Mechanizace pro minerální hnojení

Minerálními hnojivy doplňujeme především úbytek živin odčerpaných rostlinami, upravujeme půdní úrodnost, chemické a biologické vlastnosti půdy. Z technologického hlediska lze hnojení charakterizovat jako rovnoměrnou aplikaci hnojiva (rozmetání) na povrch půdy, případně do vhodné hloubky pod povrch půdy, podle požadavků rostlin a vlastností hnojiva. Při aplikaci se může jednat o základní nebo předseťové hnojení nebo o přihnojování během vegetace.

Množství rozmetaného materiálu je v porovnání s organickými hnojivy podstatně menší (nejběžnější dávky se pohybují v rozsahu 100 – 200 kg/ha).
Rozmetadla jsou vyráběna pro jednonápravové i dvounápravové traktory. Pohon funkčních skupin je řešen nejčastěji pomocí vývodového hřídele traktoru nebo prostřednictvím převodů od pojezdových kol. Rovněž může být v dopravě materiálu použit tlakový vzduch, do jehož proudu je hnojivo vyhrnováno dávkovacím zařízením.
Požadavky na rozmetadla minerálních hnojiv: 
– přesnost aplikace – rovnoměrná aplikace požadované dávky v podélném i příčném směru (podstatně vyšší než u rozmetadel organických hnojiv vzhledem k vysoké koncentraci živin),
– univerzálnost – možnost rozmetat více forem hnojiv (granule, prášky, krystalky),
– snadné a rychlé nastavení dávky,
– dobrá manévrovatelnost,
-snadné a rychlé čištění ložného prostoru,
– korozivzdorné provedení částí přicházejících do styku s hnojivy.
Rozdělení rozmetadel minerálních hnojiv:
– podle způsobu připojení
– nesená,
– návěsná,
– podle rozhozu materiálu
– gravitační,
– odstředivá,
– pneumatická.
Pracovní ústrojí rozmetadel je tvořeno podávacím mechanizmem, jehož úkolem je rovnoměrně přisouvat materiál k rozmetacímu ústrojí. Podávací ústrojí může být tvořeno pásovým nebo hrabičkovým dopravníkem nebo vynášecím kotoučem. Rovněž jeho funkci může vykonávat regulační šoupátko spolu se zásobníkem hnojiva ve tvaru kónické násypky. Velikost dávky se v tomto případě reguluje vhodnou kombinací volby pojezdové rychlosti rozmetadla a množstvím hnojiva přiváděného k rozmetacímu ústrojí.
Rozmetací ústrojí zabezpečuje rozhazování části hnojiva na povrch pozemku. Nejpoužívanější je odstředivé kotoučové rozmetací ústrojí, které tvoří horizontálně uložený kotouč nebo dvojice kotoučů se svislou osou rotace opatřené lopatkami. Hnojivo je přiváděno do středu kotouče a působením odstředivé síly je rozmetáno na pozemek.

Aplikace minerálních hnojiv

K vápnění i hnojení ostatními živinami se používají odstředivá rozmetadla. Při hnojení dusíkem je však nutno respektovat následující zásady:
– nehnojit na půdu zmrzlou a pokrytou sněhem nebo holou, bez možnosti rychlého zapravení do půdy,
– při předseťové přípravě hnojit sníženými dávkami dusíku a používat další dávky dusíku v průběhu vegetace,
– přednostně používat granulovaná hnojiva s vhodným poměrem živin, především granulované vícesložkové hnojivo s podílem pomalu působícího dusíku,
– při aplikaci více dbát na rovnoměrné dávkování a rozmetání hnojiv,
– v teplejších oblastech používat k odčerpání minerálního dusíku z půdy meziplodiny na krmení nebo na zelené hnojení,
– jednoleté luskoviny a vikvovité pícniny vysévat bez startovací dávky dusíku a bez dalšího přihnojování, ale dodržet zásadu bakterizování osiva očkovací látkou Rhizobin.
Správné použití minerálních hnojiv se neprojeví jen zvýšením výnosů, ale i dobrou jakostí a větší trvanlivostí produktů při skladování, nepoléhavostí porostů, vyšší odolností plodin proti chorobám a škůdcům i nepříznivým povětrnostním vlivům (např. suchu) a lepší ochranou životního prostředí (silnější prokořenění půdního profilu).
Nesprávné, nevhodné nebo dokonce špatné používání minerálních hnojiv neprospívá ani rostlinám a půdě, a proto ani člověku.
Zabezpečení pěstovaných rostlin optimálním množstvím živin není možné bez účelného použití minerálních hnojiv. Při jejich aplikaci je třeba ovšem dbát na to, aby se nestala zdrojem ohrožení životního prostředí a potravního řetězce. Zvyšování zemědělské výroby v zemědělsky vyspělých zemích extenzivními cestami není možné, zatímco v rozvojových zemích jsou rezervy, protože potenciální využitelnost půdy je přibližně 40 %.
Světové zkušenosti s používáním minerálních hnojiv ukazují, že jednotlivá fakta jejich záporného vlivu na okolní prostředí souvisí především s chybami v jejich použití. Hlavními kritérii proto budou nejen agrochemická účinnost hnojiv a ekonomika hnojení, ale i hlediska ekologická a zdravotní.

Precizní zemědělství

Teorie precizního zemědělství uvádí, že určité části pole, které mají odlišné vlastnosti půdy, musí být ošetřovány odlišně za účelem dosažení optimálního výnosu s minimálními měrnými dávkami hnojiv a pesticidů. Obtíž je ve správné identifikaci těchto ploch a určení potřeb vstupů při nákladech nižších, než je výnos – finanční a environmentální. Úspor se dosáhne pouze tehdy, když je měrná dávka dusíku správně stanovena, a plocha, na kterou je hnojivo aplikováno, určena přesně. Výnosové mapy, vytvořené relativně levně při sklizni předplodiny, nabízejí identifikaci inkriminovaných ploch nejlevnějším způsobem.
Precizní zemědělství je jednou z metod, při které se identifikují a analyzují prostorové a okamžité odchylky za účelem optimalizace zemědělské produkce s cílem dosáhnout vysokého trvalého výnosu. Jedná se o určení přesné polohy soupravy při sklizni, aplikaci hnojiva nebo chemického přípravku na ochranu rostlin na přesné specifikované místo na poli a v přesně stanovené měrné dávce, eventuálně při dalších operacích. Všechny vyžadují spolehlivě a nepřetržitě určovanou přesnou polohu stroje na poli.
Polohový systém je určen pro použití v zemědělství, kde se požadují různé aplikační dávky, např. hnojiv, v odlišných místech pole. Nepřesně určená poloha může vést k aplikaci nesprávné měrné dávky na nesprávné místo.
Precizní zemědělství nabízí základní přístup k určitým zemědělským problémům a pomáhá řešit:
– kvalitu produktu a zdraví spotřebitele,
– výkonnost a hospodárnost produkce,
– ochranu životního prostředí.
Bez kvalitní aplikační techniky si nedovedeme představit účelně a dobře pohnojený pozemek. Vše je podmíněno snahou o přesnost dodržování měrné dávky v souladu s pracovní rychlostí a její operativní seřiditelnost. Dále snahou o co nejrovnoměrnější příčný profil rozmetání při dodržování pracovního záběru. Současné typy nejvíce rozšířených odstředivých tuhých minerálních hnojiv jsou vybaveny univerzálními rozmetacími kotouči se snadným přestavováním polohy a délky lopatek včetně jejich koncových výstupů a možnostmi seřizování místa výpadu hnojiva na kotouče. Frekvence otáčení kotoučů se snižuje s cílem omezit mechanický náraz na granule hnojiva. Doplňkem je trimer (usměrňovač) a čidla sledující symetričnost výseče rozhozu s cílem zlepšit příčnou nerovnoměrnost rozmetání.

Hnojení podle potřeby

Přihnojování dusíkem, draslíkem a fosforem se provádí jednak na jaře podle výsledků minulé sklizně, nebo v dalších dávkách podle aktuální potřeby rostlin. Používají se dva systémy, a to systém Hydro NPK-on-line a Hydro N-senzor.
K použití systému on-line je třeba pouze výnosová mapa, stroj umožňující plynulou regulaci měrné dávky hnojiva, traktor s palubním počítačem a počítač připojený na internet nebo příslušný software.
V tom případě ale musí mít farmář dokonalé znalosti o požadavcích rostlin a o geografickém informačním systému, aby si mohl vytvářet mapy hnojení.
Lepší pro něj je proto využívat služeb specializované firmy. Prvotní informací potřebnou pro stanovení měrné dávky NPK je plodina, která se na poli bude pěstovat. Musí se samozřejmě počítat s předchozím dosaženým výnosem, s rostlinnými zbytky, množstvím organického hnojení a vlastnostmi půdy. Z těchto informací se určí rozsah a poměr živin první měrné dávky hnojiva. Informaci o poli přinese výnosová mapa nebo analýza půdy a rostlin.
Hnojení podle Hydro N-senzorů nemá pouze kladný vliv na výši výnosů, ale také na rentabilitu pěstování obilnin. Přesné hnojení zvyšuje efektivitu využití dusíku rostlinami, snižuje jeho množství v půdě, a tak zlepšuje životní prostředí. Rovněž se snižuje riziko poléhání obilí a dociluje se stejnoměrného dozrávání. Optické senzory dávají palubnímu počítači informaci o obsahu chlorofylu v rostlinách, ten ji zpracuje, stanoví množství dusíku a upraví měrnou dávku hnojiva podle potřeby rostlin. Zařízení Hydro N-senzor pracuje na principu optického snímání barvy porostu, která se mění v závislosti na obsahu chlorofylu v listech. Od snímačů na čele traktoru jsou signály vedeny optickými kabely ke zpracování údajů v palubním počítači, který je převádí podle zadaného programu na povely hradítkům rozmetadla, jimiž je ovládáno množství aplikovaného dusíkatého hnojiva. Přihnojování porostů „rychlým“ dusíkem pomocí určení měrné dávky Hydro N-senzorem je součástí systému hnojení zvaného Hydro Precise.

Závěr

Téměř každá významná firma nabízí elektronickou výbavu rozšířenou vedle monitorování různých funkcí (hladina hnojiva v zásobní skříni, frekvence otáčení rozmetacích mechanizmů apod.) na problematiku cílené aplikace v návaznosti na nestejnorodost stanovištních podmínek daného pozemku a v kontextu s přesnou lokalizací polohy stroje, tzv. diferenciálního globálního polohového systému (DGPS). Jde o jednoznačný trend dosáhnout co nejrovnoměrnějšího rozptýlení hnojiv po pozemku a zajistit řízené hnojení operativně se přizpůsobující různých částem honu s rozdílným výnosovým potenciálem.

 

Klíčové informace

– U rozmetadel je nejpoužívanější odstředivé kotoučové rozmetací ústrojí.
– Při aplikaci hnojiv je potřeba brát ohled na okolní prostředí.
– Precizní zemědělství umožní odlišně ošetřovat různé části pole.

 

Ing. Josef Krupička, CSc.,Česká zemědělská univerzita v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *