Průběžné vyhodnocení realizace programu Prevence před povodněmi

Ministerstvo zemědělství realizuje v letech 2002- 2006 první etapu programu „Prevence před povodněmi“ v celkovém objemu 4,15 mld Kč. Je zaměřena především na území ČR postižená povodněmi z let před rokem 2002. Obecně jde tedy o výstavbu protipovodňových opatření v povodí Moravy, Odry a horního Labe. Menší měrou se týká zbytku území.

Předpokladem je realizace celkem 485 stavebních opatření, z toho je 305 staveb a dále zpracování 180 studií odtokových poměrů a stanovení záplavových území. Financování všech investičních akcí je podmíněno posouzením a souhlasem experta z hlediska vlivu a dopadů na životní prostředí. Dále je nezbytné také vyjádření tzv. strategického experta, který zaručí vhodnost a účinnost navržené protipovodňové ochrany.
Z uvedeného výčtu opatření je v současné době ukončeno nebo rozestavěno přes 72 % akcí. Bylo postaveno nebo rekonstruováno 36 km ochranných hrází, vytvořeny retenční prostory k ochraně před povodněmi v objemu 34 mil m3. Dále byly zvýšeny kapacity průtoků v délce 110 km vodních toků a vymezena záplavová území podél 2 302 km toků.
Až dosud byly vynaloženy téměř 2 mld Kč, z toho 88 % jsou prostředky státního rozpočtu a úvěru poskytnutého České republice Evropskou investiční bankou. Zbytek je hrazen z vlastních zdrojů státních podniků Povodí a Lesů ČR. Podíl tuzemských a evropských peněz je v poměru 50 % ku 50 %.
Realizaci opatření zabezpečují, po projednání s dotčenými obcemi a ve spolupráci s místní samosprávou, správci vodních toků, tedy státní podniky Povodí, Lesy ČR a Zemědělská vodohospodářská správa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *