Podpory z PGRLF mají své výhody

Při financování investic v zemědělství lze využívat také národních dotací, které poskytuje v rámci vyhlášených programů Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Zemědělce podporuje ve formě finančního příspěvku k úrokům a garancí k bankovním úvěrům. Investice v zemědělství lze však financovat i ze strukturálních fondů EU, za něž odpovídá ministerstvo zemědělství. Tyto programy se neprolínají, národní podpory byly důsledně odděleny od podpor s unijními prostředky, i když nejsou vždy jednoznačně vymezeny. Při srovnávání předností obou skupin podpor vychází lépe zřejmě PGRLF.

„Hlavní podpora Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF nebo fond) spočívá v dotacích úroků a vydávání garancí k úvěrům na nákup především investičních prostředků a investic. K tomu byly založeny investiční programy. Hlavní z nich je Zemědělec, do něho směřuje 70 % všech žádostí a státních financí. Dále běží dílčí programy pro zpracovatele a odbytové organizace nazvané Zpracovatel, Hygiena a Odbytová organizace. Od 20. února 2004 byl spuštěn kvalitativně nový program Půda na nákup nestátní zemědělské půdy,“ vyložil předseda představenstva a ředitel PGRLF RNDr. Lubomír Netolický. Základní sazba podpory ve formě úrokové dotace činí v současné době u investičních program 4,5 procenta a příspěvek k úrokům ve výši dvě procenta lze navíc získat z programů Mládí.
Podpory oboru lesnictví se u PGRLF téměř nerealizují, sdělila vedoucí úseku podpor PGRLF Ing. Dana Malíková a svá slova hned zdůvodnila. „Lesnictví má v současné době široký rozsah výdajů podporovaných z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ), a to jak těžby, tak zakládání porostů, agroturistiky a volného času.“
Od května 2004 lze podporovat jen investiční nákupy, ne provozní. Existuje však speciální program PGRLF – Vyrovnání úrokového zatížení – což je vlastně podpora provozního úvěrování, která řeší rozdílné úrokové míry úvěrů do zemědělství a úvěrů do ostatního národního hospodářství. Zemědělec může využít podpory tohoto programu i na nákup osiva a hnojiv. Na rozdíl od ostatních podpor je v tomto případě úroková míra nižší, pro rok 2005 činí 1,7 procentního bodu.
Podpora PGRLF se váže na bankovní úvěry třinácti peněžních domů, které uzavřely s PGRLF smlouvu. Hypoteční úvěr s podporou PGRLF může nabídnout na základě smlouvy s fondem sedm bank (tabulka).

Komplikovaná Půda
Je to zatím velmi komplikovaný program, protože je to velmi administrativně, organizačně, právně složité nakupovat půdu od soukromých držitelů. Projednávání žádosti o podporu netrvá dny, týdny, ale měsíce. „Je tam třeba přesvědčit spoustu vlastníků, připravit smlouvy, zjistit na katastru, zda tam jsou všechny náležitosti, jednat s bankou o hypotečním úvěru. Proces je výrazně pracnější než u standardních investičních programů.,“ řekl RNDr. Netolický. O komplikovanosti programu vypovídá i fakt, že se rozjíždí pomaleji,“ řekl RNDr. Netolický. Od 20. února 2004, kdy byl program Půda spuštěn, požádalo podle něj o podporu nákupu soukromé půdy 246 zájemců, z toho 136 má smlouvu o dotaci části úroku z úvěru a 29 příslib dotace. Celková výměra nakupované půdy u schválených žádostí činí v tuto chvíli zhruba 7422 hektarů.

Program Zpracovatel
Program Zpracovatel byl vytvořen pro zpracovatele zemědělských produktů. Není určen pro širokou zemědělskou veřejnost, proto zaznamenává malý počet žádostí, uvedla Ing. Malíková. Potravináři mohou sáhnout i pro jiné podpory, například pro malé a střední podnikání. Potravináři mohou z programu čerpat peníze na nákup zařízení, technologií porážkových linek, nákup investičních celků – výstavbu mlékáren, jatek, mlýnů, ale jen tehdy, pokud nejsou tyto výdaje přijatelné z OP, dodala.

Vymezení podporovaných investic
Fond letos od 1. ledna důsledně rozdělil spolu s ministerstvem zemědělství investice, které jsou podporovatelné z operačního programu a které z PGRLF. „Oznámením existujících českých podpor Evropské komisi bylo totiž jednoznačně stanoveno, že OP se neprolíná s žádným jiným podpůrným programem českého zemědělství,“ zdůvodnil RNDr. Netolický, proč se dnes dbá tak na jejich přesné oddělení. To je podle něj změna, se kterou se zemědělci museli vyrovnat, protože rok 2004 byl ještě přechodný a bylo možné si program zvolit, v případě neúspěchu zkusit druhou možnost. PGRLF rozdělilo spolu s MZe investice, které jsou podporovatelné z OP a které z PGRLF. „U některých typů investic je obtížné je jednoznačně rozdělit do programů,“ přiznává Netolický.
Investiční podpory PGRLF jsou vymezeny negativně. Jinými slovy – to, co lze financovat z OP, to není možné prostřednictvím fondu. Zájemce o podporu by si měl nejdříve prohlédnout seznam přijatelných výdajů OP pro jednotlivé podnikatelské záměry. Pokud tam pro něj nenalezne možnost financování, pak se obrátí na PGRLF. „Není však stroj, který by byl nepodporovatelný,“ prohlásil Netolický.
„Typy strojů, které obecně patří k podporám PGRLF, jsou traktory, sklízecí mlátičky, secí stroje, sklízeče cukrovky, stroje podporující technologie minimálního zpracování půdy, zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských produktů a adaptéry ke sklízecím mlátičkám. To je jediný vymezený seznam, který má fond k dispozici. Jde o prostředky, které po dohodě mezi MZe a PGRLF byly vyňaty z OP,“ upřesnila vedoucí úseku podpor PGRLF Ing. Dana Malíková. Zemědělských strojů, zařízení a technologií je tolik, dodal Netolický, že není v silách orgánů všechny jednoznačně vyjmenovat. Navíc se domnívá, že kdyby byl sestaven seznam financovaných výdajů i z PGRLF, byli by klienti postaveni v některých případech do pozice, že by nenašli předmět pro dotaci ani v jednom ze seznamů. To je důvod, proč se rozhodlo o tom, že se nebudou jednoznačně deklarovat jednotlivé typy investičních akcí, které lze podporou fondu pořídit. Ve sporných případech je zařazení investice nutné konzultovat s odborníky z MZe nebo Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Operační program má na rozdíl od PGRLF seznam přijatelných položek. V publikacích a na webových stránkách MZe a SZIFu se zájemce o podporu může seznámit s tím, co je přijatelným výdajem v rámci daného podopatření či podnikatelského záměru OP.

Rekonstrukce kravínů
Častou otázkou chovatelů bývá, z jaké podpory lze rekonstruovat například nový kravín. Investičně postavený záměr na rekonstrukci kravínů nelze financovat prostřednictvím národních podpor z PGRLF, ani OP. Lze ho ale postavit na zelené louce. V tomto případě záleží na tom, zda jde o náhradu za stávající objekt, nebo o novou podnikatelskou činnost. Jak se od sebe rozeznají? Když bude mít zájemce o podporu kravín pro krávy s tržní produkcí mléka a v něm třeba deset krav s tím, že ho potřebuje rozšířit na padesát krav, pak jde o náhradu za stávající objekt a musí vypracovat projekt pro OP. Pokud ale hodlá chov skotu zaměnit za chov třeba prasat, nejde o náhradu za stávající objekt a může stáj postavit s podporou PGRLF, vysvětlila Ing. Malíková. „Nejde o přehazování problémů z jednoho státního subjektu na druhý,“ ujistil RNDr. Netolický, „ale o to, aby se neudělala chyba, protože EU má pro porušení pravidel přísné sankce. Klientovi by mohla být podpora i odebrána“.

Rozdíly mezi podporami PGRLF a OP

Mezi podporou z PGLF a podporou z OP jsou rozdíly. Za výhodu podpor z PGRLF lze považovat rychlost schvalování žádosti. Její vyřízení a podpis na smlouvě se počítá ve dnech, nejvýše týdnech, do dvou týdnů, pokud už klient má u banky vyřízen úvěr. Schvalovací procedury probíhají ve čtrnáctidenních cyklech. Procento zamítnutých žádostí je nízké.
Další předností je podle RNDr. Netolického jednoduchost. Ta spočívá v tom, že klient kromě vyřízení úvěru u banky potřebuje identifikaci osoby, to znamená osvědčení o provozování zemědělské výroby. Nepotřebuje zvláštní projekty, pouze podnikatelský záměr, který předkládá bance při žádosti o úvěr. Výhoda je i v tom, vyložil dále, že není omezena výše úvěru, nejsou stanoveny finanční limity jako v OP. Dále podávání žádostí i jejich schvalování není vázáno na žádné časové období, klienti podávají žádosti na PGRLF plynule a nečeká se na projednávání rozpočtu na příští rok. Pozitivní je i dlouhodobá perspektiva, programy fungují už deset let.
U OP se dá jmenovat snad jediná výhoda ve srovnání s PGRLF. Žadatel o podporu z OP dostává při splnění podmínek jako nenávratnou dotaci na podporu projektu podle investičního záměru například 30 % z přijatelných výdajů, 50 %, někdy i 100 procent. Podpora PGRLF spočívá v úrokové dotaci k bankovním úvěrům. Z propočtů PGRLF ale vyplývá, poukázal RNDr. Netolický, že teprve příspěvek z OP větší než 30 % ceny pořizované investice je jednoznačně výhodnější ve srovnání s podporou PGRLF. Podpory jsou v rámci OP rozsáhlejší.
Rubem mince v OP je příprava projektu, který může být pro některé investice velmi složitý, je to dlouhodobější záležitost. Také je méně operativní, trvá déle ve srovnání s žádostmi o podporu u PGRLF, než se klient dostane k finančním prostředkům. Projekt z OP může klient financovat také s podporou bank jako u PGRLF. Na rozdíl od PGRLF je OP „mladý“, funguje od loňského roku. Z OP se vyplatily desítky milionů korun, zatímco z PGRLF miliardy korun. Nárok na přijetí do programu není ani v případě PGRLF, ani OP.

Proč jsou leasingové obchody bez podpory PGRLF

Podpora PGRLF byla založena k tomu, že se vztahuje na úvěry. Při navázání na půjčky peněžních domů má fond podle jeho ředitele přehled díky zkoumání bonity klienta bankou o jeho solventnosti i reálnosti podnikatelského záměru, včetně pravděpodobnosti splacení úvěru a smyslu podpory.
Tak už tomu není v případě leasingu, zdůraznil dále. Klient, který si pořídil například stroj na leasing, není jeho majitelem, často se během leasingového vztahu stávalo, že přestal platit a leasingová společnost stroj odebrala bez náhrady. „Hrozba těchto případů nás donutila, že jsme se rozhodli tyto nákupy nepodporovat,“ dodal na vysvětlenou. Teoreticky by bylo Netolického možné uvažovat o podpoře leasingu v momentě , kdyby se podpora PGRLF vyplácela až po splacení leasingové půjčky. Tento způsob ale není zaveden u podpor z PGRLF, jak doplnila Malíková, neboť fond na část úroků přispívá zemědělci průběžně. Systém dotace části úroků je takový, že v průběhu půlroku se platí dotace zálohově, k 30. 6. a 31. 12. V návaznosti na to se od bank vyžadují informace, kdy, při jaké úrokové míře a kolik klient zaplatil na úrocích. Na základě těchto informací se dělá saldo a rozdíl se vyrovná doplatkem. Právě tento systém nebyl pro leasingové společnosti problematický.

Které banky mohou poskytovat úvěry
Od 1. ledna letošního roku se na financování žadatelů o úvěr u PGRLF může na základě uzavřené smlouvy podílet čtrnáct bank a na financování nákupu nestátní půdy v rámci programu Půda jen sedm peněžních domů. Čtyři banky poskytují 80 procent úvěrů s podporou PGRLF. GE Money Bank sice vyřídila více žádostí, ale na menší částky, proto má menší objem úvěrů než Komerční banka (tabulka).

Seznam bank, které mohou poskytovat úvěry na programy PGRLF:
ABN AMRO Bank N.V.
Citibank, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
eBanka, a. s.
GE Money Bank, a. s.
HVB Bank Czech Republic a. s.
HSBC Bank plc – pobočka Praha
Komerční banka, a. s.
Oberbank AG, pobočka Česká republika
Raiffeisenbank a. s.
Volksbank CZ, a. s.
Waldviertler Sparkasse von 1842
Živnostenská banka, a. s.

Seznam bank oprávněných poskytovat úvěr na program Půda
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a.s.
GE Money bank, a. s.
Komerční banka, a. s.
Oberbank AG pobočka Česká republika
Volksbank CZ, a. s.
Waldviertler Sparkasse von 1842

Počet žádostí a objem úvěrů poskytnutých bankami s podporou PGRLF v roce 2004 (předběžné údaje)

Banka Objem úvěru (mld. Kč) Počet žádostí
Komerční banka, a. s. 2,5 589
GE Money Bank, a.s. 1,8 653
Česká spořitelna, a. s. 1,2 497
Waldviertler Sparkasse
von 1842 1,1 403
Ostatní 1,2 658
Celkem 7,8 2 500

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *