Změny požadavků na vet. produkty (Vyhl. č. 441)

441 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 5. prosince 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I
Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. V § 32 odst. 3 se zrušuje slovo „převařenou“.

2. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:

„(3) Součástí vyšetřování masa a orgánů skotu starého 30 měsíců a více a masa a orgánů skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou14a) je vyšetřování na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

________________________
14a) § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).“.

3. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) skot mladší 30 měsíců20,- Kč,

skot starý 30 měsíců a více1 520,- Kč,

skot starý 24 měsíců a více
poražený nutnou porážkou1 500,- Kč,

tele6,- Kč.“.

4. V příloze č. 2 článku 1 písm. b) se za slovo „histologickému,“ vkládá slovo „imunologickému,“ a za slovo „přítomnost“ se vkládá slovo „antigenů,“.

5. V příloze č. 2 v článku 2 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;“.

6. Příloha č. 5 část A odst. V. bod 1 zní:
„1. novotvary, abscesy, lokální záněty a traumata neznámé etiologie
NP (změněné části) NP (změněné orgány)
PPV (ostatní) PPV (ostatní).“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *