Nákup dražších strojů řeší leasing

Ne vždy mají zemědělské podniky a farmáři při ruce dostatek volných prostředků k financování nákladné techniky. Mnozí z nich proto využívají finančních služeb leasingových společností a pořizují ji na leasing. „Zemědělští podnikatelé investují tímto způsobem převážně do traktorů, sklízecích mlátiček a lesnických strojů, okrajově do pomocných nemovitostí. Pronajatý předmět postupně splácejí buď jen z vlastních zdrojů, anebo se uplatňuje forma spolufinancování při realizaci investičního záměru v operačním programu s nenávratnou dotací ze strukturálních fondů EU,“ uvedl generální tajemník České leasingové a finanční asociace JUDr. Jiří Pulz.

„Z celkového objemu leasingových obchodů v Evropě, které eviduje Evropská federace leasingových asociací (LEASEUROPE) ve 28 státech, směřovalo v roce 2003 do sektoru zemědělství 2,43 % finančních prostředků, zatímco z leasingu v ČR to bylo 3,3 %. V roce 2002 zaznamenala v tomto směru federace 3,3 % stejně jako Česká republika. Jinými slovy, z čísel vyplývá, že financování prostřednictvím leasingu má v ČR rostoucí tendenci, naproti tomu v Evropě jako celku klesá,“ zhodnotil J. Pulz. Čeští zemědělci však podle něj využívají k nákupu techniky či zařízení leasing jen výjimečně,“ zatímco celkové obchody leasingu v republice rostou.

Typy leasingu

Postup při sjednávaní smluv se může u jednotlivých leasingových společností lišit. Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy existují tři typy leasingu: finanční, operativní a zpětný.
Standardně se využívá finanční leasing, což lze vyjádřit jinými slovy – finanční pronájem s následnou koupí pronajaté věci. Znamená to, že leasingová společnost je po dobu trvání leasingové smlouvy vlastníkem předmětu leasingu a získala ho do svého vlastnictví nákupem podle výběru zákazníka. Jako základní formu nabízí finanční leasing kromě mnoha jiných například S MORAVA Leasing, a. s., dále ČSOB Leasing, a. s., a dceřiná akciová společnost České spořitelny sAutoleasing.
Vedle hlavního zaměření sAutoleasingu na finanční leasing je možné u něj sjednat zpětný leasing na použité stroje a zařízení, sdělila jeho specialistka PR a lektorka. Při něm se předpokládá, že majitelem ještě před uzavřením leasingové smlouvy je podnikatel nebo soukromá osoba. Při finančních problémech nebo kvůli využití daňových výhod leasingu může zažádat o zpětný leasing. Leasingová společnost předmět odkoupí a pak peníze připíše na účet podnikatele. Odhad ceny se řídí v tomto případě soudním znaleckým posudkem.
ČSOB Leasing využívá finanční leasing i jeho varianty, informoval její zástupce pro média Jan Dryák. Jednou z nich je již popsaný zpětný leasing, jehož cílem je získání finančních prostředků a rozložení nákladů na delší období. Uplatňuje se také subleasing, kdy předmět je na základě souhlasu pronajímatele (leasingové společnosti) pronajat nájemcem třetímu subjektu. Dále nabízí splátkový prodej, který je výhodný především pro subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů evropských fondů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu.
Kromě klasických variant finančního leasingu a splátkového prodeje nabízí S MORAVA Leasing také obchodní úvěry k čerpání prostředků z operačních programů, informoval marketingový ředitel společnosti Zdeněk Nekula.
Stále více se i u financování strojů a zařízení uplatňuje operativní leasing. Při tomto typu leasingu předmět pronájmu nakupuje společnost, většinou na krátkou dobu, bývá kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Ukončením řádné doby leasingu je předmět dále ve vlastnictví pronajímatele.
Uvedené vybrané leasingové společnosti financují nové i použité stroje, zařízení a technologie v zemědělství. Použitý stroj by však neměl být starší více než tři až čtyři roky, připomněl Z. Nekula z S MORAVA Leasing. K. Halatová upozornila za sAutoleasing, že na rozdíl od leasingu nového předmětu je nutný odhad znalce jejich společnosti. J. Dryák připomněl, že ČSOB Leasing posuzuje každou žádost o financování individuálně s tím, že leasing použitých strojů se příliš neliší od leasingu nových.
V současnosti je už běžné, že moderní zemědělskou techniku doplňuje software. Platí, že pokud je součástí financovaného předmětu a jeho pořizovací ceny, leasing se týká celé částky, včetně softwaru, shodují se financující společnosti.

Parametry leasingu

Finanční leasing je jako forma financování variabilní a vychází často podle požadavků zákazníka. Základní pravidla leasingových společností jsou shrnuty v tabulce 1.

Tab. 1: Základní parametry pro finanční leasing u vybraných společností
Parametr S Morava Leasing ČSOB Leasing sAutoleasing
Doba splácení
(počet měsíců) 36 – 60 36 – 60 12 – 60
Výše první splátky
z pořizovací ceny
(%) 10 – 60 0 – 50 10 – 60
Možnost uzavření
smlouvy bez první
splátky v hotovosti ne ano ne
Poplatky leasingové společnosti z pořizovací ceny
(%) 0,5 0 – 1 (s DPH) 0 – 2 (s DPH)
Měna pro sjednání
leasingu EUR, CZK EUR, USD, CZK EUR, USD, CZK
Kupní cena předmětu po splacení leasingu
(Kč) 1 000 (bez DPH) 1 000 (+ DPH) 1 000 – 5000 (bez DPH)
Doba vyřízení
žádosti o leasing
(dny) 1 – 3 1 – 3 individuálně

Typické pro zemědělství na rozdíl od jiných odvětví je sezónnost výroby, což znamená nepravidelné příjmy z podnikání. Leasingové společnosti zpravidla berou na vědomí specifičnost tohoto podnikání a vycházejí jim vstříc. „Standardně nabízíme měsíční a čtvrtletní frekvenci splácení. Klient má však také možnost sjednat individuální režim splátek ve formě sezónních splátek,“ potvrdila K. Halatová z sAutoleasingu. Stejně přistupuje k zemědělským podnikatelům i ČSOB Leasing. Úskalí odvětví jsou dobře známá také firmě S MORAVA Leasing. „Vycházíme z individuálních potřeb zemědělců a nastavujeme pro ně individuální splátkové kalendáře. Je jim již známé, že během splácení se mohou vyskytnout nečekané problémy, například jsou později vyplaceny dotace z operačního programu,“ potvrdil Z. Nekula.

Pojištění předmětu

V době leasingu může být předmět zcizen nebo poškozen. Pronajímatel se chrání před ztrátami pojištěním majetkových škod. Pojištění je ze zákona povinné, informovala K. Halatová z sAutoleasingu. Častější případ je pojištění sjednané pronajímatelem s tím, že nájemce mu je povinen částku pro tyto účely hradit podle splátkového kalendáře. „Klient si však může sjednat pojištění individuálně u kteréhokoli pojistného ústavu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch leasingové společnosti,“ dodala.
V úvahu přichází také pojištění předmětu pronájmu mezi nájemcem a pojišťovnou. V tomto případě dostane nájemce při uzavření leasingové smlouvy zplnomocnění od pronajímatele. „Pojištění zprostředkované naší společností je výhodnější, než jaké zákazník běžně dostane individuálně,“ reagoval J. Dryák za ČSOB Leasing. Je to způsobeno tím, že silná leasingová společnost je schopna díky své pozici na trhu získat takové pojistné podmínky, které si nájemce není schopen sám sjednat.

Daňové odpočty

Od 1. ledna letošního roku je oprávněn reinvestiční odpočet u nově pořízených předmětů uplatnit pouze vlastník předmětu, tedy leasingová společnost, a to formou zrychlených odpisů. To znamená, že leasingová společnost u smluv uzavřených po 1. lednu již nevystavuje potvrzení pro nájemce. „Tím, že leasingová společnost uplatňuje daňové odpisy rychleji než podnikatel, může tak zemědělec výrazně ušetřit,“ soudí J. Dryák. V tom spatřují zástupci zmíněných společností jednu ze základních výhod pro podnikatele.
„Předmětem DPH je celá leasingová splátka bez pojištění. Daňovým dokladem je splátkový kalendář. Nájemce má v tomto případě nárok na odpočet DPH,“ připomněla K. Halatová.

Podklady pro uzavření smlouvy

V rozsahu požadovaných dokladů pro uzavření leasingové smlouvy se financující společnosti téměř neliší. K posouzení obchodního případu, stejně tak pro uzavření leasingové smlouvy je třeba, aby klient předložil podklady, které je specifikují jako potencionálního nájemce, a také ty, které definují předmět leasingu. Mezi dokumenty nezbytné pro uzavření leasingu na stroj či zařízení patří doklad o právní subjektivitě nájemce, tedy výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list, doklad o jeho DIČ, vyplněná žádost o provedení leasingové operace, výpisy z účtu, základní informace o činnosti nájemce včetně ekonomických podkladů a specifikace předmětu leasingu a také by měl mít platnou závaznou nabídku dodavatele předmětu leasingu, vyjmenovala K. Halatová.
„Rozsah podkladů je obvyklý pro běžné poskytnutí finančních prostředků a je závislý na financované komoditě, složené akontaci, ceně předmětu a na tom, zda jde o předmět nový nebo použitý. U financování předmětů od vybraných dodavatelů zemědělské techniky požadujeme pouze zkrácené podklady spočívající v identifikaci zákazníka, což jsou vyplněná žádost o leasing, dokumenty identifikující firmu, občanský průkaz a druhý doklad totožnosti zástupce firmy,“ upřesnil dále J. Dryák z ČSOB Leasing.
„Protože řada zemědělců je našimi klienty, většinou požadujeme pouze doplnění aktuálních dat,“ doplnil Z. Nekula z S MORAVA Leasing.

Předčasné ukončení leasingu

„Leasing může být předčasně ukončen na základě žádosti o předčasném ukončení leasingu a finančního vyrovnání mezi leasingovým nájemcem a leasingovou společností. Druhou variantou je postoupení závazků z leasingu klienta třetí osobě (cese), rovněž na základě souhlasu leasingové společnosti,“ vyložila z K. Halatová. K tomu J. Dryák ještě dodal, že částka doplatku vychází ze splátek splatných po datu předčasného ukončení smlouvy, tedy nesplacených splátek, a proti této ceně je započten zůstatek zálohy, kterou zákazník na počátku smlouvy uhradil ČSOB Leasing. Také je nutné vzít na vědomí, zdůraznil Z. Nekula z SMORAVA Leasing, že předčasné ukončení leasingu se negativně projeví v daňových a účetních postupech u klienta, lepší je převod leasingové smlouvy na dalšího nájemce.

Statistika

Jak je tomu s počtem uzavřených smluv u zmíněných leasingových společností? Morava Leasing uzavřela vloni se zemědělci nové obchody na více než 950 smluv v objemu asi 750 mil. Kč. K. Halatová za sAutoleasing uvedla čísla za poslední dva roky: bylo uzavřeno asi 126 leasingových obchodů, přičemž pořizovací hodnota těchto věcí převzatých do leasingového užívání dosáhla 150 mil. Kč. Podle J. Dryáka dosáhl ČSOB Leasing v této komoditě obratu více než 400 milionů korun.

Výhody a nevýhody leasingu

Výhod leasingu je několik. Vyřízení leasingové smlouvy je obvykle rychlejší než získání úvěru. „Navíc banky přezkoumávají bonitu žadatele o úvěr daleko přísněji než leasingová společnost, která má svou půjčku zajištěnou financovaným předmětem. Stává se často, že banka žadateli úvěr neposkytne a leasingové financování je pak jediným řešením,“ domnívá se J. Dryák. Mezi přednosti lze zařadit i další, které jsou shrnuty na webové stránce www.Sfinance.cz. Riziko inflace nese většinou leasingová společnost. Při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici a lze ho použít k jiným účelům. Zařízení v průběhu splácení vydělává na pokrytí své pořizovací ceny. Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné ho po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Leasing spoří podnikatelům jejich finance. Leasingová firma využívá zrychleného odpisování proti odpisování požívaném podnikatelem.
Proti výhodám stojí na druhé straně nevýhody leasingu. V leasingových splátkách je nutné zaplatit za finanční službu a zisk leasingové společnosti, proto pořízení předmětu bývá dražší než pořízení na úvěr či hotové. Jsou výrazně omezena vlastnická práva k předmětu leasingu, protože ten patří při finančním leasingu leasingové společnosti a nájemce nemůže provádět ani menší úpravy bez jejího souhlasu. Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, pokud ano, tak s dost vysokým penále. Předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dál užívá. Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud mu není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši. Pokud by se dostala leasingová společnost do špatné finanční situace či do konkurzu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání.

Jak si vybrat leasingovou společnost

Při výběru leasingové společnosti rozhodně nestačí se zajímat jen o leasingový koeficient. Budoucí nájemce by si měl zjistit, jaké má společnost finanční zázemí, jak dlouho působí na trhu, kolik leasingových smluv již uzavřela, kdo je majitelem, a zda je členem České leasingové a finanční asociace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *