Rozšíření požadavků podmíněnosti

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem.

Systém Kontroly podmíněnosti, se kterým je svázáno poskytování přímých plateb a dalších evropských podpor, funguje v České republice od roku 2009.
K rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, které ukládá od 1. 1. 2013 plnění povinných požadavků podmíněnosti uvedených v příloze č. 2 v bodě C tohoto nařízení.
Závěrečné rozšíření požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) patří do oblasti Dobré životní podmínky zvířat.
Jedná se o začlenění některých požadavků, které jsou již ukotveny ve stávajících národních právních předpisech a jsou dozorovou organizací Státní veterinární správou ČR kontrolovány v rámci národních kontrol, mezi požadavky podmíněnosti.
Tento krok bude řešen novelou současného nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění, kterou budou nově zařazené požadavky z oblasti Dobré životní podmínky zvířat s účinností od 1. 1. 2013 stanoveny.
Mezi nově zařazené požadavky patří minimální požadavky pro ochranu telat,
minimální požadavky pro ochranu prasat,požadavky k ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.
Základním cílem stanovených požadavků, které jsou nyní implementovány do systému kontrol podmíněnosti České republiky, je zajištění dostatečného a vhodného životního prostoru pro chovaná zvířata, zajištění jejich odpovídající výživy. Cílem je prostřednictvím vlastníků a držitelů zvířat přijmout daná opatření, aby zvířata nebyla vystavena žádné zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození. Nutností je uzpůsobit podmínky, ve kterých jsou zvířata chována nebo držena, s ohledem na jejich druh, stupeň vývoje, přizpůsobení a zdomácnění a na jejich fyziologické a etologické potřeby v souladu s dosaženými zkušenostmi a vědeckými poznatky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *