Vliv taurinu na užitkovost brojlerů

Taurin (Tau) neboli kyselina 2-aminoethansulfonová patří mezi organické kyseliny a nacházíme ji v tkáních savců jako volnou aminokyselinu, která se však nepodílí na syntéze proteinů a není zdrojem energie. Taurin je derivátem aminokyseliny cysteinu, a proto je někdy řazen k aminokyselinám, přestože postrádá karboxylovou skupinu.

Pro taurin by bylo přesnější označení aminosulfonová kyselina. Je konjugován pomocí své aminoskupiny s kyselinami chonodeoxicholovou a cholovou za tvorby žlučových solí.
Název taurin je odvozen z latinského taurus – býk, protože byl poprvé izolován německým vědcem Friedrichem Tiedemanem z býčí žluči.

Funkce taurinu
Taurin má řadu biologických funkcí: je antioxidantem, podílí se na osmotické regulaci a stabilizaci membrán, dále na modulaci imunity a růstu.
Účastní se i dalších fyziologických jevů, jako je inhibice neurotransmise (přenos nervového vzruchu), regulace tukové tkáně a regulace stálé hladiny vápníku v krvi. Je také důležitou složkou žluči a hraje roli v metabolismu lipidů. Je důležitý při konjugaci žlučových kyselin, které jsou tvořeny z cholesterolu v játrech, což naznačuje úzký vztah mezi taurinem a metabolismem cholesterolu.
Některé studie provedené u potkanů, křečků, myší a králíků ukázaly, že má taurin hypolipidemické účinky. Předčasně narozené děti, které postrádají enzym potřebný k přeměně cystationinu na cystein, mohou trpět nedostatkem taurinu, který z cysteinu vzniká, proto je nezbytné, aby jim byl do stravy přidáván uměle.
Většina tkání zvířat obsahuje vysoké koncentrace taurinu, zejména svaly, vnitřnosti a mozek.
Taurin se obvykle nachází v relativně vysokých koncentracích v rybí moučce a vedlejších produktech živočišného původu, ale téměř neexistuje v rostlinách. Uvádí se, že taurin je jedním z neidentifikovaných faktorů růstu rybí moučky.
V současné době existuje velmi málo zveřejněných informací o obsahu taurinu v krmivu používaném u domácích a hospodářských zvířat. I když se taurin nejčastěji soustřeďuje ve svalové tkáni zvířat, malá množství byla zjištěna i v některých mléčných výrobcích, jako je mléko, jogurt, sýr, zmrzlina a také ve vejcích.
Vzhledem k tomu, že živiny v mléce a ve vejcích jsou nepostradatelné pro mláďata nebo embryo, přítomnost taurinu tak vlastně nebyla nečekaná.

Taurin pro kočky
Taurin je ale známý především jako zcela esenciální látka pro kočky, které si ho neumějí samy syntetizovat.
Pokud taurin v jejich potravě chybí, dochází k postupné degeneraci sítnice, což způsobuje problémy s viděním, které mohou skončit i slepotou. Tato choroba se nazývá centrální degenerace stínice.
Z tohoto důvodu se taurin uměle přidává do speciální kočičí stravy.
Nedostatek taurinu může zapřičinit také kardiomyopatii a nepříznivě ovlivnit reprodukční výkonnost, růst, motorické funkce a imunitní systém. Z evolučního hlediska byla strava šelmy na taurin bohatá, protože se vysoké koncentrace taurinu nacházejí ve svalové tkáni.
Naopak psi mají metabolickou schopnost syntetizovat taurin ze sirných aminokyselin cysteinu a metioninu. V poslední době byl ale i u psů nedostatek taurinu v dietě spojován s dilatační kardiomyopatií.
Vědecká a klinická pozorování naznačují, že i psi mohou vyžadovat v potravě taurin.

Užitkovost drůbeže
Některé studie uvádějí, že přídavek taurinu do krmných směsí drůbeže může zlepšit jejich užitkovost a konverzi krmiva.
Vidyarthi et al. (2010) zaznamenali pozitivní ovlivnění konverze krmiva i přírůstku u brojlerů, kterým bylo zkrmováno 25 g taurinu/100 kg krmiva.
Anderson et al. zaznamenali zlepšení užitkovosti brojlerů při zkrmování diety chudé na sirné aminokyseliny a doplněné o taurin již v roce 1975.
Zlepšení konverze krmiva při přídavku 0,05 % taurinu do krmných směsí japonských křepelek uvádějí také Wang et al. (2009).
Avšak Lee et al. (2004) uvádí, že přídavek 0,25 až 0,75 % taurinu do krmné směsi brojlerů zvýšil konverzi krmiva oproti kontrolní skupině, zatímco na denní přírůstek a spotřebu krmiva nemělo zařazení taurinu vliv.

Náš experiment
Provedli jsme pokusné sledování, jehož cílem bylo zjistit vliv různých hladin taurinu v krmných směsích pro brojlery na jejich růstové parametry.
Biologická testace byla provedena na kohoutcích masného hybridu ROSS 308 z líhně Best Opava v BTS Lípa u Havlíčkova Brodu.
Jednalo se o 400 kohoutků, kteří byli rozděleni do čtyř skupin po 100 jedincích. Ustájení odpovídalo běžným požadavkům velkovýrobní technologie na hluboké podestýlce z dřevěných hoblin a řízenými podmínkami prostředí a v souladu s vyhláškou č. 208/2004 Sb.  Pro všechny skupiny byly zajištěny stejné podmínky.
K výkrmu byla použita jednotná komerční kompletní krmná směs BR 1 do 9. dne stáří kuřat.
Po zvážení jednotlivých kusů došlo 9. den věku k rozdělení do skupin tak, aby v průměrné živé hmotnosti nebyl mezi skupinami průkazný rozdíl. Od 9. dne stáří kuřat byla každá pokusná skupina krmena kompletní krmnou směsí BR 2 podle tohoto schématu: 1) 0 mg taurinu/kg směsi, 2) 250 mg taurinu/kg směsi, 3) 500 mg taurinu/kg směsi, 4) 750 mg taurinu/kg směsi.
Směsi byly sestaveny jako izonitrogenní a izoenergetické. Kompletní krmné směsi byly zkrmovány formou ad libitum ve formě granulí z tubusových krmítek a čerstvá napájecí voda byla neustále k dispozici.
Pokusné krmné směsi byly vyrobeny ve Výrobně krmiv MTD Ústrašice v Lysé nad Labem. V každé skupině bylo 9. den věku označeno 50 kohoutků křídelními známkami. Přírůstek živé hmotnosti byl zjišťován individuálním vážením kuřat na počátku pokusného období, tj. 9. den stáří a následně každý další týden, tedy 16., 23., 30. a 35. den stáří kuřat.
Na konci pokusného sledování byla vyhodnocena intenzita růstu, spotřeba a konverze krmiva a úhyn.
Výsledky byly vyhodnoceny jednofaktorovou analýzou variance s následným testováním Scheffého testem v programu STATISTICA 10.

Pozitivní vliv nepotvrzen
Devátý den jsme začali kohoutkům zkrmovat pokusné krmné směsi BR2 a jejich hmotnosti byly vyrovnané.
Od 30. dne věku se začaly projevovat výraznější rozdíly mezi skupinami.
Nejmenší průměrnou hmotnost měla skupina se 750 mg taurinu v kg krmné směsi (1750 ± 207,89 g), což bylo statisticky průkazně méně (P < 0,05) než u skupin s 250 a 500 mg Tau.
Nejvyšší konečné hmotnosti dosáhla v 35 dnech věku kontrolní skupina (2384,8 ± 209,89 g), což bylo statisticky průkazně více (P < 0,05) než u skupiny se 750 mg Tau (2242,2 ± 277,42 g).
Lee et al. (2004) dosáhli ve svém pokusném sledování konečných hmotností v rozmezí od 2435,4 do 2633 g ve 42 dnech věku. Nejvyšší konečnou hmotnost ale zaznamenali rovněž u kontrolní skupiny bez taurinu v krmné směsi.
Nejvyšší spotřebu krmiva měli kohoutci ze skupiny 750 Tau, spotřeba za pokusné období (26 dní) byla 3339,7 g BR2 na jedince. Kohoutci ze skupin 0,25 a 500 Tau měli velice vyrovnaný průměrný denní přírůstek, který se pohyboval v rozmezí 82,2 až 82,5 g/d. Rovněž měly tyto skupiny velice vyrovnanou konverzi krmiva, která činila 1,55 u kohoutků ze skupiny 0 Tau, 1,53 u 250 Tau a 1,56 u skupiny 500 Tau.
Naopak Vidyarthi et al. (2010) zaznamenali pozitivní ovlivnění konverze krmiva i přírůstku u brojlerů, kterým bylo zkrmováno 25 g taurinu/100 kg krmiva oproti kontrolní skupině.
Wang et al. (2009) dosáhli nejlepších přírůstků japonských křepelek při zařazení 0,01 % taurinu do krmné dávky.
Lee et al. (2004) zaznamenali nejvyšší konverzi krmiva (1,84) u kuřat s 0,04 % taurinu v krmné směsi. Nejvyšší úhyn byl v kontrolní skupině (6 %), v ostatních skupinách byl úhyn velice nízký (max. 1 %).
Literatura je k dispozici u autorky.

 Klíčové informace

– Vliv různých hladin taurinu v krmných směsích pro brojlery na jejich růstové parametry pokusně sledovali pracovníci Ústavu výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně.
– Na rozdíl od jiných autorů toto sledování příznivý vliv zařazení taurinu do krmných směsí nepotvrdilo. 
– Skupina s nejvyšší hladinou taurinu (750 mg/kg směsi) měla ve srovnání s kontrolou a skupinami s 250 a 500 mg/kg směsi průkazně nižší (P < 0,05) konečnou hmotnost.*

 

Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Ústav výživy zvířat a pícninářství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *