08.02.2013 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Automatický systém krmení Lely Vector

Doménou nizozemské společnosti Lely je automatizace procesů v zemědělství zaměřená především na chov dojnic. V našich poměrech se můžeme řadu let setkat především s automatickým systémem dojení Astronaut nebo automatickým systémem přihrnování krmiva Juno. Na jaře loňského roku byl představen nový systém, který automatizuje i samotný proces krmení. Lely Vector, tak byl nazván automat, který vyvolává podobné rozporuplné reakce, jako kdysi způsobilo představení prvních modelů dojícího robota Astronaut.

Celý systém je tvořen dvěma základními částmi, kuchyní a pohyblivým, člověkem nijak neřízeným, krmným vozem.

Přípravna krmiv
 
Kuchyň čili přípravna krmiv je umístěná ve vhodně k tomuto účelu navržené stáji nebo blízko stáje v samostatné lehké stavbě montované konstrukce, popřípadě již stojící budově vyhovující provozu celého systému.
Tato část má dvě oddělení.
V prvním parkuje Vector v nabíjecí stanici v době, kdy nepracuje podél krmného stolu a též je zde umístěna veškerá řídicí a synchronizační elektronika.
Druhým, mnohem větším oddělením je plocha k ukládání rovně řezaných bloků objemných krmiv o požadovaných rozměrech. Tyto kvádry mají přesné umístění podle druhu objemného krmiva (siláž, senáž). Aby byla lokalizace jednot­livých bloků jasná a přehledná, je podlaha oddělení označena pomocí čar a čísel. Tato čísla určují, kde se dané krmivo nachází a v jakém pořadí bude drapákem nabíráno.
Doporučené rozměry bloků a pozic, kde jsou umístěny, výrobce definoval a je nutné je dodržovat. Jednotlivé pozice a jejich obsazení krmivem závisí na velikosti farmy, lépe řečeno na množství zvířat, která jsou krmena prostřednictvím Vectoru.
Vzhledem k managementu farmy a čerstvosti krmiva je doporučováno pravidelné naskladňování kuchyně jednou za 2–4 dny. Součástí tohoto oddělení je portálový jeřáb, který nese inteligentní drapák. Ten se pohybuje podle aktuálních potřeb nad celou plochou přípravny krmiva, nabírá porce, které posléze odnáší do parkovacího prostoru Vectoru a krmivo do něj umísťuje. Celý tento proces je zcela automatický.
V blízkosti parkoviště Vectoru jsou také umístěna sila koncentrátů a zásobníky krmných aditiv. Jejich uzávěry jsou ovládány řídicím systémem Vec­toru.

Krmný vůz
 
Druhým prvkem sestavy je pohyblivý Lely Vector postavený na podobných principech jako automatický přihrnovač krmiva Juno 150. Je to 1300 kg těžký stroj, jehož základem je stabilní podvozek, který se pohybuje pomocí dvou samostatně poháněných kol se senzory otáček a jedním předním otočným kolem.
Tento podvozek je uschován pod samovolně rotujícím kónickým válcem, jehož uplatnění spočívá především v přihrnování krmiva. Na rozdíl od Juna je výška válce elektronicky regulovatelná, a tak je možné jezdit po rovných trasách s maximálním sklonem 5 %.
Nadstavbu pak tvoří násypka pro míchání a dávkování krmiva obsahující rotující buben s několika ostrými a účelově tvarovanými noži. Zásobník je na jedné straně opatřen vysouvacím panelem, kudy je zvířatům předkládáno dobře promíchané krmivo. Elektronické součásti Vectoru jsou poháněné pomocí čtyř gelových 12V baterií, 55 Ah, vyžadujících nabíjení 60 % denního času. Toto nabíjení probíhá pomocí napětí 400 V v nabíjecí stanici, která je součástí parkovacího oddělení přípravny krmiv.
V této pozici Vector parkuje vždy, když se nepohybuje stájí a především v době, kdy probíhá dávkování a míchání krmiva v jeho násypce.
Nejvyšším odběrem elektrického proudu 15 A se vyznačuje 3kW motor, který míchá a řeže krmení v násypce o objemu 2 m3. Součástí násypky je i 0,55kW motor starající se o distribuci směsi z násypky na krmný stůl.
Aby se robot mohl bezchybně pohybovat po krmném stole stáje, popřípadě mezi stájí a přípravnou krmiv, je vybaven několika senzory. Je to elektronický gyroskop hlídající úhel otočení v prostoru; Vector ví, že se má otočit např. o 45 stupňů doprava.
Dále je to dvojice indukčních senzorů instalovaných v bezpečné výšce těsně nad zemí. Ty umožňují, aby mohl být stroj navigován pomocí kovového pásku připevněného k zemi v místech, kde není možno se orientovat prostřednictvím dvojice ultrazvukových senzorů. Tato dvě očka udržují potřebný odstup od stěny, zdi, ale především šíjové zábrany, jakmile se automat pohybuje po krmné chodbě během činnosti krmení nebo jen přihrnování. Ke svému provozu nepotřebuje žádné kolejnice ani jiné složité naváděcí konstrukce.
Kromě čítačů jednotlivých kol má Vector také senzor otáček a pozice nožového bubnu, senzory pozice výšky přihrnovacího válce a senzor pozice vysunovacího panelu krmné násypky. Samozřejmostí u každého krmného vozu je váha, a tak jsou přítomny tři vážní jednotky.
Novinkou u Lely je použití jednobodových laserových senzorů, měřících výšku vrstvy krmiva. Jeden se nachází na těle Vectoru a druhý má ve své výbavě drapák pracující v přípravně krmiv. Pokud se kuchyň nachází mimo stáj a nastává otázka, jak bude krmný vůz vjíždět zavřenými vjezdy do vnitřního prostoru stáje, je dodáván automatický systém, který obvykle svinovací brány otevírá několik okamžiků před tím, než přijede ke stáji Vector; podle nastavení se dané brány mohou za Vectorem opět uzavřít.
Prvky stabilní řídicí elektroniky spolu komunikují přes datové kabely ethernetu, mobilní články, jako je Vector, drapák přípravny krmiva, systémy automatického otvírání vjezdů do stáje a další komponenty se spolu domlouvají přes bezdrátové rozhraní bluetooth. Celý sys­tém může být kontrolován a řízen pomocí počítače nebo chytrého mobilního telefonu.

Jak systém funguje 
Obrázek o tomto automatickém systému krmení by byl stěží kompletní, kdyby nebylo popsáno, jak to vlastně všechno funguje jako celek.
Jeden Lely Vector je schopný obsluhovat 250–300 zvířat členěných maximálně do 16 skupin (různé skupiny zvířat produkční, reprodukční, věkové mohou být krmeny v nezávislou dobu různou speciálně vytvořenou krmnou dávkou) a může se pohybovat jak na dvoustranných krmných chodbách o šíři 325 cm, tak na chodbách jednostranných – 310 cm. Pokud projíždí spojovací nebo přechodovou chodbou, vyžaduje se minimálně 275 cm.
Celý proces začíná tím, že farmář přibližně jednou za tři dny naskladní přípravnu krmiv rovně řezanými kvádry objemného krmiva na pevně dané místo, doplní nebo zkontroluje zásoby koncentrátů a krmných doplňků, suchých i tekutých.
Do programu Vectoru se zadají poměry a množství jednotlivých komponent pro různé skupiny zvířat, naprogramují se jednoduché trasy jízd z kuchyně do stáje a určí se jejich periodičnost během 24 hodin.
Ve specifickou dobu před výjezdem Vectoru dávkovat krmivo zvířatům se dostává na řadu elektronicky poháněný drapák s rozpětím 105 cm, který v logickém pořadí ukrajuje hmotu z připravených kvádrů a odkládá jí v násypce Vectoru; až tam je určována konečná hmotnost složky.
Pomocí laserového snímače drapák nabírá v rámci jednoho druhu krmiva vždy tu nejvyšší hromadu, a tak dochází k rovnoměrnému odběru. Po naložení objemného krmiva je nadávkováno též jádro a následují krmná aditiva. Toto všechno je řádně promícháváno, jak během procesu nakládání komponent směsi, tak nastavenou dobu poté.
Chovatel může mít všechny tyto procesy neustále pod kontrolou a sledovat, co se právě děje, nebo nechá automat pracovat bez povšimnutí, jeho ruce ani hlava potřeba nejsou. Nespornou výhodou automatizace těchto procesů je nezávislost na člověku, každá komponenta je přesně odvážena a precizně zamíchána bez porušení pracovního postupu s negativním účinkem na zdraví a užitkovost zvířat.

Vector v akci
 
Pokud je krmná směs připravena, Vector vyjíždí směrem do stáje, dálkovým pokynem si otvírá vstupní bránu a vjede do krmné chodby. Podle nastaveného režimu projíždí podél krmného stolu a laserovým očkem zjišťuje jeho stav. Pokud se na krmném stole nachází krmivo ještě z předchozí jízdy, jeho hmotu jen přihrne, pokud je krmný stůl prázdný, je předkládáno čerstvě připravené.
Rychlost dávkování krmiva na krmný stůl závisí na rychlosti pojíždění; kolik hmoty připadne na metr ujeté vzdálenosti nebo krmné místo, je tak snadno zjistitelný údaj. Pracovní režim celého systému je koncipován do většího množství jízd během 24 hodin, což ho výrazně odlišuje od konvenčního způsobu krmení, jaký známe z většiny našich farem.
Vector jezdí tak často, aby během celého dne bylo na krmném stole stále čerstvé krmivo. Normální zdravé zvíře přijímá potravu 8–12x denně a z toho v Lely vycházeli při vývoji Vectoru. Jeho násypka nemusí být vždy úplně plná, ale množství v ní musí odpovídat aktuální potřebě zvířat, jinými slovy, krmí méně, ale častěji.
Naskýtá se otázka, co se zbytky krmiva?
Krmení s Lely Vectorem je velmi efektivní, zvířata přijímají stále čerstvé krmivo s mnohem větší chutí a celý systém je vytvořen tak, aby ke zbytkům nedocházelo a pokud k nim přesto dochází, je velmi jednoduché změnit nastavení programu tak, aby krmil efektivněji. Automat má zajímavou vlastnost: může v době, kdy se nekrmí, pouze přihrnovat krmivo a během toho měřit jeho množství, čímž zjistí, kdy a kde je potřeba čerstvé krmení, aniž by musel informovat chovatele.
Programování krmného plánu a provoz jeřábu jsou zajištěny prostřednictvím dotykového ovladače s jednoduchým uživatelským rozhraním umístěným v přípravně krmiv. Programování tras Vectoru je umožněno ovladačem E-link, který je po­užíván ke stejným účelům jako na ostatních automatech společnosti Lely (Discovery, Juno).
Uživatelé automatického sys­tému dojení Astronaut s manažerským programem T4C mohou sledovat údaje o krmení Vectorem a porovnávat je s daty pořízenými dojícím robotem. Výsledkem je několik grafů zobrazující vztahy mezi přežvykováním a příjmem sušiny, mezi přežvykováním a příjmem vlákniny, dále je možno generovat grafy a sestavy poskytující přehled o zkrmeném množství jednotlivých komponent a konečně zobrazovat grafy efektivity krmení využívající vztah příjmu sušiny a produkce mléka.

 

Klíčové informace

 Automatizace procesu dojení robotem Astronaut přinesla do chovu dojnic a jeho managementu revoluční změny spojené s jiným chápáním efektivity výroby mléka.
 Podobným, doposud jedinečným způsobem najde své místo rovněž automatický systém krmení Lely Vector.
 Lze předpokládat, že si podobně jako každá zásadní novinka najde své odpůrce i zastánce – vždy ale bude znamenat posun vpřed v oblasti efektivity produkce mléka a snižování nákladů
.

Ing. Petr Štrébl
AGRO–partner s. r. o.
Soběslav

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down