Podmínky a zásady pro podporu na škrob

250 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. května 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 1 odst. 2 písm. c) zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „ve výši“ vkládá slovo „do“.

2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fond stanoví výši podpory na bramborový škrob, kterou lze poskytnout podle odstavce 1 v příslušném hospodářském roce, na základě schváleného rozpočtu Fondu a celkového množství bramborového škrobu, na které je požadována podpora.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3. V § 1 odst. 3 se číslovka „30 000“ nahrazuje číslovkou „51 000“.

4. V § 2 odst. 5 se za první větu vkládá věta „Fond stanoví výši podpory na bramborový škrob na příslušný hospodářský rok v rozmezí stanoveném v § 1 odst. 1 na základě schváleného rozpočtu Fondu a celkového množství bramborového škrobu, na které je požadována podpora.“.

5. V § 2 odst. 5 větě druhé se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *