04.10.2010 | 05:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální stav ekologického zemědělství

Pozitivním trendem je nárůst výměry orné půdy v ekologickém zemědělství, která dosahuje již 55 000 ha. Podíl orné půdy na celkové výměře zemědělské půdy v ekologickém zemědělství se jen v průběhu letošního roku zvýšil z 11 na 13 %. Statistická data vývoje ekologického zemědělství ukazuje tabulka 1.

V roce 2004 přijala vláda ČR Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, kde jsme si dali za cíl dosáhnout do roku 2010 právě 10% podíl ploch v ekologickém zemědělství. Nyní můžeme říci, že tento hlavní cíl akčního plánu byl splněn.

Příprava novely zákona, metodické pokyny 

Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem dynamického nárůstu počtu ekologických zemědělců i výrobců biopotravin jsou stabilní pravidla pro ekologické zemědělství a systematická finanční podpora státu společně s informačními aktivitami pro zvýšení informovanosti spotřebitelů.
V oblasti legislativy platí od 1. ledna 2009 nová evropská legislativa ekologického zemědělství. Konkrétně jde o nařízení Rady (ES) 834/2007 a prováděcí nařízení Komise (ES) 889/2008. V České republice platí národní zákon č. 242/2000 Sb., který tuto evropskou legislativu doplňuje. Vzhledem ke změně evropské legislativy je nutné upravit také legislativu národní. Proto MZe připravuje novelu zákona o ekologickém zemědělství, která bude do konce letošního roku předložena ke schválení vládě ČR. Hlavními body připravované novely zákona jsou:
– posílení a zkvalitnění kontrolního systému EZ – zapojení ÚKZÚZ do kontrolního systému formou výkonu úředních kontrol EZ podle NR 882/2004,
– administrace výjimek z pravidel EZ, které legislativa EU umožňuje a které nově vydává MZe,
– odstranění duplicit s novou legislativou EZ (nařízení Rady 834/2007),
– aktualizace správních deliktů, správní řízení v 1. stupni nově povede ÚKZÚZ,
– zpoplatnění žádosti o vydání některých výjimek, ukončení zpoplatnění žádosti o registraci.
Některá ustanovení nové evropské legislativy ekologického zemědělství bylo nutné implementovat již v letošním roce, proto přistoupilo MZe k vydávání metodických pokynů (MP) pro ekologické zemědělství, kde jsou tyto oblasti řešeny. Metodické pokyny také vychází z dosavadních praktických zkušeností s hospodařením v ekologickém zemědělství. Do současné doby vydalo MZe následující metodické pokyny, jejichž plné znění je možné nalézt na webových stránkách MZe, v sekci Ekologické zemědělství:
MP 1/2009: Pravidla pro zakládání a údržbu sadů v ekologickém zemědělství,
MP 2/2009: Pastva konvenčních zvířat na ekologických TTP,
MP 1/2010: Management pro chov koní v ekologickém zemědělství,
MP 2/2010: Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce ekologického zemědělství, které uděluje MZe,
MP 3/2010: Udělování výjimek na konvenční osivo a vegetativní rozmnožovací materiál,
MP 4/2010: Zakládání, údržba a ošetřování meziřadí, vinic, sadů a krajinných prvků,
MP 5/2010: Zkrácení přechodného období na ekologické zemědělství.

Státní podpora pro ekozemědělce a výrobce biopotravin

MZe systematicky podporuje ekologické zemědělce i výrobce biopotravin. Ekologičtí zemědělci jsou finančně podporováni od roku 1998, v současné době z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Jedná se o dotaci na plochu zařazenou do ekologického zemědělství, výše dotace je rozdělena podle pěstované kultury. Dotace je z 80 % hrazena z prostředků EU, konkrétně z fondu EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). Pokud bylo v roce 1998 vyplaceno na ekologické zemědělství asi 50 milionů Kč, v roce 2009 to bylo již 980 milionů Kč.
Dále jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů financovaných také z Programu rozvoje venkova. Jedná se o projekty v rámci opatření osy I PRV „Modernizace zemědělských podniků“ (například nákup zemědělské techniky), „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ (podpora pro mladé začínající zemědělce) a osy III PRV „Podpora cestovního ruchu (projekty na agroturistiku) a „Diverzifikace činností nezemědělské povahy“.
Výrobci biopotravin jsou podporování od roku 2007 také z Programu rozvoje venkova 2007–2013, a to v rámci investičního opatření Osy I PRV „Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“. Forma podpory je bodové zvýhodnění při hodnocení projektů například na výstavbu nebo rekonstrukci vlastní výrobny biopotravin, skladovacích prostor pro biopotraviny nebo na podporu marketingu a nových odbytišť biopotravin. Od roku 2007 byly zatím všechny projekty podané výrobci biopotravin schváleny a jsou nebo budou spolufinancovány.

Nové evropské logo pro biopotraviny

Od 1. července 2010 platí také nová pravidla pro označování biopotravin. Nařízením Rady (ES) 271/2010 bylo zavedeno nové evropské logo pro označování biopotravin, které se musí povinně používat v rámci celé EU (obrázek 1). Biopotraviny musí také obsahovat kód kontrolní organizace EZ, která danou biopotravinu certifikovala (v ČR CZ-BIO--001 pro KEZ o. p. s., CZ-BIO-002 pro ABCERT AG, CZ-BIO-003 pro Biokont CZ s. r. o.).
Biopotravina dále musí obsahovat informaci pro spotřebitele o původu surovin – možná jsou následující slovní označení: zemědělská produkce EU, zemědělská produkce mimo EU, zemědělská produkce EU/mimo EU nebo zemědělská produkce ČR v případě, že minimálně 98 % surovin pochází z ČR. Česká biopotravina musí obsahovat také národní logo pro biopotraviny (obrázek 2), dovozové biopotraviny mohou obsahovat národní logo. Vývoj počtu výrobců biopotravin od roku 2001 do současnosti ukazuje tabulka 2.

Měsíc biopotravin a EZ 2010, rozvoj přímého prodeje

V letošním roce se koná již 6. ročník této akce, jejímž hlavním cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů o biopotravinách a ekologickém zemědělství a ukázat v praxi spotřebitelům přednosti biopotravin.
Hlavním cílem je především propagovat konkrétní akce, na kterých se může spotřebitel seznámit s ekologickými farmáři a výrobci biopotravin a ochutnat jejich produkty. Akce se koná v průběhu celého měsíce září i v měsíci říjnu. Konkrétně se jedná především o:
– dny otevřených dveří na ekologických farmách a u výrobců biopotravin, kdy může spotřebitelská veřejnost poznat práci ekologických farmářů a výrobců biopotravin, seznámit se s jejich produkty a způsobem jejich produkce,
– biodožínky a biojarmarky, kde mohou spotřebitelé biopotraviny zakoupit a opět se setkat s těmi, kteří biopotraviny produkují,
– ochutnávky biopotravin v maloobchodních prodejnách a restauracích, které biopotraviny prodávají.
Jak jsem již uvedl, hlavním cílem této akce je navázat přímý kontakt mezi producentem biopotravin a spotřebitelem. Ukazuje se, že tento přímý způsob prodeje a komunikace se zákazníky je velmi perspektivní, protože umožňuje spotřebitelům koupit biopotraviny za nižší cenu než v maloobchodě a navíc zde není anonymita prodeje, spotřebitel kupuje bioprodukty přímo od producenta a ještě pozná na vlastní oči ekofarmu nebo výrobnu biopotravin, kde se biopotraviny produkují. Letos probíhá již 6. ročník této akce a aktuálnost přímého prodeje potvrzuje nový trend letošního roku, kterými jsou farmářské trhy, jež jsou založeny na stejném principu přímého prodeje. Farmářské trhy začaly být organizovány v Praze a nyní se rozšiřují i do dalších, menších měst. I zde najdou spotřebitelé producenty biopotravin. Podrobné a aktuální informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách, například informace o plánovaných vzdělávacích akcích pro ekozemědělce a výrobce biopotravin, lze nalézt na webové stránce MZe v sekci Ekologické zemědělství.

 

Klíčové informace

– V současné době připravuje ministerstvo zemědělství (MZe) nový Akční plán rozvoje ekologického zemědělství do roku 2015, který do konce letošního roku projedná vláda ČR a kde MZe navrhuje stanovit cíl 15 % ploch v ekologickém zemědělství do roku 2015. 
– Předpokládá se, že hlavní cíle nového akčního plánu již nebudou orientovány pouze na dosažení konkrétního podílu ekologického zemědělství (EZ), ale že půjde také o cíle v produkci českých biopotravin, rozvoji domácího trhu s biopotravinami a v oblasti celkového zkvalitnění systému EZ. 
– Nový akční plán MZe připravuje již od začátku ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a nevládními organizacemi.

 

Ing. Martin Leibl, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství
oddělení ekologického zemědělství

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down