O krok blíž k reformě zemědělství

Březnová rada ministrů zemědělství vzala na vědomí závěry maďarského předsednictví k podobě společné zemědělské politiky, která by měla platit do roku 2020. Opět se mezi členy rady nenašla kvalifikovaná většina potřebná ke schválení či k zákazu dalších tří geneticky modifikovaných plodin. Na programu byla i informace o možnostech zjednodušení zemědělské politiky či situace na mléčném trhu.

Rada agrárních ministrů diskutovala různé aspekty budoucí SZP, zejména přímou podporu příjmu, opatření pro řízení trhu a politiku rozvoje venkova. Loňského listopadového jednání a tří diskusí, které postupně probíhaly na radě agrárních ministrů od prosince a týkaly se hlavních okruhů problémů a cílů společné zemědělské politiky (SZP), využilo maďarské předsednictví pro sepsání závěrů, které předložilo březnové radě. Maďaři vzali v úvahu i detailní analýzy SZP členskými státy a připomínky odborníků a veřejnosti. S maďarským souhrnným závěrem souhlasila většina přítomných šéfů resortů. Hlavními okruhy témat pro debaty ministrů na jednotlivých radách byly:
• životaschopná produkce potravin,
• udržitelné nakládání s přírodními zdroji a ochrana klimatu,
• vyrovnaný územní rozvoj.
Tyto body také označilo maďarské předsednictví ve svém souhrnu jako tři možné hlavní cíle nové SZP.
Závěry pro podobu budoucí politiky Závěry z diskusí shrnulo maďarské předsednictví do několika bodů:
• SZP se musí přizpůsobit, aby byla schopná plnit nové úkoly a odpovídala cílům unijní Strategie 2020,
• aby bylo zemědělství důležitým příspěvkem k evropské Strategii 2020, má být udržitelné, produktivní a konkurenceschopné,
• SZP by měla i v budoucnu zůstat dostatečně silnou společnou politikou, o jejímž rozpočtu rozhodne Evropská rada (tvoří ji hlavy členských států a jejich vlád),
• klíčové je zjednodušení politiky, komise by se měla zabývat návrhy z jednotlivých členských zemí,
• pro spravedlivější rozdělení přímých podpor se musí postupně snižovat vazba na historické reference, přičemž je nutné vzít v úvahu možnosti rozpočtu a vyhnout se velkým rušivým změnám,
• komise by měla prozkoumat možnosti členských států na lepší zaměření podpor s cílem využít co nejlépe peněz daňových poplatníků,
• existují značné námitky proti možnému stanovení horního stropu, který by omezil platby pro velké zemědělské podniky,
• nová SZP má být šetrnější k životnímu prostředí a podílet se na řešení klimatických změn,
• SZP je silným nástrojem pro podporu inovací,
• evropské zemědělství musí pokračovat ve své orientaci na trh a posilování konkurenceschopnosti,
• farmáři musí mít k dispozici odpovídající nástroje proti rostoucímu riziku kolísání cen a příjmu,
• reforma by měla být příležitostí pro zvrácení trvalého poklesu podílu zemědělců na marži potravinového řetězce,
• zvláštní pozornost zasluhují mladí zemědělci, na nichž závisí do budoucnosti schopnost Evropy produkovat dostatečné množství bezpečných a vysoce kvalitních potravin,
• robustní a flexibilní politika rozvoje venkova bude i nadále klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti, modernizace a udržitelnosti zemědělsko-potravinářského sektoru,
• je třeba zachovat rozmanitost zemědělství v rámci celé EU a rozvíjet ekonomický potenciál venkovských oblastí.
O SZP do roku 2020 jednali i ministři členských států pověření ochranou životního prostředí. Schválili koncepci další ekologizace (zezelenání) SZP.
Nyní je pomyslný „míč“ na straně Evropské komise, která má připravit odpovídající legislativní návrhy. Radě a parlamentu by je měla předložit letos v říjnu. Podle nových pravidel by měla SZP začít fungovat od 1. ledna 2014.
Ani souhlas, ani zákaz Rada nenašla ani dostatek hlasů pro schválení, ani pro zákaz použití tří geneticky modifikovaných (GM) odrůd plodin v potravinách, krmivech a pro jiné účely (ne však pro pěstování). Nepomohlo příznivé stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, ani problémy se zásobováním krmivy, s nimiž se unie potýká. Stejně jako rada nebyl schopen jednotného závěru dosáhnout ani Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Rozhodnutí zůstane tedy na Evropské komisi. Rada jednala o:
• povolení uvedení na trh produktů, které obsahují, sestávají se nebo jsou vyrobené z GM bavlny GHB614 společnosti Bayer,
• povolení uvedení na trh produktů, které obsahují, sestávají se nebo jsou vyrobené z GM kukuřice MON 89034 ×MON 88017 společnosti Monsanto,
• změně rozhodnutí č. 2006/197 týkající se prodloužení registrace uvedení na trh krmiv vyrobených z GM kukuřice linie 1507 firmy Pioneer a Dow.
Situace na trhu s mlékem Ze čtvrtletní zprávy, kterou ministrům předložil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş, je zřejmé, že na trhu s mlékem nadále pokračuje oživení. Některé delegace připomněly nutnost zajistit „hladké přistání“ všech členských států v bezkvótovém období. Jiné připomněly kolísání a křehkost trhu a nutnou opatrnost před vysláním špatných signálů, které by mohly produkci ohrozit.
Návrh na zjednodušení Dánsko spolu s Nizozemskem navrhlo šest základních bodů pro zjednodušení SZP:
• SZP by mělo být jednodušší a levnější pro státní orgány a pro příjemce méně administrativně náročná,
• kontroly správy a příjemců by měly vycházet z hodnocení rizika,
• členské státy by měly mít volnost pro plánování a vymezení drobných kontrol a sledování i hodnocení programů,
• kontroly a sankce by měly být přiměřenější,
• pro plnou transparentnost je třeba zvážit a ujasnit role a odpovědnost,
podporovat by se mělo lepší využití technologií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *