Změny v označování a evidenci zvířat

442 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona:

Čl. I
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, se mění takto:

1. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

2. V § 17 odst. 10 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

3. V § 27 odst. 2 se slova „v § 5 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „v § 5 odst. 1 a odst. 3 písm. b)“.

4. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ovcím a kozám narozeným do 31. března 2002 se ponechává označení dosavadním identifikačním prostředkem, pokud obsahuje alespoň identifikační číslo zvířete přidělené osobou pověřenou vedením ústřední evidence ovcí a koz.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *