26.07.2013 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělci nakupují i v době krize

Bankovní domy nejlépe vědí, jestli byl uplynulý a letošní rok vhodný pro investování v zemědělském sektoru. Předpokládat by se dalo, že ekonomická krize se promítne do oblasti zemědělských investic. Opak se zdá pravdou. Vliv na nákupy zemědělců mají totiž především úroveň sklizně, kvalita jednotlivých komodit a samozřejmě cena, kterou utrží za své produkty. K tomu je třeba připočítat dotace z rozpočtu Evropské unie či národních zdrojů, jež směřují na účty jednotlivých hospodářů. A výsledek? Investice v zemědělství se nesnižují.

Ačkoli výši úrokových sazeb ze sjednávaných úvěrů banky nerady prozrazují, všechny se shodují v jednom tvrzení: úrokové sazby jsou na historickém minimu. Zároveň upozorňují, že to nebude trvat věčně, po jejich pádu historicky zase nastává růst, zřejmě pozvolný. To by ale znamenalo, že by se úvěry již prodražovaly, respektive by investice vyšla na více peněz.
Kam investice zemědělců především směřují? Jednak do oblasti bioplynových stanic, snad nejvíce ale do nákupu zemědělských strojů a techniky. Ze statistik bank vyplývá, že výrazně klesly investice do živočišné výroby, hlavně do chovu prasat, ale i skotu. Není se čemu divit, mnoho chovatelů skončilo kvůli nízkým výkupním cenám, popřípadě velké potřebě investic, na které neměli finanční zdroje.
Vybrané bankovní domy níže odpovídají na otázky, jež se týkají investování do zemědělského sektoru, hodnotí tuto oblast z hlediska bankéře či analytika.

Investice do zemědělství z pohledu bankovních domů

1. Ekonomika v zemích Evropské unie i v České republice se propadá. Jak se její vývoj promítl do financování a investování zemědělců vloni a letos z hlediska vaší banky?
2. Je z pohledu analytika banky letošní rok vhodný pro investování v zemědělském podnikání? Jak se budou vyvíjet úrokové sazby?
3. Zhodnoťte vývoj poptávky zemědělců – podnikatelů po bankovních investičních úvěrech a situaci dokumentujte čísly.
4. Do čeho zemědělci nejvíce investují podle vaší bankovní statistiky a na co si nejčastěji berou úvěry: Lze sledovat na základě vývoje číselných údajů přesun investiční aktivity zemědělců nějaký trend?
5. Spolupracuje banka s prodejci či výrobci strojů nebo zařízení, vytvořila k tomu nějaký produkt? Co spolupráce přináší zemědělci – zákazníkovi, prodejci (výrobci) a co bance?

 

Česká spořitelna, a. s.
Ing. Martin Dykast
vedoucí Agrotýmu České spořitelny
1. Objem úvěrů poskytnutých v sektoru zemědělství rok od roku roste, což není tolik stimulováno vývojem ekonomiky, ale ve značné míře to závisí na objemu a podmínkách poskytovaných provozních a investičních dotací do zemědělství. V letech 2007 až 2012 jsme zaznamenali výraznou poptávku po investičních úvěrech, ať už v oblasti živočišné výroby, tak rostlinné, a to zejména díky Programu rozvoje venkova ČR a činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Dalším silným faktorem pro míru investování je politika ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Díky zajištěným garantovaným výkupním cenám bylo možné realizovat výstavbu mnoha bioplynových stanic, které nejenže stabilizují ekonomickou situaci samotného zemědělského podniku díky pravidelným měsíčním příjmům, ale zároveň usnadňují zpracování odpadů ze zemědělské prvovýroby.

2. Letošní rok je rozhodně z pohledu výše úrokových sazeb velmi vhodným rokem pro investice, a to platí pro všechny segmenty, nikoli pouze pro zemědělský sektor. Z hlediska sazeb na finančním trhu (od kterých se sazby pro úvěry odvíjejí) je zřejmé, že sazby jsou na historických minimech, a to jak u sazeb ČNB (2T repo sazba 0,05 %), tak u dlouhodobých sazeb (10Y swap kolem 1,5 %, 10Y dluhopis kolem 1,5 %). Nicméně tyto sazby nejsou dlouhodobě udržitelné a očekáváme jejich postupný nárůst, proto je vhodné v současné době zajišťovat úrokové sazby, dokud jsou k dispozici na těchto hodnotách. Všeobecně vhodnost investice je na zvážení každého podnikatele, zda návratnost a využití dané investice je v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem zemědělského podniku a naopak přemíra úvěrových produktů neutlumí další aktivity do budoucna.
3. K 31. prosinci 2009 činil objem úvěrů vůči klientům zemědělského sektoru asi 5,53 mld. Kč, od té doby počet i objem úvěrů do tohoto segmentu rostou. V roce 2010 činil objem úvěrů už téměř 6 mld. Kč, v roce 2011 to bylo už 8 mld. Kč a ke konci loňského roku to bylo již 12,3 mld. Kč.

4. Zemědělství je náročné na investice, a tedy i na financování. Naši klienti nejčastěji investují do nákupu zemědělských strojů a zemědělské techniky, v těchto případech mají možnost využít podpor Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V této oblasti nabízíme možnost úvěru od České spořitelny nebo od naší dceřiné společnosti S Morava Leasing. Dále je velmi častý požadavek na nákup zemědělské půdy a na financování provozních potřeb, zejména pak nákup hnojiv, osiv, chemie. Díky investičním dotacím měli zemědělci rovněž možnost v posledních letech výrazně zmodernizovat stávající provozy, nicméně investiční dotace nepokryjí celkovou investici, takže pak jsou na místě dlouhodobé investiční úvěry. V neposlední řadě to jsou investice do výstavby bioplynových stanic.
V posledních dvou letech zaznamenáváme pokles poptávky po investicích do živočišné výroby, konkrétně do chovu prasat, krůt a ostatních okrajových chovů. Příčina je zřejmá – jsou to výkupní ceny masa pod nákladovými cenami. Zemědělcům se dlouhodobě chovy nevyplácely a mnozí byli nuceni chovy ukončit. Právě z důvodu negativního vývoje cen komodit, jako jsou mléko a maso, směřovala aktivita zemědělců zejména v posledních dvou letech výrazně do oblasti výstavby bioplynových stanic, které jsou díky zajištění pravidelných příjmů ideální pro krytí výkyvů v příjmech z ostatních provozů. Nicméně v letošním roce zájem o výstavbu již klesl s ohledem na nejistou legislativu a snížení garantovaných výkupních cen.

5. K financování zemědělské techniky banka primárně vy­užívá svoji dceřinou společnost S Morava Leasing, která spolupracuje s řadou prodejců a výrobců zemědělských strojů a zařízení. Účelem spolupráce s prodejci techniky je jak podpora prodeje těchto strojů, tak zejména jejich financování. Z významných prodejců lze jmenovat například Strom Praha, Agrozet České Budějovice, Agrall zemědělská technika, Zetor Traktors, Moreau Agri Vysočina, Pekass, Vobosystém, Some a Biso. Nejčastější forma financování těchto strojů je úvěr a v menším počtu pak finanční leasing. Speciálním produktem vytvořeným pro toto financování je úvěr nebo leasing se zvýhodněným úrokem nebo koeficientem navýšení s podporou ze strany prodejce nebo výrobce. Tato vzájemná spolupráce je výhodná pro všechny strany. Zákazníkovi ušetří starosti se zajišťováním financování a přináší mu u většiny strojů výhodu v získání podpory na úroky z PGRLF. Dodavateli dává jistotu v operativním vyřízení financování a ve většině případů mu zajišťuje předfinancování strojů na skladě před jejich realizací na konečného klienta. Bance přináší stabilní úroveň obchodů v segmentu strojů prodávaných příslušným dodavatelem nebo výrobcem.

Československá obchodní banka, a. s.
Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
projektový manažer – senior pro oblast zemědělství
 
1. Podle Ministerstva zemědělství se v letošním roce dotace z evropských zdrojů zvýší až na 39,6 miliardy korun, což je o 4,8 miliardy více než v roce minulém. Pro letošní rok se vedle zmíněných dotací z evropských zdrojů počítá se 770 mil. Kč do národních dotačních programů. Tato částka však může být během roku navýšena podobně, jako se to stalo vloni. Předpokládáme, že se tento trend růstu dotací do zemědělského sektoru promítne celoplošně i do potřeb samotných zemědělců. Zemědělci tento trend vnímají pozitivně, což se promítlo do zvýšení investic za rok 2012 a rovněž i na začátku roku 2013. Tento fakt souvisí i se spuštěním programu Zemědělec z PGRLF. Banka zemědělskému sektoru věří, protože je stabilní a směřuje k trvalé udržitelnosti. Proto jsme se rozhodli, že zemědělcům nabídneme ucelenou řadu zvýhodněných produktů jak v depozitní, tak v úvěrové oblasti, což se setkalo s příznivým ohlasem.

2. a 3. Letošní rok je určitě vhodný pro investice, a to jak z pohledu vývoje úrokových sazeb úvěrů, tak i z důvodu vysokých přímých plateb, ale i vzhledem ke spuštění příjmu žádostí PGRLF v rámci programu Zemědělec. Klienti z oblasti zemědělství tak mohou získat významnou dotaci části úroků z úvěru a mnohé zvýhodněné produkty od skupiny ČSOB. V rámci programu Zemědělec bylo ve spolupráci s ČSOB Leasing financováno do konce roku 2012 celkem 1419 smluv a poskytnuty úvěry ve výši 2,56 mld. Kč. Nyní probíhají přípravy smluv se zemědělci, neboť běží příjem žádostí až do 30. září, a proto nyní nelze hodnotit současnou úspěšnost. Co se týká vývoje sazeb, vzhledem k současnému vývoji základní vyhlašované sazby Českou národní bankou (dvoutýdenní repo sazby), která je na historickém minimu, jsou sazby úroků z úvěrů obecně na velice nízké úrovni.
To podporuje rozhodování zemědělců o investování do techniky, technologií, zemědělské půdy a podobně.

4. Skupina ČSOB má za cíl komplexní řešení finančních potřeb spojených s hospodařením v zemědělství. Zemědělec – klient, může využít velkou síť zkušených firemních bankéřů se speciální obsluhou pro zemědělce. Ti jsou schopni posoudit stav hospodaření u konkrétního zemědělského podniku nebo farmáře a najít optimální řešení v oblasti platebního styku, úvěrových potřeb nebo zhodnocování finančních prostředků a pojištění.
ČSOB nabízí ucelenou nabídku produktů a služeb jak v oblasti provozního, tak investičního financování, které respektuje specifika podnikání v zemědělství, jako jsou sezónnost a možnosti čerpání dotací: Skupina ČSOB dále financuje nákup zemědělské techniky a technologií včetně bioplynových stanic, investice do nemovitostí (včetně investic do zemědělské půdy), nákup hospodářských zvířat, zásob a další.

5. ČSOB Leasing připravil pro nadcházející sezónu komplexní program pro financování zemědělců. Jde o program Agro 2013, který navazuje na řadu předchozích úspěšných programů, jako byl Zetor Finance. Parametry produktů jsou nastaveny tak, aby pokrývaly veškeré potřeby zemědělců, včetně nákupu techniky. Nejčastěji jsou financovány traktory, sklízecí stroje a manipulátory. Splácení je měsíční a nejčastěji poptávanou dobou financování je 60 měsíců.
ČSOB Leasing nabízí financování techniky s přímou vazbou na dealera či importéra 25 značek zemědělských strojů se zajímavou fixní úrokovou sazbou a výhodnou sazbou strojního pojištění. A to vše včetně zajištění čerpání podpory v rámci programu Zemědělec.

GE Money Bank, a. s.
Ing. Mojmír Severin
ředitel sektoru zemědělství
 

1. Loňský rok patřil z pohledu financování agrosekto­-
ru možná trochu paradoxně k těm nejúspěšnějším. Jako banka, která dlouhodobě financuje nevyšší podíl zemědělských aktiv v České republice, jsme v meziročním srovnání vykázali 24% nárůst objemu úvěrů v zemědělství. Nutno dodat, že tento prudký nárůst velkou měrou ovlivnila výstavba bioplynových stanic, ale i v oblastech investic do zemědělské techniky nebo půdy jsme zaznamenali nárůst.

2. Letošek je určitě výhodný, a to nejen díky nižším úrokovým sazbám, ale i velmi dobré výkonnosti a kladnému výsledku hospodaření zemědělství jako celku v loňském roce. Dobré podniky si velmi dobře uvědomují, že jejich další rozvoj a posílení konkurenceschopnosti vede právě přes investice, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Očekáváme, že zemědělské podniky se o investicích začnou rozhodovat ve chvíli, kdy budou mít větší detail výsledků letošní sklizně a přehled o vývoji cen na trhu. Jako banka velmi podporujeme také investice na nákup půdy. Z pohledu směřování nové společné zemědělské politiky je nutné se také zamyslet nad investicemi do skotu, kde již dlouho pociťujeme nižší zájem o úvěry. To velmi úzce souvisí se snižováním počtu skotu v České republice obecně. V budoucnu nás pak čeká zrušení mléčných kvót, jež prověří pravou připravenost tohoto sektoru, kterou by zemědělci neměli podceňovat.

3. Náš podíl na financování agrosektoru roste a kopíruje trendy investic celého zemědělství. Podíl zemědělských úvěrů tvoří více než 35 % celého komerčního portfolia naší banky. Tržní podíl GE Money Bank v rámci celé České
republiky se pohybuje kolem 35,2 %, což představuje 14,7 mld. Kč rozpůjčovaných prostředků zemědělcům. Oproti minulému roku je to nárůst o 24 %. Tahounem nových objemů byly v minulém roce bioplynové stanice, kde úvěry aktuálně dosahují hodnoty 4,2 mld. Kč. Růst zaznamenáváme i v dalších oblastech, jakými jsou financování nákupu zemědělské techniky a půdy. Nárůst investic do zemědělské půdy byl více než stoprocentní v porovnání s minulým obdobím. Zemědělci evidentně chtějí investovat do stability svého podnikání, což nákup půdy bezesporu umožňuje. U zemědělské techniky jsme registrovali nárůst stejně jako celý trh. U naší banky to konkrétně představovalo navýšení o devět procent proti minulému období na celkový objem 3,7 miliardy Kč. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v letošním roce. Objemy projektů zpracované v rámci EU Servis narostly o osm procent za srovnatelné období minulého roku, což dokazuje stále větší oblíbenost této naší služby.

4. Růst objemu nových úvěrů v loňském roce akcelerovaly především projekty bioplynových stanic. U nich jsme sice pro letošní předpokládali určitý pokles, ale zájem klientů nás překvapil. Velmi dobrý výsledek byl i u úvěrů do zemědělské techniky a půdy. Z pohledu dalšího vývoje zemědělství lze v budoucnu očekávat více investic do živočišné výroby.

5. Na prvním místě musím jmenovat již tradičně velmi dobrou kooperaci snad se všemi významnými dodavateli zemědělské techniky. Tato spolupráce přináší klientovi zrychlení celého procesu financování a v neposlední řadě i mnoho dalších výhod. V posledních letech máme navázanou dobrou spolupráci i se společnostmi, které dodávají technologie a stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu či bioplyn. Financování tak obrovských investic si dnes bez této spolupráce dovedeme představit velmi obtížně. Samozřejmostí je i spolupráce s organizacemi, které poskytují podpory do zemědělství, zejména PGRLF a SZIF. Důležitou roli pro nás hraje také spolupráce se společností Agroteam CZ. Díky této spolupráci jsme schopni naplňovat službu EU Servis, jež usnadňuje našim klientům přístup k podpoře investic z evropských zdrojů.

 

Komerční banka, a. s.
Ing. Jan Bednár
marketingový manažer sektoru zemědělství

1. Vývoj hospodářských výsledků zemědělství nekopíruje trendy v ostatních sektorech. Hospodaření zemědělců v minulých letech pozitivně ovlivnily především příznivé ceny hlavních komodit, zvýšily se ceny obilovin, řepky i dalších rostlinných komodit. Citelný vliv má i dlouhodobý trend růstu dotací do odvětví, zejména přímých plateb. Díky velmi dobrým hospodářským výsledkům agrárního sektoru v posledních letech se tak v loňském roce zvýšil zájem zemědělců investovat do dalšího rozvoje. Skupina Komerční banky dokázala v roce 2012 navýšit meziročně o 14 % objem financování zemědělského sektoru v ČR. K 31. 12. 2012 evidovala úvěry zemědělcům v celkovém objemu 10,4 mld. Kč.

2. Očekáváme, že Česká národní banka i letos bude držet sazby beze změny na historicky minimální úrovní 0,05 %, což se promítá i do úrokových sazeb úvěrů. Pro investice je proto rozhodně vhodná doba, neboť v dalších letech lze očekávat zvyšování sazeb ČNB, byť bude pouze postupné. Z pohledu zemědělského podnikatele se proto investici do techniky, nákupu půdy, rozšiřování nebo modernizace skladovacích kapacit na komodity nevyplatí odkládat.
3. Konkrétní údaje o počtu a objemu poskytnutých úvěrů Komerční banka neposkytuje. Můžeme nicméně potvrdit, že po propadu v letech 2009 a 2010 se situace od počátku roku 2011 začala postupně zlepšovat a tento trend pokračoval i v roce 2012.

4. Stejně jako v minulých letech zemědělci investují do nákupů půdy, do zemědělské techniky, do skladovacích kapacit. Stále ještě se investuje také do výstavby bioplynových stanic. Především v zemědělské technice bylo zvýšení výrazné: dceřiná společnost Société Générale Equipment Finance v roce 2012 zdvojnásobila v segmentu zemědělské techniky tržní podíl na 17 % a řadí se tak mezi nejvýznamnější leasingové společnosti v zemědělském sektoru. Za úspěchem stojí mimořádně úspěšný Agroúvěr PGRLF 3+, na který letos navazuje Agroúvěr Bonus Plus.

5. S výrobci a prodejci strojů jsme v úzkém kontaktu především prostřednictvím naší dceřiné společnosti SGEF, která zajišťuje leasingové i úvěrové financování zemědělských strojů. Preferujeme zavedené značky na trhu zemědělské techniky, nicméně se nezaměřujeme na exkluzivní partnerství s jednotlivými dodavateli. Zákazníkům se snažíme nabídnout stejné podmínky bez ohledu na to, pro jaký typ stroje se rozhodnou, a proto jsme pro ně vytvořili již zmiňovaný produkt Agroúvěr Bonus Plus. Při jeho tvorbě jsme mysleli na speciální požadavky zemědělců a těm jsme se chtěli maximálně přizpůsobit. Pro výrobce/dodavatele je hlavní výhodou spolupráce to, že mají k dispozici spolehlivého finančního partnera, který zajistí okamžité financování stroje a tím na sebe také převezme riziko, pokud má zákazník problém se splácením.

 

 

Produkty bank vhodné pro podnikatele v zemědělství


Bankovních produktů na úhradu investic v zemědělství je tolik, že je těžké se v nich orientovat a vybrat si ten správný,
navíc ještě u toho „nejlepšího bankéře, tedy nejlevnějšího“. Zemědělský podnikatel se podle svých potřeb bude v první řadě rozhlížet po úvěrových produktech s podporou z evropských zdrojů a pátrat také bude v nabídce s dotací ze státního rozpočtu. Nejvyužívanějšími dotačními programy byly dosud evropský Program rozvoje venkova, národní programy a program Zemědělec, o jehož správu se stará Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Ani podnikatelský záměr, na nějž se nevztahují podmínky pro poskytnutí podpory, nemusí být šance. Banky mají připraveny čistě komerční investiční úvěry nebo další produkty. V případě zájmu první kroky zájemce nejspíše povedou do některé z bank. Produkty čtyř vybraných bank následně představujeme
.

 

Československá obchodní banka, a. s.

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Dotační politice se v Československé obchodní bance, a. s., (ČSOB) věnuje specializované oddělení EU Centrum, které má od roku 2004 bohaté zku­šenosti s poradenstvím v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V současné době ve spolupráci s pobočkami řeší finanční potřeby příjemců dotací zejména z Programu rozvoje venkova, informuje klienty o aktuálních podporách a aktivně sleduje přípravy na nové programovací období 2014+, ve kterém se otevřou nové dotační příležitosti.

Produkty zaměřené na sektor zemědělství
 Program Farmáři
ČSOB nabízí zvýhodněný program Farmáři pro zemědělce, se kterým mohou klienti získat úvěr až dva miliony korun bez dokládání účelu. Vhodný je nejen k financování provozních výdajů zemědělce, jako jsou nákup hnojiv, osiv a krmiv, ale i pro investice do zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy. V rámci programu mají zemědělci možnost získat ČSOB Povolené přečerpání účtu za výhodných podmínek, nebo ČSOB Rychlý úvěr na podnikání až do výše 1,5 milionu korun.

 ČSOB podnikatelské
a firemní konto
Dále klient-zemědělec může využít ČSOB Podnikatelské nebo Firemní konto, v jehož rámci má všechny příchozí platby zdarma a rovněž i vybraný počet odchozích plateb.

 ČSOB Účelový úvěr
Pokud zemědělec potřebuje finance, může využít ČSOB Účelového úvěru vhodného pro rozsáhlejší investiční záměry, například pro financování bioplynových stanic, a to se splatností až dvacet let. Klient si navíc může odložit první splátku jistiny až o celých dvanáct měsíců.

 ČSOB Malý úvěr
pro podnikatele
Další možností je ČSOB Malý úvěr pro podnikatele. S jeho pomocí může zemědělec získat až osm milionů korun pro financování svých investic na dobu až patnáct let. To vše za zvýhodněnou úrokovou sazbu, s možností mimořádných splátek a bez vstupního poplatku za poskytnutí úvěru.

GE Money Bank, a. s.

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie
 Investiční úvěr
Banka nabízí Investiční úvěr, kterým lze financovat jakýkoli investiční záměr či projekt – nejčastější jde o technologie a výstavbu včetně rekonstrukce pro živočišnou výrobu (dojírny, stáje) a pro rostlinnou výrobu (jímky, hnojiště, skladovací kapacity). Financovat banka může 100 % projektu, kde může být dotace využita na předčasnou splátku úvěru ve chvíli obdržení dotace. Zpravidla se financuje jen část bez dotace, tedy jako spolufinancování projektu.
Čerpání úvěru probíhá podle typu projektu – pokud jde například o výstavbu, pak postupně podle jednotlivých prací či dohodnutých částí. Pokud jde o jednorázový nákup například technologie, čerpá se jednorázově. Čerpání probíhá na účty dodavatelů podle podmínek daného programu.
Úvěr je určen jakémukoli podnikateli nebo tomu, který může být žadatelem daného dotačního titulu. To znamená, že se řídíme programem či dotačními podmínkami. Standardní podmínkou pro úvěry je, že podnikatel nebo firma musí předložit dvě daňová přiznání, nesmí mít neuhrazené závazky vůči finančnímu úřadu (FÚ), České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), nesmí být v insolvenci či likvidaci. Banka posuzuje dále žádost podle vnitřních předpisů a pravidel.
Výše úvěru je od 300 000 Kč, horní hranice není dána.
Tento typ financování lze také poskytnout i bez jakýchkoliv podpor či dotací.

Financování v návaznosti na programy PGRLF

Investiční úvěr lze využít na financování investic z programu Zemědělec v rámci PGRLF, konkrétně na nákup zemědělské techniky.
Účel úvěru v rámci programu Zemědělec je jakákoli zemědělská technika, stroj, zařízení (nesené, závěsné), může být jak nová, tak použitá. Úvěr se čerpá podle toho, jak je dohodnuto mezi klientem a dodavatelem v kupní smlouvě. Výhodou je, že umíme klientovi schválit i rámec na financování zemědělské techniky, ze kterého může poté postupně čerpat, jak jednotlivé stroje nakupuje a nosí kupní smlouvy. Tento rámec může mít otevřený na dvanáct měsíců s možností prodloužení. Úvěr je opět určen těm, kteří splní podmínky programu. Úvěr lze poskytnout i bez této dotace. Opět platí, že žadatel o úvěr by měl mít minimálně dvě daňová přiznání bez závazků vůči FÚ a ČSSZ. Výše úvěru začíná na 300 000 Kč. Důležité je, že banka financuje 100 % pořizovací ceny včetně DPH. Úvěr je pak rozdělen na dva úvěry, jelikož PGRLF nepodporuje DPH. Maximální výše úvěru může být omezena jen kvůli PGRLF, který v souhrnu na jednoho žadatele podporuje maximálně pouze deseti miliony korun.
Úrokové sazby jsou individuální podle výše a délky úvěru, ale zpravidla se pohybují od 2,9 do 6 %. Mohou být jak fixní, tak plovoucí. Samotné schvalování úvěru je v řádu dní. Splatnost úvěru je od 2 do 7 let (opět podmínka PGRLF). Splácení může být pravidelné měsíční nebo nepravidelné podle specifik žadatele. Časté bývá, že je jedna větší splátka na konci roku, jelikož na konci roku obdrží zemědělci většinou dotace nebo mají vyšší příjmy z realizace rostlinné výroby. 

Úvěry bez dotací pro podnikatele

Jde o dost široké téma, ale asi to nejdůležitější. Patří sem financování nákupu zemědělské půdy, jež se týká pouze zemědělců, o investiční úvěry na financování jakýchkoli projektů a záměrů i bez podpory a také krátkodobé provozní financování.
 Provozní úvěr
Slouží k financování krátkodobých provozních potřeb, jako jsou nákupy zásob, materiálu či dalších provozních potřeb. Jedná se zpravidla o jednoleté provozní úvěry nebo víceleté s každoroční revizí a otočkou.
Mohou být poskytnuty ve formě kontokorentu nebo revolvingu. Kontokorent je možnost čerpat běžný účet do minusu a s příchozími platbami je zase dorovnávat. V případě revolvingu se jedná o úvěr, který se čerpá na začátku nebo postupně a poté se splácí zpravidla až na konci při jeho ukončení.

 Financování nákupu zemědělské půdy
Účel tohoto úvěru je nákup zemědělské půdy, a to jak státní, tak nestátní. Financovat lze buď jednotlivé nákupy (kupní smlouvy), nebo lépe umíme poskytnout klientovi rámec na nákup půdy, kterým postupně může hradit kupní smlouvy, jak je postupně uzavírá s prodávajícími. Předem tedy nemusí znát přesnou rozlohu, cenu, katastr či nemusí být předem dohodnut s danými prodávajícími. Úvěr je určen speciálně pro zemědělce a zemědělské firmy, kteří na této půdě buď již hospodaří nebo plánují rozšířit rozlohu, na které hospodaří. Spodní hranice úvěru je 300 tisíc korun, horní není omezena. Úrokové sazby mohou být fixní i plovoucí podle volby žadatele. Zpravidla se pohybují od 3 do 6 %. Doba schvalování bývá zpravidla 10–15 dní v závislosti na velkosti úvěru, firmy a složitosti navrženého financování. Splatnost u těchto úvěrů může být až 20 let. Splácí se buď pravidelně (měsíčně), nebo nepravidelně (v závislosti na požadované frekvenci nebo podle bonity klienta).

Komerční banka, a. s.

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

 Úvěr EuroInovace
EuroInovace nabízí na financování moderních technologií či jinak inovativních projektů výhodnější cenové podmínky. Nižší nároky na zajištění díky záruce Evropského investičního fondu pak navíc celý proces poskytnutí úvěru činí flexibilnějším a jednodušším.
Úvěr EuroInovace je určen pro malé a střední podniky s ročním obratem do 50 milionů eur nebo bilanční sumou aktiv do 43 milionů eur, maximálně s 250 zaměstnanci, které realizují inovativní projekty nebo připravují investici do inovativního projektu.
Výše úvěru může být v rozmezí 650 000 až 77 milionů korun, splatnost úvěru dva až sedm let, úroková sazba pevná nebo pohyblivá, čerpání úvěru jednorázové nebo postupné. Mezi hlavní výhody patří zvýhodněná úroková sazba, jednodušší proces získání úvěru, využití záruky Evropského investičního fondu k zajištění úvěru. Úvěr lze také využít na financování projektů s dotací EU.

 Program Ponte II
Úvěr Ponte II. na předfinancování dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a obdržením dotace. Úvěrem na spolufinancování projektu lze pak hradit výdaje, které nejsou kryty dotací – nezpůsobilé výdaje.
Program Ponte II nabízí dva základní typy úvěrů – úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU a standardní úvěr na spolufinancování projektu.
Úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU může být krátkodobý až střednědobý. Řeší časový nesoulad mezi potřebou hradit výdaje projektu a čerpáním dotace z fondů EU. Patří sem zejména následující druhy úvěrů: investiční úvěr, úvěr na provozní a investiční potřeby, úvěr na provozní a investiční potřeby revolvingový, úvěr na oběžné prostředky, úvěr na oběžné prostředky revolvingový.
Úvěr se poskytuje v českých korunách, v odůvodněných případech i v cizí měně, nejčastěji v eurech. Na úvěr se vztahuje pohyblivá úroková sazba, splácení úroků je měsíční nebo čtvrtletní v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí zejména z dotace čerpané z fondů EU nebo i z vlastních zdrojů klienta.
Standardní úvěr na spolufinancování projektu se poskytuje jako střednědobý až dlouhodobý. Slouží na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací z fondů EU. Patří sem investiční úvěr, úvěr na oběžné prostředky, úvěr na provozní a investiční potřeby. Úvěr se poskytuje v českých korunách a cizích měnách. Úroková sazba je pevná i pohyblivá. Splácení úroků je měsíční nebo čtvrtletní. Jistina se splácí podle splátkového kalendáře smluvně stanoveného mezi klientem a bankou.
Úvěr se čerpá jednorázově nebo postupně jako přímá platba na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů, v odůvodněných případech mohou být prostředky převedeny i na běžný účet klienta.

Financování v návaznosti na programy PGRLF

 Agroúvěr Bonus Plus
V případě zájmu o investici do strojního zařízení či vybavení může zemědělský podnikatel využít nabídky PGRLF. Stanovení procentní sazby podpory však bude provedeno až na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí po skončení jejich příjímání. Výše podpory tak není předem známa. Komerční banka ve spolupráci s dceřinou společností SGEF proto pro letošek připravila nový Agroúvěr Bonus Plus, který předpokládané krácení úrokové dotace částečně kompenzuje a nabízí garantovaný bonus až 2 % z výše úvěru. A tento typ úvěru lze vy­užít i bez podpory PGRLF.
Agroúvěr Bonus Plus má výhodnou úrokovou sazbu od 3 %. Součástí je all-risk pojištění v garantované výši po celou dobu splácení bez ohledu na škodní průběh. Tento úvěr dává garantovaný bonus pro všechny až do výše 2 % z objemu úvěru.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

 Podnikatelský úvěr
Podnikatelský úvěr je určen podnikatelům včetně zemědělců. Slouží na úhradu provozních potřeb, investic, oběžných prostředků (zásoby, pohledávky), přechodného nedostatku finančních prostředků, konsolidaci úvěrů.
Čerpání je účelové, způsob čerpání jednorázový, postupný nebo opakovaný (kontokoren­tní, revolvingové). Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba může být pevná (fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti) nebo pohyblivá, (odvozená od referenční sazby Komerční banky, kontokorentní referenční sazby Komerční banky nebo IBOR). Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru.
Splatnost může být krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (od 1 roku do 5 let) nebo dlouhodobá (nad 5 let). Splácení může být jednorázové, pravidelné/nepravidelné postupné (oddělené splácení jistiny a úroků), postupné (pravidelné) anuitní splácení, opakované (kontokorentní, revolvingové).
 Podnikatelský hypoteční úvěr
Podnikatelský hypoteční úvěr je určen podnikatelům včetně zemědělců. Poskytuje se na investice do nemovitostí, případně na konsolidace úvěrů na investice do nemovitostí.
Čerpání úvěru je účelové (postupné, jednorázové). Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba je pevná, fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti. Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost úvěru je střednědobá a dlouhodobá (zpravidla od 5 do 30 let).

 Profi úvěr
Profi úvěr je určen podnikatelům včetně zemědělců na provozní a investiční potřeby, na oběžné prostředky (pohledávky, zásoby), na předfinancování zásob a provozní potřeby (materiál, opravy, údržba).
Čerpání úvěru je účelové (postupně, jednorázově, opakovaně) až do výše 10 milionů korun. Úroková sazba je pohyblivá (odvozená od referenční sazby KB, kontokorentní referenční sazby KB nebo IBOR). Splatnost je krátkodobá (do
1 roku), střednědobá (do 5 let), dlouhodobá (do 7 let). Splácení může být postupné pravidelnými měsíčními splátkami, možný je odklad tří měsíčních splátek (u krátkodobého úvěru), šest měsíčních splátek (u střednědobého a dlouhodobého úvěru), u revolvingového úvěru splacení jednorázové ke dni splatnosti.
Mezi výhody Profi úvěru patří výrazně zkrácená doba schvalování proti standardním úvěrům, snížené ceny proti standardním úvěrům a redukovaný počet požadovaných materiálů.

Česká spořitelna, a. s.

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Jedná se zejména o financování investic do živočišné výroby a diverzifikaci zemědělské činnosti. Tyto investice jsou podporovány investičními dotacemi z Evropské unie a naše banka poskytuje financování na dobu splatnosti do deseti let. Zároveň poskytuje překlenovací úvěry na předfinancování dotací. V poslední době tvoří významnou část úvěry na výstavbu bioplynových stanic se splatností až patnáct let.

Financování v návaznosti na programy PGRLF

Úvěry s podporou PGRLF slouží k financování nákupu zemědělské techniky. Parametry úvěrů kopírují parametry PGRLF, to znamená maximální splatnost úvěrů na stroje je sedm let. K financování může klient využít úvěr od České spořitelny nebo od dceřiné společnosti S Morava leasing.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

Poskytujeme všechny formy úvěrů, které mohou naši klienti poptávat. Jedná se o financování investic a nákupu majetku, financování provozních potřeb zejména pohledávek a zásob, exportní financování, vystavování bankovních záruk. Zemědělské společnosti podnikají ve specifickém oboru a mají také specifické požadavky na financování. 

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down