Lesů u nás stále přibývá

Plocha lesních pozemků v České republice setrvale mírně roste. V loňském roce se meziročně zvýšila o dalších 2052 hektarů na téměř 2,662 milionu hektarů. Lesy tak zaujímají zhruba 33,9 procenta z celkové výměry země. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012, kterou zpracovalo ministerstvo zemědělství.

Přírůstek lesních ploch není podle zprávy pouze důsledkem převisu výměry nově zalesněných pozemků nad výměrou pozemků, které jsou z různých důvodů z lesa odnímány, ale také částečně výsledkem existujících finančních podpor určených na zalesňování méně úrodných zemědělských půd.

Pokud jde o struktury lesních porostů, zpráva konstatuje, že plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje, např. plocha smrku poklesla oproti roku 2000 o 62 595 ha, naproti tomu se zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména dubu a buku. „Je to výsledek trvalého úsilí lesníků o dosažení optimální druhové skladby lesů, které je dlouhodobě podporováno cílenou dotační politikou státu,“ uvádí zpráva. I přes pokles ploch však jehličnany zaujímaly loni 73,2 procenta lesní výměry. Za určité negativum zpráva považuje nerovnoměrnou  věkovou strukturu našich lesů. „V posledních letech znatelně narůstá výměra přestárlých porostů (nad 120 let), což může znamenat určité ekonomické ztráty do budoucna. Může to být způsobeno režimem obhospodařování lesů ve zvláště chráněných územích a lesů ochranných a také odsouváním obnovy ekonomicky neatraktivních méně přístupných nebo méně kvalitních porostů. Rozloha porostů mladších 60 let je nadále podnormální a přibližování k normalitě pokračuje velmi pozvolně,“ píše se ve zprávě.

Spolu s růstem výměry lesů se v nich zvyšují i celkové zásoby dříví. Průměrná zásoba na jeden hektar lesní plochy je podle zprávy je v průměru 264 m3 dřeva. Zatímco v roce 2000 byla u nás celková zásoba dřeva 630,5 milionu m3, vloni to bylo 685,6 milionu kubíků. Současně ale vloni meziročně klesly celkové dodávky surového dříví o 320 tisíc m3 na celkových téměř 15,1 milionu m3, přičemž převažovaly dodávky jehličnatého dříví, které  dosáhly výše necelých 13,1 milionu m3. Celkovou výši těžby dřeva a následných dodávek surového dříví ovlivnila podle zprávy stagnace a pokles výroby v celém dřevozpracujícím průmyslu v tuzemsku, která trvá od roku 2008 do současnosti s měnící se intenzitou a s pokusy o oživení.

V podnikatelském prostředí lesního hospodářství nadále probíhá podle zprávy koncentrace podnikatelských subjektů do větších subjektů, které investovaly do svého rozvoje mnoho finančních prostředků, vlastní výkonnou lesní techniku včetně harvestorových uzlů a podnikají nejen u nás, ale i v zahraničí. Současně ale existují početné podnikatelské subjekty místního významu a jednotliví živnostníci, kteří poskytují služby malým vlastníkům lesa klasickými technologiemi.

Počet zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech ve fyzických osobách u subjektů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se od roku 1989 neustále snižuje. Je to většinou v důsledku častějšího zaměstnávání živnostníků, a to zejména v těžbě dřeva, přibližování dřeva, obnově lesa a v péči o lesní kultury. Meziročně tak loni počet pracovníků v odvětví dále klesl o 2,4 procenta, přičemž došlo k nárůstu ve státním sektoru a k poklesu v sektoru soukromém a obecním. Celkově se objem prací v lesnickém sektoru meziročně snížil.

Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví naproti tomu meziročně vzrostla o čtyři procenta a  činila 23 037 korun měsíčně.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *