Opatření k zastavení úbytku rozmanitosti

U příležitosti zahájení konference Zelený týden v Bruselu byla představena dvě nová opatření zaměřená na zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Na novém webovém portálu Evropského informačního systému pro biologickou rozmanitost (Biodiversity Information System for Europe – BISE) se budou centrálně shromažďovat informace týkající se biologické rozmanitosti. Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská komise rovněž vytvořily základní srovnávací ukazatele pro biologickou rozmanitost, které mají používat tvůrci politik a které poskytují širší přehled o současném stavu biologické rozmanitosti. S pomocí těchto srovnávacích ukazatelů bude možné sledovat pokrok dosažený v úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zároveň jednoznačně určit a změřit vývojové trendy po roce 2010. Informovalo o tom Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Ubývání biologické rozmanitosti není jen abstraktním pojmem – týká se nás všech nyní a na této planetě,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Tyto významné nové nástroje nám poskytnou přesný přehled o současném stavu a pomohou nám prověřit naše činnosti a přijmout účinná nová opatření, jejichž prostřednictvím budeme moci úbytek biologické rozmanitosti zastavit a pokud možno také zvrátit.“
„Jde o to, abychom veškeré poznatky a informace o biologické rozmanitosti obsažené v základních srovnávacích ukazatelích a BISE „přeložili“ do jazyka přístupného široké veřejnosti, a přiměli tím skupiny a jednotlivce k akci,“ uvedla vedoucí Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McGladeová. „Zastavit úbytek biologické rozmanitosti je realizovatelné pouze prostřednictvím jejich osobního nasazení a aktivní účasti.“
Jako jeden z důvodů pro neúspěch Evropy v úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010 byly uváděny chybějící informace o stavu biologické rozmanitosti v Evropě. S pomocí srovnávacích ukazatelů by tento problém měl být vyřešen a politickým činitelům by měl být zároveň poskytnut výchozí bod pro měření stavu biologické rozmanitosti v Evropské unii. Nový nástroj umožňuje vytvářet souvislosti mezi počty jednotlivých druhů, stavem jejich stanovišť a službami ekosystémů a využívat při tom vědecky podložené a členskými státy validované a ověřené informace a číselné údaje. Informace o druzích a stanovištích jsou utříděny podle hlavních typů ekosystémů (pobřežní, mokřadní, travinné, lesní atp.) a budou podle potřeby jednou ročně aktualizovány, aby jednoznačně dokládaly pokrok dosažený za uplynulé období. Základní srovnávací ukazatele budou navíc poskytovat informace o službách ekosystémů. Představený nástroj bude plně provozuschopný do konce roku a bude odpovídat cílům stanoveným v rámci nadcházející revize politiky EU, pokud jde o biologickou rozmanitost.
Na konferenci byl rovněž představen nový Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost BISE. Je to informační portál, jenž usnadňuje přístup k existujícím informacím o přírodě a biologické rozmanitosti a existující data prezentuje v daleko rozsáhlejším měřítku než doposud. Obsahuje informace o politice EU a právních předpisech v ochraně přírody, jakož i četné materiály o stavu životního prostředí a ekosystémů v EU a o hrozbách, jimž jsou vystaveny, stejně jako údaje o probíhajícím výzkumu v EU. Poskytuje rovněž přístup k informacím týkajícím se podávání zpráv o stavu biologické rozmanitosti v členských státech, jenž má přispět ke zlepšení spolupráce.
Ekosystémy plní řadu základních funkcí nezbytných pro udržitelné využívání zdrojů na Zemi. Patří k nim zásobování potravinami, pitnou vodou a surovinami, jakož i regulační funkce jako sekvestrace uhlíku, likvidace odpadu nebo také kulturní služby. Vážný a pokračující úbytek biologické rozmanitosti v Evropě je odrazem nepřetržitého poškozování ekosystémů, přírodní kapacity a schopnosti ekosystémů vykonávat regulační funkce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *