S označením CE je evropský trh váš

Označení CE na některých výrobcích v obchodech znamená, že výrobek odpovídá veškerým příslušným předpisům Evropské unie a může se prodávat v celé unii. Uvedením označení CE se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Jelikož je postih za nedodržení stanovených požadavků vysoký, naprostá většina podnikatelů si netroufne označení CE zneužít. Kampaň Evropské komise nazvaná „S označením CE je evropský trh váš!“ je zaměřena především na hospodářské subjekty, které chce informovat o označení CE a o jeho významu. Informoval o tom mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice Martin Stašek.

Místopředseda komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani uvedl: „Je třeba zvýšit viditelnost označení CE a důvěru veřejnosti v něj. Cílem naší kampaně je podpořit lepší porozumění významu tohoto označení a účelu jeho používání. Tato důvěra však také závisí na spolehlivosti systému, na němž je označení CE založeno. Spolehlivost přispěje k vyšší důvěře spotřebitelů a přinese výhody výrobcům a distributorům.“
Označení CE se nemusí uvádět na všech výrobcích prodávaných v EU. Označení CE se vztahuje na zhruba 23 různých kategorií výrobků, jako jsou hračky, elektrické spotřebiče, stroje, osobní ochranné prostředky a výtahy.
Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v Evropském hospodářském prostoru, nýbrž jen, že výrobek byl posouzen předtím, než byl uveden na trh a splňuje tedy zákonné požadavky (např. harmonizovanou úroveň bezpečnosti). Znamená to, že výrobce ověřil, že výrobek vyhovuje všem příslušným základním požadavkům (např. požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost) platných směrnic nebo že výrobce nechal tyto skutečnosti přezkoumat oznámeným orgánem posuzování shody.
Pokud jde o výrobky vyrobené v EU, je odpovědností výrobce provést posuzování shody, vypracovat technickou dokumentaci, vydat prohlášení ES o shodě a uvést označení CE na výrobku. Distributoři musí ověřit existenci jak označení CE, tak nezbytných podpůrných dokladů. Jde-li o výrobky dovážené ze třetí země, dovozce musí ověřit, že výrobce mimo území EU podnikl nezbytné kroky a že dokumentace je na požádání k dispozici. Označení CE přináší výhody podnikům a vnitrostátním orgánům:
Evropskému průmyslu tím, že označení poskytuje evropským podnikům přístup na celý jednotný trh, aniž by bylo nutné získat 27 jednotlivých schválení od vnitrostátních orgánů, a tím snižuje náklady a zátěž při ověřování shody při zachování vysokých standardů.
Vnitrostátním orgánům usnadňuje kontroly prováděné jednotlivými agenturami v době, kdy škála zboží dostupná na trhu EU roste exponenciálně, aniž by se tak dělo na úkor standardů.
Posílení kontrol prováděných oznámenými subjekty a zlepšení dozoru nad trhem však zlepší pověst označení CE a zvýší důvěru spotřebitelů.
Role a důvěryhodnost označení CE byla posílena, když vstoupil v platnost revidovaný balíček právních předpisů o vnitřním trhu zboží.
Postupy, opatření a sankce za padělání či zneužití označení CE jsou stanoveny v příslušných ustanoveních správního a trestního práva členských zemí. V závislosti na závažnosti provinění mohou hospodářské subjekty podléhat pokutě nebo jim v určitých případech může hrozit uvěznění. Pokud však výrobek nepředstavuje bezprostřední bezpečnostní riziko, může být výrobci dána druhá šance, aby před tím, než mu bude uložena povinnost stáhnout výrobek z trhu, zajistil, že výrobek odpovídá platným právním předpisům.
Součástí komunikační kampaně je mimo jiné třicet vzdělávacích akcí či seminářů o označení CE pro hospodářské subjekty, profesní sdružení, sdružení spotřebitelů a novináře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *