MZe: nastudujte si legislativu unie

Ministerstvo zemědělství ČR reagovalo dopisem vrchního ředitele úseku zemědělských komodit Stanislava Kozáka na stanovisko Agrární komory Ústí nad Orlicí k vyloučení některých plodin z letošních národních doplňkových plateb, tzv. top-up. Na vědomí dostaly dopis také naše redakce a profesní organizace (Ústřední bramborářský svaz ČR, Svaz pěstitelů cukrovky ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy, Agrární komora ČR, OAK Havlíčkův Brod), jejichž představitelé se k této věci vyjádřili v úvodním článku týdeníku Zemědělec č. 17/2005. Plné znění dopisu přetiskujeme.

Vážení členové Agrární komory okresu Ústí nad Orlicí,
reaguji na Vaše stanovisko k nařízení vlády č. 145/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005, kterým prezentujete zásadní neznalost a ignoranci systému přímých plateb poskytovaných v rámci Evropského společenství (ES), jehož členem je také Česká republika. Zároveň odhalujete nefunkčnost informačního systému agrární komory, neboť zástupci AK byli informováni o podobě nařízení vlády o národních doplňkových platbách k přímým podporám (top-up) pro rok 2005 dne 8. 2. 2005 při vypořádání připomínkového řízení.
Společná pravidla k poskytování přímých plateb jsou stanovena nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003 v platném znění. Toto nařízení zcela jasně stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky ES (SZP) včetně podmínek národních doplňkových plateb. V příloze č. IX k tomuto nařízení jsou taxativně vymezeny plodiny, na které lze aplikovat národní doplňkovou platbu ve vazbě na plodiny na orné půdě, brambory ale v příloze uvedeny nejsou, stejně jako cukrovka, mák, zelenina a podobně.
Současně toto nařízení vymezuje bližší podmínky výplaty národních doplňkových plateb v článku 143 c, kde určuje podmínku výplaty národních doplňkových plateb existencí takového systému přímých plateb v systému ES k datu 30. 4. 2004 (odstavec 8 uvedeného článku 143 c).
V souvislosti s přijetím systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) Českou republikou, je tato platba poskytována na rozdíl od států EU-15 i na plochu zemědělské půdy pěstitelům brambor, cukrovky, máku, zeleniny a podobně.
Pro vysvětlení připojuji komentář k poskytování národních doplňkových plateb na ornou půdu v roce 2004.
Tato podpora mohla a musela být poskytnuta ještě před vstupem ČR do EU, protože byla poskytnuta zcela v rozporu se systémem SZP. Národní doplňkové platby totiž obecně podléhají schválení Evropské komisi (EK) a českou národní doplňkovou platbu na ornou půdu v podobě z roku 2004 by EK neschválila. Finanční prostředky byly takto českým zemědělcům poskytnuty na začátku vegetační sezóny a sloužily právě k usnadnění přechodu českého zemědělství na nové podmínky, dané vstupem naší republiky do EU. Všichni byli upozorňováni na neopakovatelnost takovéto platby, a to již od podzimu roku 2003.
Není tedy možné brát situaci při poskytování národní doplňkové platby na ornou půdu v roce 2004, ještě před vstupem naší republiky do ES, jako vzor či základ k poskytování stejné platby v roce 2005.
V současné době ČR jako člen ES musí respektovat závazné unijní předpisy, jejichž mantinely nelze překračovat, i když se pracovníci MZe ČR o to pokoušeli, a je zcela jasné, že platbu na ornou půdu není možné poskytovat v případě pěstování brambor, cukrovky, zeleniny, máku a podobně.
Z Vámi prezentovaného stanoviska vyplývá neúplná a nedostatečná vědomost o problematice přímých a národních doplňkových plateb v souvislosti s předpisy ES, či spíše absence povědomí o skutečnostech stanovených v těchto předpisech, a to i přes skutečnost, že k této problematice uspořádalo MZe ČR několik seminářů, kterých se zúčastňovali i zástupci agrární komory.
Na závěr dovolte, abych vyjádřil znepokojení nad chováním některých členů AK, kteří místo pravdivého a znalostmi podloženého informování zemědělců populisticky vznášejí nereálné a zavádějící požadavky vůči MZe ČR a poškozují tak ve svém důsledku zemědělce v očích veřejnosti.
V souvislosti s Vaším vyjádřením k dané problematice vřele doporučuji doplňkové studium legislativy ES, týkající se společné zemědělské politiky.
S pozdravem
Ing. Stanislav Kozák
vrchní ředitel úseku zemědělských komodit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *