Výroba drůbežího masa má budoucnost

Drůbežářský průmysl je perspektivní odvětví vzhledem k efektivnímu zhodnocení zemědělských surovin a také pro zdravotní aspekty konečných produktů. Drůbeží maso je žádoucí a vhodnou potravinou při uplatňování zásad racionální výživy. Další rozvoj oboru je však díky obrovské konkurenci v rámci zemí EU a celého světa možný jen při výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou, vhodných pro snadnější kuchyňskou úpravu a samozřejmě při zvyšování produktivity práce a současném snižování nákladů na výrobu na všech stupních, a to v celém řetězci od výroby krmiv až po prodej potravin.

Výroba drůbežího masa se v posledních letech postupně zvyšuje, a to jak v České republice, tak i v Evropě. K jeho rostoucí spotřebě přispívá i celosvětová kampaň ke zlepšení návyků v oblasti stravování a boje proti obezitě. Do tohoto programu zdravé výživy a životního stylu zapadá celé zaměření zpracování drůbeže a drůbežích masných výrobků. Na celkové spotřebě masa, která činila v ČR za rok 2006  celkem 81,1 kg na osobu, představovala spotřeba drůbežího masa 26,2 kg/osobu za rok, to je více než 32 %. K růstu spotřeby drůbežího masa přispívá především rozšiřující se nabídka dělené drůbeže a drůbežích masných výrobků a obecně výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Podíl spotřeby jednotlivých druhů masa

Z grafu je patrné, že podíl drůbežího masa ve spotřebě ve světe roste, a sice z 19 % v roce 1980 až na očekávaných 30 % v roce 2010. Naopak spotřeba hovězího masa má klesající trend.
Výroba drůbežího masa v České republice v roce 2007 činila 284 tisíc tun živé hmotnosti, což znamenalo mírný pokles produkce proti roku 2006.
V roce 2006 došlo k poklesu celkové produkce drůbežího masa vlivem ptačí chřipky v ČR, ale i v Evropské unii. Obavy spotřebitelů, často vyvolané médii, se projevily snížením objemu prodeje zejména v Řecku, Itálii, Francii, Nizozemsku a dalších zemích. U nás spotřeba drůbežího masa v roce 2006 neklesala. Nižší produkce  byla nahrazena dovozy ze zemí EU za dumpingové ceny. V souvislosti s tím poklesla i cena drůbežího masa. 

Výroba drůbežího masa v Evropě a ve světě

Nejvyšší výroba drůbežího masa v Evropě v roce 2006 byla ve Francii 1801 tis. tun, dále pak ve Velké Británii 1605 tis. tun, Španělsku 1309 tis. tun, Německu 1190 tis. tun, Itálii 1041 tis. tun a Polsku 1040 tis. tun. Česká republika se s výrobou drůbežího masa v roce 2006 ve výši 230 tun řadí mezi průměr EU podobně jako Belgie s 269 tunami a Dánsko se 190 tunami.
Z takzvaných třetích zemí měly největší výrobu drůbežího masa USA s téměř 18,8 mil. tun, Čína 14,9 mil. tun a Brazílie 9,6 mil. tun.

Spotřeba drůbežího masa

Průměrná spotřeba drůbežího masa činila v roce 2006 v zemích Evropské unie 22 kg na osobu.
Nejvyšší spotřebu drůbežího masa na osobu v Evropě má Irsko, a to 34 kg, dále pak Maďarsko 33 kg, Španělsko 31,5 kg a Velká Británie 30 kg. Česká republika je se svými 26,1 kg mírně nad průměrem spotřeby zemí EU s možností dalšího růstu.
Největší spotřebu drůbežího masa ve světě v roce 2006 vykázaly Spojené státy – 46 kg kuřecího masa a 7,7 kg krůtího masa, což je 53,7 kg drůbežího masa celkem. V Brazílii byla průměrná spotřeba kuřecího masa 36 kg/osobu. Významnou spotřebu kuřecího masa mají i některé asijské země. Například Spojené arabské emiráty vykazují spotřebu 43 kg/osobu za rok.

Výhled výroby a spotřeby drůbežího masa v zemích EU
Odhady Evropské komise do roku 2014 předpokládají další růst výroby drůbežího masa z 10 972 tis. tun v roce 2006 na 12 034 tis. tun v roce 2014, přičemž vyšší růst se předpokládá v nových členských zemích.
Nadále roste i průměrná spotřeba drůbežího masa na osobu v EU, a sice z 22 kg v roce 2006 na 24,3 kg ve všech zemích EU. Vyšší růst spotřeby se předpokládá v nových členských zemích až na očekávaných 26,9 kg v roce 2014. Předpokládá se, že v ČR by mohla spotřeba drůbežího masa dosahovat v roce 2014 až 30 kg na osobu za rok.

Zahraniční obchod

Vstupem ČR do Evropské unie došlo k uplatnění stejných dovozních a vývozních podmínek v rámci členských zemí. Poklesly dovozy z některých třetích zemí, například Brazílie, a mírně se zvýšil vývoz zejména do zemí EU. I nadále trval nepříznivý trend zvyšování dovozu drůbežího masa. Data za rok 2007 vykazují mírné zlepšení nepříznivého trendu. Tradičně významný zůstal vzájemný obchod se Slovenskem, Německem a Nizozemskem. Nejvyšší dovoz drůbežího masa zejména v minulém roce byl však z Polska. V této souvislosti je však třeba upozornit na skutečnost, že v Polsku je ještě řada závodů v přechodném období, tedy závodů, které mají stále úlevy na dodržování veterinárně-hygienických požadavků. Také výrobně-technologické vybavení závodů neumožňuje vždy chlazení drůbežího masa vzduchem a často je uplatňován princip chlazení vodou, který je méně hygienický a  konečný produkt vždy obsahuje vyšší procento vody, než tomu je při chlazení vzduchem. Čeští zpracovatelé produkují drůbeží maso na strojích a zařízeních s nejvyššími dostupnými technologiemi na světové úrovni.
Celkový dovoz drůbežího masa do EU v roce 2006 činil 920 tis. tun a vývoz představoval 1350 tis. tun. Největšími dovozci jsou Velká Británie, Německo a Nizozemsko. Mezi největší vývozce patří Francie, Nizozemsko, Velká Británie a Belgie. Z nových členských zemí jsou největšími vývozci Polsko a Maďarsko.
Ve světě je největším dovozcem kuřecího masa Rusko, Japonsko, Saúdská Arábie, Čína a Hongkong. Největšími světovými vývozci kuřecího masa jsou Brazílie a USA dále pak Čína a Thajsko.

MVDr. František Mates
ředitel Sdružení drůbežářských podniků

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *