Máme v rukou otěže Evropské unie

V uplynulém týdnu se Česká republika naplno ujala předsednictví Evropské unie. Po Slovinsku je druhým nováčkem, kterému se to podařilo. Základním mottem našeho předsednictví je „Evropa bez bariér“, tj. bez vnitřních ekonomických, kulturních a hodnotových bariér pro občany, podnikatele a ekonomické subjekty. „Evropa otevřená světu, nikoli však bezbranná vůči nelegálním aktivitám a útokům,“ stojí na internetových stránkách české vlády s tím, že klíčovými tématy českého předsednictví budou tři „E“, tedy ekonomika, energetika a Evropská unie ve světě.

Každý stát si pro své předsednictví stanoví určité priority – věci, které by chtěl vyřešit. Málokterému se to však podaří beze zbytku splnit. Musí totiž pokračovat v tématech, která začali jeho předchůdci, a také řešit aktuální problémy, jež se v průběhu jeho pololetí nebo krátce před ním objeví. V případě ČR to je celosvětová hospodářská krize, propuknuvší konflikt mezi Palestinci a Izraelci a utahování kohoutků na plynovodu z Ruska. Situaci na mezinárodní scéně komplikuje i velká neznámá, kterou představuje nový prezident USA a jeho administrativa.
Celý program českého předsednictví je značně obsáhlý, proto z něj vyjímáme pouze oblasti týkající se zemědělství a životního prostředí.
Revize rozpočtu EU
V letošním roce má začít revize rozpočtu EU. Cílem je racionalizace vynakládání společných prostředků sedmadvacítky. Nejvýznamnější položkou rozpočtu unie je společná zemědělská politika (SZP). Vlastnímu jednání o rozpočtu by tedy měla předcházet dohoda o tom, jak bude tato politika vypadat po roce 2013. Vláda připomíná, že aktivity českého předsednictví v oblasti rozpočtu EU budou záviset na tom, kdy Evropská komise zveřejní příslušnou Bílou knihu k tomuto problému. Nastartování diskuse o rozpočtu však může značně ovlivnit současná finanční krize.
Priority zemědělství

Reforma politiky Pro ministerstvo zemědělství je klíčovou prioritou předsednictví právě reforma společné zemědělské politiky a budoucí podoba přímých plateb. „V oblasti SZP bude ČR klást důraz na hlavní smysl revize, kterým musí být postupné snižování podílu SZP na výdajové straně rozpočtu a dále pak přesun finančních prostředků z I. do II. pilíře, tedy ve prospěch rozvoje venkova. S tím souvisí i diskuse o budoucnosti přímých plateb a celého prvního pilíře SZP po roce 2013,“ uvádí ministerstvo zemědělství. ČR ve shodě s mottem předsednictví bude usilovat o rovné podmínky pro všechny členské státy EU, a to nejen pokud jde o výši přímých plateb, ale i o samotný systém jejich vyplácení. Za jednu z možných variant pokládá ČR model vycházející z jednotných plateb na plochu (SAPS), který nové členské státy mohou využívat až do konce roku 2013. To však předpokládá vyřešení přístupu k tzv. citlivým sektorům.
Podpora kvality Cílem českého předsednictví je podpora a dlouhodobá perspektiva pro kvalitní zemědělské a potravinářské výrobky, zejména ty, které mají registrované zeměpisné označení (CHZO) nebo označení původu (CHOP). Jde o jejich ochranu a propagaci nejen na vnitřním trhu EU, ale zejména ve státech mimo unii (ve třetích zemích). Ministerstvo přitom poukazuje na to, že ČR podala po přistoupení k unii z nováčků největší počet přihlášek potravinářských výrobků na získání zeměpisných označení a označení původu. Je proto v jejím zájmu tento způsob podpory a ochrany výrobků nadále rozvíjet. Cílem by mělo být hlavně zjednodušení a zkrácení schvalovacích procedur. ČR se chce také zabývat dalšími tématy, jako je například rozsah ochrany zeměpisných označení a označení původu, status zaručených tradičních specialit (ZTS), změny v definicích CHOP a CHZO, propagace, zřízení agentury, spektrum chráněných produktů, možnosti používání loga EU. Otázkami CHOP, CHZO a ZTS i certifikace kvality potravin či značení země původu se věnovala již zelená kniha, kterou v průběhu francouzského předsednictví vydala jako podklad pro diskusi Evropská komise. V diskusi bude české předsednictví pokračovat i v radě ministrů zemědělství a uspořádá k této problematice konferenci na vysoké úrovni.
Zjednodušení legislativy Evropská komise se snaží o zjednodušení legislativy. Je to velmi důležité téma z pohledu všech členských států, které se velmi úzce týká zejména SZP. Jde o rušení nepotřebné legislativy, novelizaci předpisů tak, aby se dosáhlo jejich zefektivnění. Je také nutné sjednotit zavádění evropských předpisů – například v oblasti cross compliance, dobrého zemědělského a environmentální stavu (GAEC) i při administraci plateb.
To, jak uspěla v letošním roce končící Evropská komise ve své snaze po zjednodušení legislativy, by mělo vyplynout ze zprávy (tzv. Simplification Report), kterou zpracuje generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri).
Rozvoj venkova a vymezení LFA „V rámci rozvoje venkova bude ČR usilovat o vyvážený rozvoj s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání se zaměřením na podporu života mladých lidí na venkově, rozvoj vzdělávání, výzkumu a diverzifikaci do nezemědělských činností, obecně zkvalitnění života na venkově. Jedním ze strategických cílů rozvoje venkova bude rovněž vybudování technické infrastruktury pro využití obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí ministerstvo zemědělství. České předsednictví se chce věnovat zejména nové definici méně příznivých oblastí (LFA). „ČR podporuje nové vymezení ostatních znevýhodněných oblastí podle biofyzikálních kritérií (klimatických a půdních) sjednocených na úrovni EU s podporováním extenzivních oblastí při důsledném dodržování pravidel šetrného způsobu hospodaření. Současně je ale ČR přesvědčena, že by měla být členským státům zaručena určitá flexibilita v rámci limitů navržených kriterií zohledňující národní specifika. Definování konkrétních pravidel by mělo být v kompetenci členských států, v souladu s principem subsidiarity,“ vysvětluje resort.
Životní prostředí Ochrana klimatu, lidského zdraví a životního prostředí, udržitelná spotřeba a výroba i ochrana biologické rozmanitosti – to jsou některá z prioritních témat českého předsednictví EU v životním prostředí, která v uplynulém týdnu představil první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Rozdělil témata na vnitrounijní a mezinárodní, při jejichž projednávání bude ČR zastupovat Evropskou unii. Pro naše čtenáře je důležité, že jedním z témat, které zahájila Francie a v němž chce ČR pokračovat, je ochrany půdy. V rámci nakládání s bioodpady se ČR chce věnovat také bioplynovým stanicím.
Ochrana klimatu
Pozici českého předsednictví usnadnila Francie, které se podařilo podle plánu dosáhnout shody o klimaticko-energetickém balíčku. I přesto se bude ČR této oblasti i nadále věnovat, protože je třeba mimo jiné získat také souhlas Evropského parlamentu. Dusík připomněl, že v otázce klimatu nejde jen o jeho ochranu, ale také o adaptaci na jeho změny. Právě to je téma, kterým je nutné se zabývat jak v EU, tak i v mezinárodním měřítku. Cílem diskuse o adaptacích je popsat možné jevy a postupy, jak se na ně připravit či jak jim čelit. Adaptační opatření se budou samozřejmě lišit podle oblastí – jiná budou například ve Středomoří, které se potýká se suchem a desertifikací (degradací území na polopouště či pouště). Severněji položené země naopak zápasí s povodněmi, táním zmrzlé půdy apod. O adaptačních opatřeních by měla jednat neformální rada ministrů zemědělství, která by se měla sejít v červnu v Praze.
Splnění závazků v ochraně klimatu samozřejmě komplikuje probíhající ekonomická krize. České předsednictví povede přípravná jednání k dosažení celosvětové dohody o nastavení závazků snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, a to v souladu se závazkem EU k udržení maximálního růstu průměrné globální teploty do 2°C do roku 2050. Předsednictví bude jednat o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu po roce 2012. Půjde zejména o jednání s USA a dalšími významnými producenty skleníkových plynů (např. Ruskem, Brazílií, Čínou a Indií) a o jejich zapojení do mezinárodního systému ochrany klimatu. Předsednictví v tom naváže na jednání po konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na Bali (2007) a v Poznani (2008). Předsednictví bude zastupovat EU při jednání UNFCCC a připravovat společnou pozici EU pro jednání v rámci dalších mezinárodních fór, především pro konferenci v Kodani v prosinci 2009.
Důležitou otázkou je financování boje proti změně klimatu. Jeho mechanismus by měla projednat jarní Evropská rada.
Ochrana zdraví a životního prostředí
Do této skupiny témat ministerstvo životního prostředí zařadilo projednávání návrhu směrnice o průmyslových emisích, dokončení projednání revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, zahájení projednávání návrhu revize směrnice o národních emisních stropech, zahájení projednávání návrhů směrnic revidujících oblast nakládání s elektroodpady. Dusík zdůraznil, že ČR chce rovněž diskutovat problematiku nakládání s bioodpady, a to v návaznosti na zveřejněnou zelenou knihu.
Pro ČR je důležitá i revize směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Jde zejména o možnost snížit s ní spojenou administrativní zátěž a zajistit, aby se tato směrnice uplatňovala stejně ve všech členských zemích.
I v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí bude ČR koordinovat významná mezinárodní jednání a aktivity, v nichž bude zastupovat unii (například 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí UNEP v únoru 2009 v Nairobi).
Udržitelná spotřeba a výroba Jde především o podporu označování organizací uplatňujících environmentální přístupy (revize stávajícího nařízení k programu na zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí – EMAS) a podporu prosazování systému ekologického označování výrobků. Jsou to dobrovolné nástroje, které by se měly zefektivnit a zjednodušit, aniž by se však jejich dopad znehodnotil. Je totiž třeba nějakým způsobem ohodnotit úsilí, které podniky dělají nad rámec platné legislativy.
K tématice využívání elektronickým nástrojů v ochraně životního prostředí uspořádá ČR mezinárodní konferenci Towards eEnvironment. Cílem je jednotný systém informací provázaný v celé EU.
ČR se chce také snažit, aby na 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v květnu 2009 v New Yorku byla přijata účinná politická rozhodnutí k integrovanému prosazování udržitelného rozvoje v takových důležitých oblastech, jako jsou zemědělství, rozvoj venkova, ochrana půdy, boj s desertifikací a suchem, a to i v souvislosti s krizí na finančních trzích.
Ochrana biologické rozmanitosti Kromě vlastní ochrany biodiverzity, jejíž pokles by se měl do roku 2010 zastavit, se ČR chce zaměřit hlavně na otázku pronikání invazivních nepůvodních druhů do životního prostředí. K ochraně biodiverzity chce předsednictví přispět konferencí Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas, kterou ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádá v Praze. Na ní chce zahájit projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí. Předsednictví se dále hodlá věnovat projednávání návrhu směrnice o ochraně půdy, kde chce navázat na kroky francouzského předsednictví. Jak Dusík uvedl, přestože je to téma pro většinu členských zemí důležité, nepodařilo se zatím dojít k dohodě. Nejcitlivější otázkou je podle něj kontaminace půdy a řešení starých ekologických zátěží, která trápí zejména průmyslové země. Velmi důležitá je však také ochrana zemědělského půdního fondu, jenž pomalu, ale jistě mizí pod stavbami investorů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *