Šance se najdou i mimo zemědělství

Přestože v uplynulém týdnu proběhlo teprve sto dní od podpisu definitivního znění operačního programu Životní prostředí, přijímají se nyní projekty již do třetí výzvy. V sedmi prioritních osách nabízí fond zaměřený na vodu, vzduch a přírodu možnosti podpory různých projektů obcí, organizací, sdružení i fyzických osob. Zajímavé možnosti dává i zemědělcům.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je, jak uvedl šéf zaštiťujícího resortu Martin Bursík, podle výše finančního prostředků, jimiž disponuje, druhým největším českým operačním programem. Pro období 2007 až 2013 může použít téměř pět miliard eur z evropských fondů, a to Fondu soudržnosti (Kohezního fondu) a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dalších více než 300 milionů eur dostane z prostředků státního rozpočtu a ze Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí udělalo odvážný krok: první výzvu na přijímání projektů do OPŽP vyhlásilo dávno před tím, než mělo definitivní souhlas a podpis Bruselu. Jak se ukázalo, měli ti, kteří se odvážili této výzvy využít, určité výhody. Některé podmínky se totiž v průběhu vyjednávání poněkud zpřísnily.
Prioritní osy
Implementační agenturou programu, tedy organizací, která přijímá žádosti a projekty, vyplácí nasmlouvané podpory a kontroluje realizaci projektů, je Státní fond životního prostředí (SFŽP). Z jeho propagačních materiálů je možné získat bližší informace o OPŽP a zaměření jeho prioritních os.
• Cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti pitné vody a jejích dodávek a omezování rizika povodní. Z programu je možné podpořit výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních vod v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou v územích se zvláštní ochranou, tj. národních parcích, chráněných krajinných oblastech, včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura, v ochranných pásmech vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod, v oblastech přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny.
Dále je možno z této osy podpořit výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel a u aglomerací, které sice mají méně obyvatel, ale nacházejí se ve výše uvedených oblastech s nějakým druhem ochrany. Dále je možné do této osy podávat projekty na snížení znečištění z průmyslových zdrojů, snížení znečištění, které uzpůsobuje eutrofizaci, rovněž projekty na zlepšení jakosti pitné vody, na zlepšení systému povodňové služby a na eliminaci povodňových průtoků.
• Do prioritní osy 2 je možné podávat projekty týkající se zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Jde zejména o využití nových šetrných způsobů výroby energie a energetických úspor.
• Prioritní osa 3 je zaměřena na udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování jejích úspor. Týká se to hlavně využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny, tepla a pro efektivnější využití odpadního tepla.
• Prioritní osa 4 se věnuje zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. To znamená, že z OP je možné podpořit integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, zařízení na úpravu nebo využívání odpadů (zejména na třídění, úpravu a recyklaci), rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek v chráněných územích a také starých ekologických zátěží.
• Prioritní osa 5 se věnuje omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik s důrazem na prevenci a výzkum i monitorování znečišťujících látek.
• Prioritní osa 6 si klade za cíl zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Z objemu prostředků pro ni určených se budou podporovat projekty na opatření spojená se soustavou Natura 2000, dále ty, které podporují biodiverzitu (například přispívají k uchování a zvyšování početnosti druhů nebo omezují či předcházejí ztrátám, které působí zvláště chránění živočichové, brání zavlékání invazivních druhů aj.). Do této osy spadají také opatření na obnovu krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny (mimo jiné i založení a obnova mezí), podpora regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti.
• Prioritní osa 7 se zabývá rozvojem infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
Více než pět miliard eur
Program má do roku 2013 k dispozici celkem asi 5,2 miliardy eur, což je zhruba 135 miliard korun. U všech os je možné získat dotace až 85 procent uznatelných nákladů z evropských fondů a dalších nejvýše pět procent ze SFŽP. Nejméně deset procent musí spolufinancovat sám žadatel. Projekty s podporou do 25 milionů se administrují pouze v ČR, u finančně náročnějších projektů je nutný souhlas Evropské komise.
Příjem žádostí
Pro lepší orientaci žadatelů vypsal SFŽP rámcové termíny pro příjímání žádostí do jednotlivých os do konce letošního roku. Od třetího března do konce dubna přijímají jeho pracoviště žádosti a projekty na opatření prioritní osy 1, a to na snížení znečištění vod – snížení znečištění z komunálních zdrojů, a zlepšení jakosti pitné vody.
V květnu až červnu bude fond přijímat projekty na budování systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod do prioritní osy 1 a do prioritní osy 5 projekty na omezování průmyslového znečištění.
V srpnu a září mohou dávat na fond své projekty žadatelé do prioritní osy 1, a to na opatření týkající se omezování rizika povodní – eliminace povodňových průtoků. Dále bude fond přijímat projekty do prioritní osy 4 na opatření zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a na všechna opatření z prioritní osy 6.
V říjnu až listopadu se otevře možnost předání projektů na prioritní osu 1, a to na snížení znečištění vod z průmyslových zdrojů a na snížení znečištění vod způsobující eutrofizaci. Z osy 1 to ještě bude na opatření na určitý okruh zlepšení jakosti pitné vody a na omezování rizika povodní –zlepšení systému povodňové služby. Z osy 2 se budou přijímat projekty na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Z osy 3 bude možné podávat projekty na opatření týkající se výstavby nových zařízení a rekonstrukci stávajících s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny nebo obojího. Žádat o podporu budou moci i překladatelé projektů do prioritní osy 7.
Kam pro informace Kompletní znění programu a detailní popis opatření jednotlivých os je na www.opzp.cz. K telefonickým dotazům je možné využít zelenou linku 800 260 500, která je v provozu ve všední dny od 7.30 do 15.00 hod. Dotazy je také možné posílat na e-mailovou adresu dotazy@sfzp.cz. Osobní konzultace nabízejí pracoviště fondu, jen je třeba si návštěvu předem domluvit. Seznam pracovišť s adresami a telefonními čísly je na www.sfzp.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *