Vyhláška č. 20 o měření jakosti vody

20 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 27. prosince 2001o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) způsob a četnost měření množství vody a jakosti vody pro jednotlivé druhy povoleného nakládání s vodami, a to
1. jde-li o povrchové vody a nejde-li přitom o obecné nakládání s nimi, k jejich odběru, k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi,1)
2. jde-li o podzemní vody, k jejich odběru, akumulaci, čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou a k jinému nakládání s nimi,2)
3. k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
4. k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových;
b) způsob a četnost měření množství a jakosti vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem;
c) způsob měření množství povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované;
d) rozsah, způsob a četnost předávání výsledků měření správcům povodí.

§ 2
Způsob a četnost měření
množství odebírané povrchové nebo podzemní vody

(1) Množství odebírané povrchové nebo podzemní vody se stanoví
a) měřením v tlakových úsecích potrubí, nebo
b) měřením v úsecích s volnou hladinou.

(2) V případě, kdy nejsou vytvořeny technické podmínky pro způsob měření podle odstavce 1, měření se provádí odvozením podle prokázaného odběru elektrické energie potřebné k odebírání povrchové nebo podzemní vody.

(3) Při měření v případě podle odstavce 1 písm. a) se měří pracovním měřidlem stanoveným,3) měřícím kontinuálně objem vody proteklý průtočným profilem za jednotku času. Toto měřidlo, celoročně provozuschopné, zajištěné před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství povrchové nebo podzemní vody, je vybaveno místním nedestruktivním záznamem a při výpadku elektrické energie zajištěním k uchování naměřených údajů.

(4) Při měření v případě podle odstavce 1 písm. b) se měří měřicím systémem, metrologicky navázaným ve smyslu zvláštního právního předpisu,4) měřícím kontinuálně výšku hladiny vody, popřípadě rychlost proudění vody a využívajícím funkční závislost naměřených hodnot k objemu vody proteklé měrným profilem. Tento měřicí systém, celoročně provozuschopný, zajištěný před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství vody, zahrnuje pro kontrolu správnosti měření pevný vodočet v rozsahu celého měrného profilu, navázaný na výškový systém Balt po vyrovnání a dále vybavení místním nedestruktivním záznamem a při výpadku elektrické energie zajištěním k uchování naměřených údajů. Měření musí eliminovat vliv vlnění hladiny na jeho správnost.

(5) Při odběrech podzemních vod v jedné lokalitě se v případě rozdílných hydrogeologických struktur měří odebírané množství podzemní vody odděleně z jednotlivých využívaných úrovní podzemní vody.

(6) Odebírané množství povrchové nebo podzemní vody v období prokazatelné nefunkčnosti měřidla nebo měřicího systému se vypočítá z počtu hodin nefunkčnosti a z průměrného hodinového průtoku vody za období od počátku roku do vzniku poruchy a u sezonních odběrů povrchové nebo podzemní vody z naměřených údajů předchozího roku.

(7) Při měření v případě podle odstavce 1 písm. c) se měří množství odebírané povrchové nebo podzemní vody v tlakovém úseku potrubí odvozením z prokázaného odběru elektrické energie čerpadly instalovanými v okruhu pro dopravu odebírané vody, a to vynásobením spotřeby elektrické energie přepočtovým koeficientem, stanoveným ze snímku kontrolního měření průtoku potrubím, zjištěného průkazným způsobem. Přepočtový koeficient je poměr mezi objemem odebrané povrchové nebo podzemní vody a spotřebou elektrické energie. Přepočtový koeficient je stanoven na základě snímku kontrolního měření v trvání nejméně 7 dnů nepřetržitě. Podmínkou tohoto způsobu měření je oddělené měření spotřebované elektrické energie příslušnou čerpací jednotkou či soustavou čerpacích jednotek.

(8) Měření množství odebírané povrchové nebo podzemní vody se provádí jedenkrát za 30 dnů.

§ 3
Způsob a četnost měření jakosti
odebírané povrchové nebo podzemní vody

Měření jakosti odebírané povrchové nebo podzemní vody provádějí odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání5) způsobem a v četnosti podle příloh č. 1 a 2.

§ 4
Způsob a četnost měření množství a jakosti vod
k umělému obohacování podzemních zdrojů vod
povrchovou vodou

(1) Měření množství povrchové vody k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou se provádí způsobem stanoveným v § 2 jedenkrát za měsíc.

(2) Měření jakosti povrchové vody k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou se provádí způsobem a v četnosti podle přílohy č. 2.

§ 5
Způsob a četnost měření množství a jakosti
podzemních vod čerpaných za účelem
snižování jejich hladiny

(1) Měření množství čerpaných podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny se provádí způsobem stanoveným v § 2 jedenkrát za měsíc.

(2) Měření jakosti čerpaných podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny se provádí způsobem a v četnosti podle přílohy č. 1.

§ 6

V ostatních případech nakládání s vodami uvedených v § 1 písm. a) se měří množství a jakost vody způsobem a v četnosti podle podmínek stanovených v povolení vodoprávního úřadu k tomuto nakládání s vodami.

§ 7
Způsob a četnost měření množství a jakosti
odebírané vody, která je přírodním léčivým zdrojem
nebo zdrojem přírodních minerálních vod,
nebo vody, která je vyhrazeným nerostem

(1) Způsob a četnost měření množství odebírané vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod, se provádí podle § 2, pokud není v povolení k využívání tohoto zdroje vydaném podle zvláštního právního předpisu6) stanoveno jinak.

(2) Měření jakosti odebírané vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod, se provádí způsobem a v četnosti podle přílohy č. 1.

(3) Měření množství a jakosti vody, která je vyhrazeným nerostem, se provádí způsobem a v četnosti podle podmínek stanovených v povolení k nakládání s těmito vodami.

§ 8
Způsob měření množství povrchové vody
vzduté vodním dílem ve vodním toku
nebo povrchové vody vodním dílem akumulované

Množství povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované se určí z funkční závislosti naměřené výšky hladiny vody a objemu povrchové vody vodním dílem vzduté nebo akumulované. Pro kontrolu správnosti měření výšky hladiny vody se používá pevný vodočet, navázaný na výškový systém Balt po vyrovnání. Při měření výšky hladiny vody se musí eliminovat vliv vlnění hladiny vody na správnost měření, zajistit celoroční provozuschopnost pevného vodočtu a jeho ochranu před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací.

§ 9
Rozsah, způsob a četnost předávání
výsledků měření správcům povodí

(1) Výsledky měření množství odebírané povrchové vody předá fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami,7) (dále jen „oprávněný“) příslušnému správci povodí v rozsahu zjištěného množství odebírané povrchové vody za každý kalendářní měsíc vždy k pátému pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Tyto výsledky předá oprávněný v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí.

(2) Výsledky měření jakosti povrchových vod předá oprávněný příslušnému správci povodí vždy k 31. lednu následujícího roku v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí, a to v rozsahu ukazatelů jakosti stanovených v příloze č. 2. Správci povodí na písemné vyžádání předají výsledky měření jakosti povrchových vod pro konkrétní místo povoleného odběru pověřenému odbornému subjektu zřízenému Ministerstvem životního prostředí.

(3) Výsledky měření množství a jakosti odebírané podzemní vody a vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo je vyhrazeným nerostem, a dále výsledky měření podle § 4 až 6 předá oprávněný příslušnému správci povodí v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí, vždy k 31. lednu následujícího roku, v rozsahu zjištěného množství vod za každý kalendářní měsíc a v rozsahu ukazatelů jakosti stanovených v příloze č. 1.

(4) Výsledky měření množství povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované předá oprávněný příslušnému správci povodí v rozsahu zjištěného množství povrchové vody za každý kalendářní měsíc kalendářního roku vždy k 31. lednu roku následujícího. Tyto výsledky předá oprávněný v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Ponámky pod čarou:
1) § 8 odst. 1 písm. a) body 1, 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.
3) § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5 zákona č. 505/1990 Sb.
5) § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
6) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
7) § 8 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 20/2002 Sb.

Měření jakosti odebírané podzemní vody

1. Ukazatele jakosti a způsob měření odebírané podzemní vody

ukazatel jakosti způsob měření
chloridy ČSN ISO 9297 (75 7420)
ČSN ISO 10304-1 (75 7391)
sírany ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391)
ČSN ISO 9280 (75 7476)
amonné ionty ČSN ISO 7150-1,2 (75 7451)
ČSN EN ISO 11732 (75 7454)
dusičnany I ČSN ISO 7890-1,2,3 (75 7453)
ČSN EN ISO 13395 (75 7456)
ČSN ISO 10304-1 (75 7391)
CHSKMn
chemická spotřeba kyslíku manganistanem ČSN EN ISO 8467 (75 7519)
měď ČSN ISO 8288 (75 7382)
TNV 75 7426
kadmium ČSN ISO 8288 (75 7382)
ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
olovo ČSN ISO 8288 (75 7382)
TNV 75 7467
pH ČSN ISO 10523 (75 7365)

2. Četnost měření Podzemní voda jedenkrát za pololetí
Podzemní voda, která je přírodním léčivým
zdrojem nebo zdrojem přírodních
minerálních vod jedenkrát za rok

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 20/2002 Sb.

Měření jakosti odebírané povrchové vody

1. Ukazatele jakosti a způsob měřeni odebírané povrchové vody
ukazatel jakosti způsob měření
teplota vody ČSN 75 7342
ČSN ISO 10523 (75 7365)
konduktivita ČSN EN 27888 (75 7344)
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní ČSN EN 1899 (75 7517)
chemická spotřeba kyslíku dichromanem TNV 75 7520
amoniakální dusík ČSN ISO 7150-1,2 (75 7451)
ČSN EN ISO 11732 (75 7454)
ČSN ISO 5664 (75 7449)
ČSN ISO 6778 (75 7450)
dusičnanový dusík ČSN ISO 7890-1,2,3, (75 7453)
ČSN EN ISO 13395 (75 7456)
ČSN ISO 10304-1 (75 7391)
celkový fosfor ČSN EN 1189 (75 7465)

2. Minimální četnost odběrů vzorků pro zjišťování jakosti odebírané povrchové vody

množství odebírané vody
mil.m3/rok četnost odběrů
nad 10 1 x z.a 14 dní (2x měsíčně)
0,5-10 1 x za měsíc
0,1-0,5 1 x za 2 měsíce
od 0,1 1 x za pololetí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *