Obce a kraje proti novele o odpadech

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, na základě doporučení svých odborných poradních orgánů - svazové Komise životního prostředí a Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství, které přijali též zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území, vyslovují níže uvedené stanovisko k návrhu „velké“ novely zákona o odpadech, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR ve shodě se zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území zásadně odmítají návrh novely zákona o odpadech, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky jako celek. Ve společném prohlášení tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas tím, že zákon je z pohledu odpadového hospodářství samospráv nesystémový, bez jakéhokoli zvýšeného přínosu pro ochranu životního prostředí, jde proti reálným možnostem obcí jako původců komunálních odpadů při nakládání s odpady a znamená zásadní zdražení nakládání s odpady pro občany – obyvatele obcí v celé České republice. Návrh nevychází ze žádné komplexní ekonomické a environmentální analýzy dopadů všech navrhovaných změn na samosprávy a občany samotné.
Uvedené organizace odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartóny, biologicky rozložitelný odpad), prootže podle nich už to dostatečně řeší stávající zákon. Třídění odpadu je v současnosti obcemi podle jejich možností maximálně podporováno a umožňováno.
Odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a naopak navrhují, aby energetické využití odpadů bylo uznáno jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému nakládání s odpady v České republice.
Obce a kraje navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládky. Navrhované zvýšení poplatku je podle nich negativním dopadem pro občany, který je sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady na systém odpadového hospodářství (např. zvýšení výskytu černých skládek).
Obce a kraje navrhují maximální výši poplatku za uložení tuny odpadu na skládku 700 Kč do roku 2013 s tím, že 500 Kč bude příjmem obce se skládkou na jejím území a 200 Kč bude příjmem místně příslušného kraje. V zájmu udržení reálné hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Tak získané prostředky budou kraje účelově vázat na realizaci podpory systému odpadového hospodářství obcí a krajů podle plánu odpadového hospodářství krajů a obcí.
Dále obce a kraje navrhují obdobný princip stanovení výše poplatku i při ukládání nebezpečného odpadu na skládky. Sazba poplatku za uložení nebezpečného odpadu by měla být do roku 2013 stanovena na 6500 Kč. Tento výnos se bude dělit podle současného zákona o odpadech mezi obec a Státní fond životního prostředí v poměru 30 : 70 %. Razantním navýšením poplatku za ukládání nebezpečných odpadů na skládky dle návrhu ministerstva hrozí zvýšení výskytu černých skládek nebezpečných odpadů a rovněž neodbornému a nezákonnému překvalifikovávání nebezpečného odpadu na obyčejný (ostatní) odpad.
Obce a kraje nesouhlasí se zavedením poplatku za ukládání těch druhů odpadů, které jsou používány jako technologický materiál na zajištění skládek.
Obce a kraje žádají Ministerstvo životního prostředí ČR, aby obdobné návrhy novely zákona o odpadech byly konzultovány se zástupci obcí a krajů již v přípravné fázi jejich tvorby.
Podle prohlášení budou jmenované organizace vyvíjet veškerý tlak na zamezení předložení návrhu zákona vládě České republiky a vybízejí další subjekty včetně ostatních ministerstev k tomu, aby zabránily předložení návrhu zákona do vlády České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *