leguminózních siláží, GPS, LKS, CCM)

Nové chemické přípravky do siláží a krmných směsí:
– SCHAUMACID CLEAN liquid (Schaumann ČR, těžce silážovatelné plodiny, okraje a povrch siláží, krmné směsi)
– SCHAUMACID F liquid (Schaumann ČR, krmné směsi, voda)
– SCHAUMACID F dry (Schaumann ČR, krmné směsi)
– SCHAUMACID M liquid (Schaumann ČR, krmné směsi)
– SCHAUMACID DRINK C liquid (Schaumann ČR, krmné směsi, voda)
– SCHAUMACID PROTECT dry (Schaumann ČR, krmné směsi)
– SCHAUMA-VIT ACID dry (Schaumann ČR, krmné směsi)
– SCHAUMASIL BABY dry (Schaumann ČR, krmné směsi)
– SCHAUMASIL TMR liquid (Schaumann ČR, stabilizace siláží a TMR)
– SILA-FOR NA (Bioferm CZ, obtížně silážovatelné zavadlé pícniny, LKS, CCM, mačkané vlhké zrno)
– SILA-PRO NC (Bioferm CZ, všechny pícniny, vlhké zrno kukuřice, obilnin, luštěnin)
– NEUBASIL SOFT M LIQUID (Euro Bagging, lehce silážovatelné plodiny, kukuřice, povrch siláží, /zrno, siláž/, obilniny, vlhké zrno, mačkané, drcené zrno)
– NEUBASIL SOFT G LIQUID (Euro Bagging, těžce a středně silážovatelné plodiny)
Nové bakteriální přípravky:
– MICROSILOSMO (Medipharm CZ, kukuřice, LKS, CCM, jemně šrotované zrno, GPS – silážované obilniny, zavadlé pícniny při sušině 38 – 45 %)
– ENERGOSIL (Medipharm, CZ kukuřice)
V současné době je v prodeji 31 konzervantů bakteriálních, 14 bakteriálně-enzymatických, 65 chemických s okyselovadly krmiv a šest kombinovaných biologicko–chemických. Nabídka je více než široká, a je tedy z čeho vybírat.
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení záměru MZE 0002701403

 

Klíčové informace

– Konzervační přípravky používané při silážování mají alespoň částečně eliminovat vliv počasí na průběh fermentačního procesu. 
– Podle složení se používané konzervanty dělí do několika základních skupin. 
– Nabídka konzervantů na českém trhu je více než dostačující. Momentálně lze vybírat z 31 bakteriálních, 14 bakteriálně-enzymatických, 65 chemických s okyselovadly krmiv a šesti kombinovaných biologicko-chemických.

Ing. Yvona Tyrolová
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves, v. v. i.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *