Zpřesnění „Zásad , kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ – dotační program 9.F Podpora poradenství v zemědělství

Dotační program 9.F – Podpora poradenství v zemědělství byl v r. 2005 rozšířen o oblast optimalizace hospodaření zemědělských podniků (dotační podprogram 9.F.d) a o regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek (dotační podprogram 9.F.e). Podpory z obou dotačních podprogramů jsou poskytovány v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. Úpravy dotačního programu 9.F byly předloženy Evropské Komisi k notifikaci a nabývají účinnost po zveřejnění v Official Journal of the European Union.

Skutečnost, že jde o podporu malým a středním podnikům musí být uvedena v textu podpůrného programu a oprávněnost čerpání dotací musí být doložena. Všichni žadatelé o dotace z podprogramu 9.F.d a 9.F.e musí proto nejpozději do 20. 5. 2005 ke své žádosti, kterou podali k 31. 3. 2005 na ZA a PÚ MZe, dodat ještě čestné prohlášení podle vzoru uvedeného v příloze. Žadatel předloží také dodatek ke smlouvě mezi žadatelem a poradcem, kde bude počátek poradenské služby pro podprogram 9.F.d stanoven nejdříve k
1. květnu 2005. Pokud ze smlouvy vyplývá, že poradenská služba bude poskytnuta po tomto termínu, není třeba dodatek ke smlouvě zpracovávat.

Požadované doklady žadatel zašle 1x příslušné ZA a PÚ MZe a 1x na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor 13020 – výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti.

Zpřesnění Zásad je uvedeno dále v textu, vložený text je vytištěn tučně:

9. F. Podpora poradenství v zemědělství
Účel: pomoc při zohledňování principů ochrany životního prostředí v zemědělské praxi.
Předmět dotace: zemědělské poradenství poskytované v průběhu roku a zaměřené na:

9.F.a.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních předpisů vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod,
9.F.b.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska welfare hospodářských zvířat,
9.F.c.: splnění podmínek pro ekologický způsob hospodaření vyplývajících ze zákona č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91,
9.F.d.: zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku. Podprogram je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. Tato podpora bude poskytována s účinností od 1.5.2005.
9.F.e.: regionální přenos informací o realizaci Společné zemědělské politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova. Podprogram je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh . Tato podpora bude poskytována s účinností od 1.5.2005.

Subjekt: 9.F.a., 9.F.b.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající
v zemědělské výrobě,
9.F.c.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě a zapsaný v Seznamu ekologických zemědělců MZe,
9.F.d.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě, splňující statut malého a středního podniku (podmínky pro stanovení splnění statutu malého a středního podniku jsou uvedeny v příloze část D, dotační program 9.F),

9.F.e.: organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova. Konečným příjemcem pomoci jsou malé a střední podniky (podmínky pro stanovení splnění statutu malého a středního podniku jsou uvedeny v příloze část D, dotační program 9F), kterým KIS poskytuje informační služby.

Forma dotace: neinvestiční dotace.

Výše dotace:
9.F.a.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000,- Kč za Protokol. Výstupem je Protokol o posouzení minimálních standardů (dále jen Protokol), který obsahuje i návrh doporučení k odstranění zjištěných nedostatků,
9.F.b.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000,-Kč za každý druh chovaných hospodářských zvířat (z. č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Protokol, který je výstupem poradenské služby, obsahuje i návrh doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a je vypracován za každou kategorii hospodářských zvířat zvlášť (definice kategorie viz vyhláška č.208/2004 Sb.),
9.F.c.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000, -Kč na žadatele s výměrou do 300 ha z.p. zařazených do ekologického zemědělství nebo přechodného období a maximálně 20 000,- Kč na žadatele s výměrou nad 300 ha z.p. zařazených do ekologického zemědělství nebo přechodného období. Výstupem poradenské služby jsou Protokoly zaměřené na jednotlivé oblasti hospodaření včetně návrhu doporučení k odstranění zjištěných nedostatků,
9.F.d.: do výše 80% z prokázaných nákladů na poradenskou službu poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 20 000,- Kč za Protokol. Protokol, který je výstupem poradenské služby, obsahuje návrh opatření pro zlepšení hospodaření podniku včetně harmonogramu realizace,
9.F.e.: do výše 600 000,- Kč na žadatele.

Obsah žádosti:
9.F.a. – 9.F.d.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) kopie dokladu o registraci podnikání v zemědělské výrobě (u právnických osob ověřená kopie ne starší 90 dnů),
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis předmětného účtu),
d) smlouva s poradcem o poskytnutí poradenské služby v průběhu roku 2005. Ve smlouvě uvést: číslo a znění předmětu dotačního programu, časové rozmezí provedení poradenské služby (ukončení nejpozději do termínu vyúčtování uvedeného v „Podmínkách do rozhodnutí“), jméno poradce, smluvní cenu (rozpis na základ + DPH) i to, že laboratorní rozbory nejsou zahrnuty do smluvní ceny,
e) vyplněná tabulka podle vzoru v části C.
9.F.e.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) plán činnosti na rok 2005 včetně finanční specifikace nákladů,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis předmětného účtu),
d) vyplněná tabulka podle vzoru v části C.

Poznámka:
1) Poradce zapojený do 9.F.a.- 9.F.d. je:
– fyzická osoba vedená v Registru poradců MZe, (www.agroporadenstvi.cz/poradensky systém MZe v CR / registr), která úspěšně absolvovala přípravu ke standardu poradenské činnosti vztahující se k danému předmětu dotačního programu, nebo
– právnická osoba, která má v předmětu činnosti poskytování poradenských služeb v zemědělství a jejíž zaměstnanec, který poskytuje poradenské služby, je vedený v Registru poradců MZe a úspěšně absolvoval přípravu ke standardu poradenské činnosti vztahující se k danému předmětu dotačního programu. Žadatel doloží v žádosti kopii dokladu o registraci podnikání poradenské firmy (poradenství v zemědělství).

2) Vzory Protokolů jsou uvedeny na adrese: www.agroporadenstvi.cz /9.F.

3) 9.F.d Žadatel doplní žádost předloženou do 31. 3. 2005 o čestné prohlášení, jehož znění je uvedeno v části C Zásad v tabulce č. 20.A. Žadatel doloží ke smlouvě s poradcem dodatek, ve kterém bude započetí poradenské služby stanoveno nejdříve k 1.5.2005, pokud tento termín již nevyplývá z uzavřené smlouvy.

4) 9.F. e Žadatel doplní žádost předloženou do 31.3. 2005 o čestné prohlášení, jehož znění je uvedeno v části C Zásad v tabulce č. 20.B.

Podmínky do rozhodnutí

9.F.a.- 9.F.d.: Žadatel je povinen nejpozději do 14. 10. 2005 doložit odboru 13020 MZe, Praha 1, Těšnov 17 kompletně vyplněný Protokol(y) u
9.F.a.-9.F.d. a doklad o úhradě nákladů spojených s poradenstvím, tj. fakturu s přesným označením dodávky (uvést číslo předmětu dotačního programu) vystavenou poradcem a doklad žadatele o její úhradě, tj. výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad o platbě v hotovosti nebo poštovní poukázka. Pokud byla faktura uhrazena z dalšího účtu žadatele, než který uvedl v žádosti o dotaci, musí žadatel doložit, že je majitelem tohoto účtu.
9.F.e.: Žadatel je povinen k termínu 31. 8. a 30. 11. 2005 předložit odboru 13020 MZe Praha 1, Těšnov 17 zprávu o činnosti a doložit uznané náklady za hodnocené období vztahující se k předmětu dotačního programu. Součástí zprávy o činnosti bude i hodnocení realizace schváleného plánu za uplynulé období.

Zhodnocení účinnosti: počet zemědělských podnikatelů zapojených do dotačního programu.

PŘÍLOHA ČÁST C

Tabulka č. 20 A

Dotační program: 9.F.
9.F.d. zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku

Čestné prohlášení o velikosti podniku

Osoba, která prohlášení vydává:

Jméno a příjmení / název: …………………………………………………………………
Adresa/sídlo: ………………………………………………………………………………
Okres: ………………………………………………………………………………
Kontakt tel.: ……………………. e-mail: ………………………………………………
IČ: ………………………………

Číslo a název dotačního programu………………………………………………………..
Číslo a název předmětu dotace……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Žadatel prohlašuje, že splňuje statut „malého a středního podniku“ )

V…………………………………..dne:……………………………………………….
Jméno a příjmení statutárního zástupce žádajícího
subjektu ):…………………………………………..

Podpis:………………………………………………

Tabulka č. 20 B

Dotační program: 9.F.
9.F.e. regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova

Čestné prohlášení o velikosti podniku

Osoba, která prohlášení vydává:

Jméno a příjmení / název: …………………………………………………………………
Adresa/sídlo: ………………………………………………………………………………
Kontakt tel.: ……………………. e-mail: ………………………………………………
IČ: ………………………………

Číslo a název dotačního programu………………………………………………………..
Číslo a název předmětu dotace…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ……..
1. Žadatel prohlašuje, že splňuje statut „malého a středního podniku“ )

2. Žadatel prohlašuje, že informace poskytnuté z dotačního programu 9.F.e. jsou určeny pro malé a střední zemědělské podniky a další cílové skupiny, které splňují tuto definici, že v registru (databázi) příjemců informací jsou uvedeny malé a střední podniky.

V…………………………………..dne:………………………………………………..

Jméno a příjmení statutárního zástupce žádajícího subjektu ):…………………………………………….

Podpis:………………………………………………..
PŘÍLOHA ČÁST D

Dotační program 9.F

Definice statutu malých a středních podniků

Článek 1
Malý a střední podnik
1. Za středního podnikatele ) (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR
2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Článek 2
Druhy podnikatelů zohledňované při stanovování počtu zaměstnanců a finančních částek
1. „Samostatným“ je každý podnikatel, který není klasifikován jako partnerský ve smyslu bodu 2 nebo jako spojený ve smyslu bodu 3.
2. „Partnerskými“ jsou všichni podnikatelé, kteří nejsou klasifikováni jako spojení ve smyslu bodu 3 a mezi kterými je tento vztah: podnikatel vlastní buď výlučně, nebo společně s jedním nebo více spojenými podnikateli ve smyslu bodu 3, 25% až 50% kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele.
Podnikatel se však může považovat za samostatného, a tudíž za nemajícího žádné partnery, i když tento 25% práh přesáhnou následující investoři za předpokladu, že tito investoři nejsou spojeni ve smyslu bodu 3, a to buď jednotlivě nebo společně u dotyčného podnikatele :
a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci nebo skupiny jednotlivců provozující běžně činnost v oblasti investic rizikového kapitálu, které investují do vlastního kapitálu nekótovaných podniků („obchodní andělé“), za předpokladu, že celková investice těchto obchodních andělů v tomtéž podniku je menší než 1 250 000 EUR;
b) vysoké školy nebo nezisková výzkumná centra (subjekty, jejichž předmětem činnosti je výzkum a jsou nezisková);
c) institucionální investoři včetně fondů regionálního rozvoje;
d) samostatné orgány místní samosprávy s ročním rozpočtem menším než 10 milionů EUR a s méně než 5 000 obyvateli.
3. „Spojení“ jsou podnikatelé, kteří mají mezi sebou některý z těchto vztahů:
a) podnikatel má většinu ) hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo členů jiného podnikatele ;
b) podnikatel má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podnikatele;
c) podnikatel má právo uplatňovat dominantní vliv nad jiným podnikatelem podle smlouvy uzavřené s tímto podnikatelem nebo podle ustanovení v jeho zakladatelské listině nebo zakladatelské smlouvě ;
d) podnikatel, který je majitelem akcií nebo členem jiného podnikatele, sám kontroluje podle dohody s ostatními akcionáři, společníky nebo členy uvedeného podnikatele většinu hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo členů v uvedeném podnikateli.
Předpokládá se, že žádný dominantní vliv neexistuje, nejsou-li investoři uvedení ve druhém odstavci bodu 2 sami zapojení přímo nebo nepřímo do řízení dotyčného podnikatele, aniž jsou dotčena jejich práva jakožto akcionářů.
Podnikatelé, kteří mají některý ze vztahů uvedených pod písm. a) až d) tohoto bodu prostřednictvím jednoho nebo více jiných podnikatelů nebo prostřednictvím některého z investorů uvedených v bodě 2, se rovněž považují za spojené.
Podnikatelé, kteří mají jeden nebo více takových vztahů prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně, se také považují za spojené, provozují-li svou činnost nebo část své činnosti na stejném ) trhu nebo na sousedních trzích.„Sousední trh“ ) je považován za trh pro výrobek nebo službu, situovaný přímo nad nebo pod relevantním trhem.

4. S výjimkou případů stanovených v druhém odstavci bodu 2 nelze podnikatele považovat za malého a středního podnikatele, jestliže 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo kontroluje, společně nebo individuálně, jeden nebo více orgánů státní správy nebo kraj anebo obec.
5. Podnikatelé mohou učinit prohlášení o statutu samostatného podnikatele, partnera nebo spojeného podnikatele, včetně údajů ohledně omezení stanovených v článku 2. Prohlášení lze učinit, i když je kapitál rozložen takovým způsobem, že není možné přesně určit, kdo jej vlastní, v kterémžto případě podnikatel může v dobré víře prohlásit, že může předpokládat, že není vlastněn z 25% nebo více jedním podnikatelem nebo společně podnikateli spojenými mezi sebou.

Článek 3
Údaje používané pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin a referenčního období
1. Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému účetnímu období a vypočítané ročně. Berou se v úvahu ode dne schválení účetní uzávěrky nebo podání daňového přiznání. Výše obratu se stanoví bez daně z přidané hodnoty (DPH) a dalších nepřímých daní.
2. Pokud v den schválení účetní uzávěrky nebo podání daňového přiznání podnikatel zjistí, že za dané účetní období přesáhl nebo klesl pod stanovené počty zaměstnanců nebo finanční omezení uvedená v článku 1, nevyplývá z toho ztráta nebo nabytí statutu malého a středního podnikatele, nejsou-li tato omezení překročena nebo naplněna ve dvou po sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích.
3. Pokud ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních/zdaňovacích obdobích jsou stanovené limity v jednom období splněny a v jednom překročeny, jsou rozhodující pro určení toho, zda podnikatel je nebo není malým a středním podnikatelem, údaje za třetí uzavřené účetní/zdaňovací období předcházející roku podání žádosti o podporu.
4. V případě podnikatele se dvěma a méně uzavřenými účetními/zdaňovacími obdobími jsou rozhodující pro stanovení toho, zda podnikatel splňuje podmínky definice malého a středního podnikatele, údaje za poslední uzavřené účetní/zdaňovací období.

Článek 4
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období, který se vypočítá jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. )
Pro tento účel se za zaměstnance považují:
a) zaměstnanci; t.j. fyzické osoby, které jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, pracují pro zaměstnavatele na základě dohody o pracovním činnosti nebo dohody o provedení práce,
b) vlastníci-manažeři podílející se na řízení podniku jako členové statutárního orgánu podnikatele.

Učni nebo studenti pracující v odborném výcviku se smlouvou o učebním poměru nebo o odborném výcviku se nepovažují za zaměstnance. Doba trvání mateřských nebo rodičovských dovolených se nezapočítává.

Článek 5
Stanovování údajů o podniku
1. V případě samostatného podnikatele se údaje, včetně počtu zaměstnanců, stanovují výhradně na základě údajů týkajících se tohoto podnikatele.
2. V případě podnikatelů, které nelze považovat za samostatné, se k údajům za dotyčný podnik se přičtou:
a) údaje o každém partnerovi dotyčného podnikatele vlastnícím dotyčného podnikatele nebo vlastněném dotyčným podnikatelem. Přičítaná veličina je úměrná procentuálnímu podílu na kapitálu nebo hlasovacích právech (podle toho, který je vyšší). V případě vzájemného vlastnictví podnikatelů ve formě držby akcií dvou nebo více společností se uplatňuje vyšší procento. K údajům o partnerovi podniku se před provedením poměrného přepočtu v plné výši přičtou údaje o všech podnikatelích, s nimiž je spojen,
b) údaje o každém podnikateli, který je přímo nebo nepřímo spojen s dotyčným podnikatelem, a to v plné výši. K údajům za spojeného podnikatele se poměrně přičítají údaje o každém jeho partnerovi úměrně procentuálnímu podílu na kapitálu nebo hlasovacích právech (podle toho, který je vyšší).
3. V případě, že podnikatel sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je zahrnut do konsolidace, mohou se údaje stanovovat na základě konsolidované účetní závěrky.

Článek 6
Korunový ekvivalent
Korunový ekvivalent se stanoví vynásobením částek uvedených v EUR kursem vyhlášeným Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč k 31.12. roku předcházejícímu roku podání žádosti o podporu, příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud 31.12. připadá na sobotu, neděli nebo svátek.

Článek 7
Ostatní ustanovení
1. Zdrojem informace o počtu zaměstnanců jsou údaje o počtu zaměstnanců předávané České správě sociálního zabezpečení.
2. Obratem se rozumějí výnosy/příjmy bez daně z přidané hodnoty a dalších přímých daní.
3. Zdrojem informace k ověření údajů o výši obratu je pro subjekty vedoucí účetnictví výkaz zisku a ztráty podnikatelského subjektu. Zdrojem informací pro ověření údajů o výši příjmů jsou pro subjekty vedoucí daňovou evidenci údaje o příjmech a výdajích v daňové evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zdrojem informace k ověření údajů o výši aktiv je pro subjekty vedoucí účetnictví Rozvaha podnikatelského subjektu. V případě subjektů vedoucích daňovou evidenci se jedná o majetek zjištěný z údajů v daňové evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zdrojem informací o vztazích mezi partnerskými a spojenými podniky jsou např. smlouvy uzavřené s daným podnikem, ustanovení v memorandech nebo stanovách.
6. Zaokrouhlení se provádí podle matematických pravidel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *