Změny v podpůrných programech (Nař. vl. č. 500)

500 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování.

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

Čl. I

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát dotace, případně vyrovnávací příspěvky“ nahrazují slovy „stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen „vyrovnávací příspěvek“)“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2) (dále jen „zemědělské pozemky“), jejichž celková výměra je
1. nejméně 5 ha, nebo
2. nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3) (dále jen „velkoplošná zvláště chráněná území“), nebo
3. nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo
4. nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5) (dále jen „maloplošná zvláště chráněná území“), nebo
5. nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo“.

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „ochranu“ vkládají slova „takto vzniklých“.

4. V § 1 odst. 1 písm. c) se za slova „pozemkových úprav8)“ vkládají slova „schválenou územně plánovací dokumentací“.

5. V § 2 odst. 2 úvodní část věty druhé a písmena a) a b) znějí: „Pouze v případě
a) snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku
1. změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11) nebo
2. výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12) nebo
b) zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen „žádost“)“.

6. V § 2 odst. 3 větě druhé se slova „během celého kalendářního roku“ nahrazují slovy „ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku“.

7. V § 3 odst. 1 větě první se slova „Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen „žádost“)“ nahrazují slovem „Žádost“ a současně se ve větě třetí slova „o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku“ zrušují.

8. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.“.

9. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádány splatné závazky ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, České republice – ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; tato podmínka se nevztahuje na žadatele o poskytnutí dotace pouze na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku, jestliže ji o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného kalendářního roku,“.

10. V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

„b) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí,13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut,
___________________________
13) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.“.

11. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo „konkurs“ vkládají slova “ , neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací“.

12. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,“.

13. V § 6 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1, které ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku.“.

14. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

㤠7a

Dojde-li k porušení rozpočtové kázně,15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 3 a § 12 písm. b) bodu 1.

___________________________
15a) § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.“.

15. V § 8 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

16. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích
a) v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d),
b) v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e),
c) v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1.“.

17. Poznámka pod čarou č. 16) zní:

___________________________
„16) § 30 zákona č. 254/2001 Sb.“.

18. V § 10 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

19. V § 10 odst. 4 se za slova „0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky“ vkládají slova „na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení“ a současně se čárka a slova „s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení“ zrušují.

20. § 11 zní:

㤠11
Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem
a) v horských oblastech 1. typu ve výši od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha,
b) v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha,
c) v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha,
d) v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,
e) v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha,
f) v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,
g) v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,
h) v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,
i) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 533 Kč do 2 300 Kč na 1 ha,
j) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 1 133 Kč do 1 700 Kč na 1 ha,
k) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha.“.

21. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. se slovo „pastvu“ nahrazuje slovy „program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou“, za slova „uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ se vkládají slova „(dále jen „vyčleněné travní porosty“)“, za slovo „dosažení“ se vkládají slova „aktuální denní“ a na konci věty se slova „travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněných travních porostů“.

22. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. se slova „travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro pastvu hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněného travního porostu,“ za slovo „dosažení“ se vkládají slova „aktuální denní“ a na konci věty se slova „travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněných travních porostů“.

23. V § 12 písm. a) bodu 3 se za slovo „zemědělství“ vkládá čárka a slova „popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství“.

24. V § 12 písm. c) bodu 1 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „takto vzniklých“.

25. V § 12 písm. c) bodu 2 se za slovo „dřevin“ vkládají slova „určených pro energetické využití“.

26. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo „stupňů“ vkládá slovo „popřípadě“, za slova „nepřekračuje 30 cm“ se vkládá slovo „popřípadě“ a slova „vodním plochám nebo“ se nahrazují slovy „vodním plochám, popřípadě“.

27. V § 13 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

28. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „pastevní období musí“ nahrazují slovy „sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí“ a současně se za slova „přerušením pastevního období“ doplňuje středník a slova „pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě,“.

29. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova „podle písmene b)“ nahrazují slovy „podle písmene a)“.

30. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3 se slova „podle písmene b)“ nahrazují slovy „podle písmene a)“.

31. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněných travních porostů“.

32. V § 13 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.“.

33. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení,“.

34. V § 13 odst. 7 písm. a) se slovo „kultur“ nahrazuje slovy „mladých lesních porostů“.

35. V § 13 odst. 7 poslední větě se slovo „buření“ nahrazuje slovem „buřeni“.

36. V § 13 odst. 8 písm. a) se za slovo „dřevin“ vkládají slova „určených pro energetické využití“.

37. V § 13 odst. 8 písm. b) se za slovo „dřevin“ vkládají slova „určených pro energetické využití“.

38. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „ovocných sadů“ vkládají slova „pastvou hospodářských zvířat17)“ a současně se slova „takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněných travních porostů“.

39. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova „travních porostů“ vkládají slova „využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a“.

40. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova „ovocných sadů“ vkládají slova „pastvou hospodářských zvířat17)“ a současně se slova „takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „vyčleněných travních porostů“.

41. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „travních porostů“ vkládají slova „využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a“.

42. V § 14 odst. 4 se za slovo „pozemku“ vkládají slova „v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4)“.

43. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

44. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
45. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
46. V příloze č. 7 bod 1 zní:

47. V příloze č. 7 bodu 4 se slova „podle § 13 odst. 2 písm. c) bod 3“ nahrazují slovy „podle § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3“.

48. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
49. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
50. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

51. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
52. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
53. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
54. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.
55. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Ministr životního prostředí:
RNDr. Kužvart v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Zeman v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *