14.05.2010 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Analýza podpor pro dojné krávy 2010

V roce 2010 je v sektoru mléčného skotu připravena aplikace článku 68 nařízení Rady (EC) č. 73/2009 z 19. ledna 2009 a dále pomoc v podobě mimořádného balíčku Evropské komise, podle nařízení Komise č. 1233/2009 z 15. prosince 2009. Připravena je rovněž podpora podle článku 40 Programu rozvoje venkova – Podpora dobrých životních podmínek zvířat.

Sektor mléčného skotu bude rovněž podporován i v rámci národních doplňkových plateb top-up, v roce 2010 naposledy v maximální možné míře dorovnání z celkových národních plateb ve výši 30 % k přímým platbám, směřujícím z Evropské unie.
V aplikaci článku 68 nařízení Rady (EC) č. 73/2009 z 19. ledna 2009 (dříve článek 69 nařízení Rady č. 1782/2003) je uplatněno pravidlo pro samostatnější rozhodování jednotlivých členských států o prostředcích EAGGF podle jejich potřeb. Podle uvedeného článku je možné použít až 10 % národní obálky (národního stropu, stanoveného k roku 2013) přímých plateb na cílené formy podpory.
Pro opatření zaměřená na podporu výrobců mléka, hovězího masa, ovcí a koz v znevýhodněných oblastech lze využít maximálně 3,5 % hodnoty národní obálky, je tolerována vazba na produkci. Zdroje z národní obálky lze rovněž použít i na financování opatření na řízení rizik – jedná se o příspěvky k pojistným platbám v rostlinné výrobě a o příspěvky na činnost společných fondů v případě nákaz v živočišné výrobě. Na řízení rizik lze využít rovněž maximálně 3,5 % hodnoty národní obálky. Celkem lze tedy oddělit z národní obálky 3,5 % na cílené formy podpory (například pro výrobce mléka), dále 3,5 % na krytí rizik (pojištění v rostlinné výrobě a nákazový fond v živočišné výrobě), a dále 3 % na ostatní opatření.

České varianty

Česká republika se rozhodla využít aplikaci článku 68 NR č. 73/2009 a oddělovat z každoročních národních obálek 3,5 % hodnoty národní obálky, stanovené k roku 2013. Obálka v roce 2013 činí 909,313 mil. eur a odděleno bude tedy 909 313 000 x 3,5 % = 31 825 955 eur na rok (795,650 mil. Kč při kurzu 25 Kč/euro). Takto oddělenou platbu bylo rozhodnuto plně směřovat do sektoru mléčných krav, což následně samozřejmě vyvolalo diskuse u chovatelů krav bez tržní produkce mléka, a rovněž i u zemědělců, kteří čerpají přímé platby pouze na zemědělskou půdu.
Vzhledem k tomu, že z národní obálky jsou hrazeny převážně platby SAPS a platby za cukr, přičemž platby za cukr klesnout nesmí, lze logicky odvodit, že pokud Česká republika využije článek č. 68 výše zmíněného nařízení, dojde v letech 2010–2013 k poklesu přímých plateb SAPS na jeden hektar zemědělské půdy pro všechny zemědělce v České republice. Jak veliký bude tento pokles v Kč na jeden hektar, je možno odvodit z tabulky.
Tabulka číslo jedna zachycuje dvě varianty.
Varianta A (nulová varianta) vymezuje vývoj plateb SAPS z EAGGF na 1 ha zemědělské půdy za podmínek, pokud by nebylo využito opatření podle článku 68, tj. pokud by nedošlo ke každoročnímu snížení národní obálky o 31,826 mil. eur.
Varianta B vymezuje vývoj plateb SAPS z EAGGF při aplikaci opatření podle článku 68: v konečném důsledku se jedná o pokles sazby SAPS na jeden hektar zemědělské půdy.
Při nevyužití opatření podle článku 68 (varianta A) a při předpokládaném kurzu 25 Kč/euro by mohla být v průběhu let 2010–2013 uplatněna sazba SAPS ve výši 4341–6156 Kč/ha zemědělské půdy. Pokud bude uplatněno opatření podle článku 68, sníží se výše sazby na hodnotu 4114–5930 Kč/ha zemědělské půdy. Pokles sazby SAPS činí v průběhu let asi 226 Kč na 1 ha zemědělské půdy.
Na druhou stranu úspora prostředků z každoroční národní obálky může být využita pro sektor přežvýkavců, na „vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech“ (čl. 68 b).
Ministerstvo zemědělství ČR závazně přihlásilo na tři roky plné využití článku 68 na dotace pouze dojných krav. Na roky 2010 a 2011 toto zaměření nelze měnit a na rok 2012 může rozhodnout MZe ČR o změně nasměrování této podpory i do jiných oblastí.
Původním záměrem České republiky bylo, aby dotaci obdrželi všichni chovatelé dojných krav. Tento požadavek však nebyl v Bruselu schválen. Důvodem byla podmínka stanovená nařízením Rady (ES) č. 73/2009, podle které je možno platbu poskytovat pouze na vyrovnání zvláštních nevýhod, které ovlivňují zemědělce v odvětví mléka a mléčných výrobků, v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech nebo pro ekonomicky citlivé druhy zemědělské činnosti, a nelze ji vyplácet plošně. Jako ekonomicky citlivý druh zemědělské činnosti se na základě analýz Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Praha jevilo zaměření na produkci mléka s tím, že zranitelnější jsou farmáři s větším podílem příjmů za prodané mléko na celkových příjmech ze zemědělské prvovýroby. Součástí analýzy bylo zjištění hranice ekonomické citlivosti. Ta byla stanovena na úrovni 15 %, přičemž s rostoucím podílem příjmů za mléko na celkových příjmech se ekonomická citlivost podle ÚZEI dále zvyšuje.
V současné době se o platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka žádá na základě tzv. Jednotné žádosti na SZIF. Dotace se bude vyplácet na aktuální stav dojných krav v podniku v březnu 2010 a následně 2011 atd. Odhad sazeb (dotací) je závislý na aktuálním stavu dojných krav. Zemědělci s podílem do 15 % příjmů (výnosů) za mléko ve vztahu k celkovým příjmům (výnosům) budou bez dotace. Je nutno poznamenat, že do celkových příjmů (výnosů) zemědělců se nezapočítávají příjmy (výnosy) za provoz zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů a dotace a náhrady škodních událostí.
Ve skupině 15–30 % příjmů z mléka bude stanovena poloviční sazba a ve skupině nad 30 % příjmů bude sazba vyplacena v plné výši. Přesnou výši sazby nelze přesně určit, neboť bude závislá na počtu způsobilých VDJ, na které bude podána žádost v obou kategoriích v příslušném kalendářním roce.
Tabulka 2 zachycuje možné varianty sazeb (dotací) na dojnici, které by bylo možno očekávat. Rozdělováno bude každoročně 31 825 955 eur = 795 648 875 Kč. Do výpočtu sazeb je zahrnut stav dojnic ve výši 369 000 krav, toto číslo vyplývá z počtu kusů v Registru zvířat k lednu 2010.
Jak vyplývá z tabulky 2, pokud bude zachována struktura žadatelů o dotace podle kalkulací ÚZEI Praha (tučný text v tabulce), dosáhnou podniky s podílem nad 30 % příjmů (výnosů) za mléko na celkových příjmech (výnosech) ze zemědělské činnosti na dotaci ve výši asi 2600 Kč/dojnici a podniky s podílem příjmů za mléko mezi 15–30 % na dotaci ve výši asi 1300 Kč/dojnici (počítáno na kurz 25 Kč/euro).

Mimořádný balíček Evropské komise

V Bruselu bylo ke konci roku 2009 schváleno 300 milionů eur na mimořádnou podporu mléčných krav pro celou EU-27 . Pro Českou republiku byla vymezena částka ve výši 5 792 943 eur. Ostatní schválené částky vybraných států jsou uvedeny v tabulce 3.
Jak je možno z tabulky odvodit, obdrží Česká republika 151 398 565 Kč (kurz 26,135 Kč/euro). Tyto finance budou rozděleny na množství mléka, vyprodukované v ČR za měsíce listopad a prosinec 2009. Podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu bylo za tyto měsíce vyprodukováno celkem 414 157 tun mléka, což je podrobněji zachyceno dále.
Tato podpora bude vyplacena jednorázově v roce 2010 do konce června podle skutečně vyprodukovaného množství mléka v listopadu a prosinci 2009 všem chovatelům dojných krav. Podpora bude činit 151 398 565 Kč/ 414 157 tun mléka = 0,36556 Kč/ kg dodaného mléka. Pokud se tato podpora vydělí počtem dojných krav: 151 398 565 Kč/ 369 000 krav k lednu 2010 = 410,294 Kč na dojnici. Uvedené číslo je však průměrné. Tabulka 5 uvádí možný jednorázový příspěvek na dojnici, odvozený podle roční dojivosti.
Jak vyplývá z tabulky 5, na dojnici o průměrné dojivosti 7000 kg mléka/rok je možno obdržet podporu ve výši zhruba 426 Kč a na vysokoprodukční dojnici o průměrné dojivosti 10 000 kg mléka/rok je možno obdržet až 609 Kč. Jedná se o jednorázovou mimořádnou podporu.
Jak bylo uvedeno výše, do sektoru mléčného skotu bude směřovat v roce 2010 podpora na základě článku 68 nařízení Rady (EC) č. 73/2009, a to ve výši asi 1300–2600 Kč/dojnici (při kurzu 25 Kč/euro) a dále mimořádná platba pomoci EU ve výši 335–609 Kč/dojnici. Tato podpora je dílčí pomocí sektoru mléčného skotu a je mnohdy kritizována ostatními skupinami zemědělců, hospodařících v LFA oblastech s živočišnou výrobou bez produkce mléka nebo hospodařících pouze na zemědělské půdě bez jakékoliv živočišné výroby. Proto je pro argumentaci vhodnosti a nutnosti podpor mléka zachycen v tabulce 6 dosavadní vývoj sazeb top-up v České republice v oblasti živočišné výroby.
Z analýzy tabulky 6 vyplývá, že národní podpory v sektoru přežvýkavců v ČR v letech 2005–2007 činily 2006–2548,90 Kč/VDJ. V těchto letech se podpory rozčítaly na celkový stav přežvýkavců (včetně ovcí a koz). Jedna VDJ se u ovcí a koz vypočítá jako počet kusů x koeficient 0,15. Při zohlednění tohoto koeficientu byla podpora v roce 2005–2007 ve výši 301–383 Kč na ovci (kozu).
V roce 2008 je jedna VDJ v sektoru ovcí a koz podpořena součtem základní částky pro přežvýkavce (1669,40 Kč) a položky 1 344,80 Kč. Jedna ovce (koza) je podpořena částkou 452,13 Kč. Platba na jednu krávu bez tržní produkce mléka mohla v roce 2008 činit až 4 609,10 Kč.
Oproti tomu došlo u základní platby u přežvýkavců (a tím pádem u mléčného skotu) k výraznému meziročnímu poklesu o 879,50 Kč/VDJ oproti roku 2007. V roce 2009 tento trend pokračuje a sazba tohoto roku je nižší o 1087,60 Kč/VDJ oproti roku 2007.
V roce 2008 tímto přišel sektor mléčného skotu na podporách o 0,75 mld. Kč neboli 750 195 778 Kč a v roce v 2009 přišel téměř o jednu miliardu korun ve vztahu k vypláceným top-up za rok 2007.
Ke změně sazeb top-up došlo i v rámci rostlinné výroby: v roce 2007 byla sazba 1755,10 Kč vztažena na jeden hektar orné půdy, pro rok 2008 byla stanovena sazba 1341,40 Kč na jeden hektar zemědělské půdy. Vývoj je zachycen v tabulce 7 a komentář je v závěru.

Závěr

- Pokud by nebylo v ČR využito možnosti cílených podpor podle článku 68 EC73/2009 (nulová varianta), dosahovala by sazba SAPS v období let 2010–2013 výše 4341–6156 Kč/ha z. p. (tab. 1, varianta A).
- V ČR však bude využita možnost cílených podpor, proto poklesne sazba na 1 ha zemědělské půdy o 226 Kč (tabulka 1, varianta B). Souběžně však dojde k možnosti podpory v sektoru přežvýkavců, a to ve výši asi 1300–2600 Kč/dojnici. Tento systém bude platit pro roky 2010 a 2011, další rok může dojít k jeho revizi.
- Další podporou je jednorázová platba z mimořádného balíčku Evropské komise, podle nařízení Komise č. 1233/2009 z 15. 12. 2009. Na základě prokázaných dodávek mléka za listopad a prosinec 2009 by mohli chovatelé obdržet 335–609 Kč/dojnici.
- Odvětví mléčných krav a skotu (bez masných krav) bylo v roce 2008 tvrdě zasaženo poklesem národní platby na přežvýkavce, a to z částky 2548,90 Kč/VDJ v roce 2007 na částku 1669,40 Kč/VDJ v roce 2008. 
- Sazba top-up na 1 ha zemědělské půdy v roce 2008 je na úrovni 76,43 % sazby na 1 ha orné půdy v roce 2007 (tab. 7). Proto podniky s procentem zornění vyšším než 76,43 % dosahují v roce 2008 na nižší objem peněz za rostlinnou výrobu jako celek.

 

Klíčové informace

- Sektor mléčného skotu bude v roce 2010 podpořen částkou 795 648 875 Kč v rámci aplikace článku 68 a částkou 151 398 565 Kč v rámci mimořádné pomoci EU. 
- Stejným způsobem by měla následovat i pomoc v rámci národních doplňkových plateb pro rok 2010. Systém národních doplňkových plateb má chránit stabilitu „ohrožených komodit“. Pro rok 2008 a 2009 tomu bylo v ČR ve vztahu k roku 2007 právě naopak: sektor mléčného skotu přišel v roce 2008 změnou systému top-up o 0,75 mld. Kč a v roce 2009 asi o 1 mld. Kč. 
- V roce 2008 platby do rostlinné výroby u podniků s procentem zornění vyšším než 76,43 % poklesly (oproti stavu roku 2007). Vysoce produktivní podniky s kombinovanou výrobou nejsou z národních plateb v citlivých komoditách náležitě podpořeny, je podporována extenzifikace zemědělské výroby
.

 

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra ekonomiky

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down