Rozhovor týdne

S Bohumilem Beladou, viceprezidentem Agrární komory ČR, jsme hovořili mimo jiné o Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů počítá s tím, že v roce 2020 by celková hodnota energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 měla činit 13,1 procenta. Jak by se to dalo dosáhnout? Podmínkou je , aby tento plán byl reálný a postupný v jednotlivých letech. Pokud bude nastavený dobře, tak je snadno splnitelný a dokonce může být i přínosný pro ČR v podobě pozitivního vlivu na životní prostředí a zaměstnanosti. Největší riziko v současné době vidíme, že plán počítá s velkým rozvojem větrných elektráren, které nebude z důvodu odporu veřejnosti naplněno, a naproti tomu zdroje, o které je zájem a jsou reálné, jako například bioplynové stanice , budou zastavené. Takovéto nesrovnalosti mohou způsobit ve finále nesplnění závazného cíle v roce 2020. Po úpravě postupného reálného navyšování biopaliv, na základě našeho požadavku a požadavku ministerstva zemědělství (MZe)vidíme jako hlavní problém v tomto plánu nedostatečný prostor pro bioplynové stanice.
S čím tedy počítá tento návrh? Návrh počítá s výrobou energie z bioplynových stanic v roce 2020 na úrovni 9.863 terajoulů (TJ), což představuje 380 stanic o průměrném instalovaném výkonu 700 kW. Do konce roku 2010 lze předpokládat, že bude v ČR 160 bioplynových stanic, takže by to znamenalo výstavbu pouze 22 stanic za rok a to je naprosto nedostatečné. V letošním roce bylo podáno na MZe 80 žádostí o dotaci na výstavbu bioplynových stanic a 50 žádostí bylo podáno na ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Tímto tempem by byl potenciál roku 2020 vyčerpán za necelé dva roky a to by byla pro zemědělce velká škoda. Proto důrazně navrhujeme rozšířit potenciál u bioplynových stanic v roce 2020 na 25 200 TJ, což by představovalo 1000 stanic o výkonu 700 kW. To je například při přepočtu rozlohy území současný stav v Německu, kde ale počítají do roku 2020 ještě s dalším obrovským rozvojem. Výhodou bioplynových stanic je pro distribuční sítě energie jejich stabilní výkon během celého roku a na rozdíl od slunečních a větrných elektráren možnost regulace. Toto navýšení navrhujeme řešit ponížením prostoru především u slunečních a větrných elektráren.
Co Agrární komora ČR udělala pro to, aby se to změnilo ? Po získání neoficiálního návrhu zhruba před třemi měsíci na tom intenzivně pracujeme. Je to jedna z našich priorit. Proběhlo mnoho jednání, která vyvrcholila schůzkou s ministrem průmyslu 21.května. Výsledkem bylo zařazení AK ČR mezi připomínková místa k těmto dokumentům. V řádném termínu jsme podali oficiální připomínky. Dále jsme se snažili naše připomínky projednat s dalšími připomínkovými místy , abychom získali podporu. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci především s MZe ČR a se sdružením pro biomasu CZ BIOM. Aktivní v tomto byla i komoditní rady pro bioplyn a biomasu při AK. Doufám, že se nám podařilo dobře zapracovat a výsledek bude pozitivní. Do konce června letošního roku bychom měli vědět, jak to dopadlo.
Projednává se také návrh zákona č. 118/10 o využívání energie z obnovitelných (OZE) a druhotných zdrojů. Ten by mimo jiné měl sjednotit podpory pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Co by to přineslo zemědělcům? Ano, tento zákon jsme také připomínkovali. Postrádáme v něm provozní podporu výroby tepla z OZE. Je zde navržena pouze podpora investiční, kterou navrhujeme podpořit ještě minimálně daňové zvýhodněním výroben tepla z OZE, aby došlo k rozvoji výroby tepla z biomasy. V současné době je výrazná většina biomasy dřevní z lesů. Pro další navyšování je prostor pěstování energetických bylin, případně dřevin na zemědělské půdě. Je to další možná diverzifikace pro zemědělce. Jaký bude rozvoj tohoto oboru, také významně ovlivní případné prolomení těžebních limitů na uhlí a zavedení ekologické daně. Další naší významnou připomínkou je zakotvení podpory výroby elektřiny u bioplynových stanic při vyčištění bioplynu na biomethan a jeho dopravu plynovodem na zdroj, kde je vyrobena elektřina. To by významně pomohlo v případě nemožnosti připojení v dané lokalitě na elektrickou síť. Doufáme, že se podaří vytvořit dlouhodobě dobré podmínky v oblasti obnovitelných zdrojů pro zemědělce, tak aby tento obor vhodně doplňoval u zemědělců výrobu potravin a pomohl stabilizovat zemědělské podniky v nelehkých dobách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *