Ochranu před požárem v lesích musí zajistit jejich vlastníci a uživatelé

V souladu se zněním zákona o požární ochraně jsou vlastníci nebo uživatelé lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 ha (jde o desítky tisíc osob) povinni v době zvýšeného nebezpečí zajistit ochranu proti vzniku požáru, pro včasné zjištění požáru a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo otevřené zadávací řízení o veřejnou zakázku „Zajištění Letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky“ s tím, že doba plnění měla být zahájena 1. května. Nabídky byly podány dvěma dodavateli, z nichž hodnotící komise vybrala uchazeče s nižší nabídkovou cenou. Vzhledem k podaným námitkám druhého z uchazečů proti posouzení a hodnocení nabídek, kterým nebylo zadavatelem vyhověno, a k ustanovení zákona o veřejných zakázkách, není možno minimálně do 20.6.2005 uzavřít smlouvu o zajištění LHS. Upozorňujeme proto, že požární ochrana musí být zajištěna vlastníky a uživateli lesů.

Z této povinnosti jsou vyjmuty lokality ve kterých provádí leteckou hlídkovou činnost Letecká služba Policie ČR. Jedná se o území kategorie B8 – Benešovsko, území kategorie B9 – Blanensko, území kategorie C11 – Dolní Polabí a území kategorie C12 – Střední Polabí a Žďárské vrchy, viz. dále. Přehled kontrolovaného území v členění dle katastrálních území se v současné době zpracovává a bude zveřejněn do 10. 5. 2005 na internetových stránkách MZe.

Ministerstvo zemědělství zabezpečuje LHS ze svého rozpočtu jako službu vlastníkům lesů na území ČR již od roku 1993. A to v úzké spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), podnikem Lesy ČR a od roku 2001 též s Leteckou službou Policie ČR. Hlavním úkolem je provádění hlídkové činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů s cílem jejich včasného zjištění, lokalizace a uhašení v součinnosti s pozemními jednotkami HZS. Z hlediska prevence a ochrany lesů před požáry je LHS účinným systémem, který prokazatelně snižuje škody působené lesními požáry.

Podrobné vymezení území, kde provádí hlídkovou činnost Letecká služba Policie ČR:

B8 – Benešovsko,
bývalý okres Praha hlavní město
Písek (sever. část)
Tábor (sever. část)
Strakonice (severovýchod. část)
Pelhřimov (západ. část)
Benešov
Příbram (východ. část)
Beroun (východ. část)
Praha západ
Praha východ (jižní část)
Kutná Hora (západ. část)
Kolín (západ. část)
Kladno (jihovýchod. část)

B9 – Blanensko,
Brno město
Brno venkov (východ. část)
Vyškov (sever. část)
Blansko
Prostějov (jihozápad. část)

C11 – Dolní Polabí,
Litoměřice
Louny (severozápad. část)
Mělník
Kladno
Praha-východ.(sever.část)
Praha- západ. (sever. část)
Chomutov (jihovýchod. část)
Most (jihovýchod. část)
Teplice (jihovýchod. část)
Ústí n/L. ( západ. část)

C12 – Střední Polabí a Žďárské vrchy
Nymburk
Kolín (východ. část)
Pardubice
Chrudim (sever.část)
Hradec Králové (západ. část)
Jičín (jižní část)
Kutná Hora (sever. část)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *