Podpor pro majitele lesů ubývá

Tři otázky pro Františka Kučeru, předsedu Sdružení majitelů obecních a soukromých lesů


Od převedení vyplácení dotací z ministerstva zemědělství na kraje, si majitelé stěžují na problémy s tím spjaté. Změnila se nějak tato situace?

Situace se změnila, ale bohužel k horšímu. Státní příspěvky na hospodaření v lesích převedené na jednotlivé kraje nejsou účelově vázané, ale stávají se součástí rozpočtu kraje. S nástupem hospodářské krize přistoupila většina krajů k razantnímu krácení celkové výše těchto příspěvků. Objem vyplacených příspěvků v loňském roce klesl na pouhých 230 milionů korun, což je ve srovnání s rokem 2005, kdy dotace do lesa ještě putovaly přímo z rozpočtu ministerstva, více než 50procentní snížení. Některé z krajů dokonce stanovily maximální limit dotace na jednoho vlastníka bez ohledu na velikost lesa. Kritická situace je například v Jihočeském kraji, kde celková výše podpory (35 mil. Kč) již v loňském roce činila pouze 65 procent finančních prostředků předchozího roku 2009 a pro letošní rok je naplánováno další snížení na 25 milionů korun. Vzhledem k tomu, že z roku 2010 budou převedeny žádosti k proplacení ve výši 8,8 milionu korun, bude reálná podpora pro letošní rok činit pouze 15,2 milionu korun, neboť převod žádostí a jejich proplacení v dalším roce již zřejmě nebude možné. I když vztah některých krajů není k lesům takto macešský, vlastníci žádají systémový přístup a vyplácení příspěvků z centra. Je s podivem, že příspěvky na myslivecké hospodaření jsou řešeny jednotně, ale hospodaření v lesích je ponecháno na libovůli krajů.

V síti Natura 2000 došlo ke změnám. Dotkly se tyto změny majitelů lesů a byly s nimi včas projednány?
Postoj ministerstva životního prostředí v této „kauze“ považujeme za nehorázný vůči vlastním občanům – majitelům dotčených pozemků. V úředních věstnících Evropské unie byly počátkem února zveřejněné aktualizované seznamy lokalit významných pro společenství (EVL) pro kontinentální a panonskou oblast. Zjistili jsme, že tyto dokumenty implementují změny v národnímu seznamu schváleném vládou ČR v roce 2009, který reagoval na připomínky vlastníků lesů a upravoval hranice některých lokalit, až na pět případů. V roce 2010 podalo několik českých nevládních ekologických organizací k Evropské komisi stížnost na údajnou nedostatečnost ochrany některých fenoménů soustavy Natura 2000 v ČR. Již v průběhu roku 2010 probíhala mezi Evropskou komisí a ministerstvem životního prostředí vyjednávání, ale ministerstvo o celé věci mlčelo. Nebyli informováni ani správci EVL, kterými jsou orgány ochrany přírody krajských úřadů, ani místní pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny. A dotčení vlastníci? Ti se o celé situaci dozvěděli jako poslední, a to až naším prostřednictvím! Takové jednání považujeme za výsměch majitelům a hrubé porušení hlavní myšlenky a zásad evropské směrnice k implementaci sítě Natura, která v článku 2 výslovně uvádí, že opatření přijímaná na jejím základě musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky. Hodláme proti tomuto postupu podat stížnost Evropské komisi.

Jste zastáncem restituce církevních lesů. Proč tento krok podporujete? Myslíte si, že je třeba státní lesy alespoň zčásti privatizovat?
Restituce se týká asi 180 tisíc hektarů lesních pozemků a 53 tisíc hektarů zemědělských pozemků. V minulosti patřily církve vždy k odpovědným lesním hospodářům, o čemž svědčí řada historických záznamů. To je jeden z důvodů, proč naše sdružení podporuje fyzické vydání lesů jejich majitelům. Dalším je snížení výměry státního lesa, které omezí dominantní postavení státního podniku Lesy ČR na trhu lesnických služeb a s dřívím – církevní lesy představují sedm procent všech lesů v republice. Po restituci církevních lesů by měla následovat dynamická arondace lesních majetků, která urychlí scelování roztříštěných lesních pozemků a umožní jejich snadnější správu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *