04.10.2010 | 05:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bioinstitut: pět let práce společnosti

V roce 2005 zahájil svou činnost Bioinstitut, o. p. s. – Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, který podporuje rozvoj ekologického zemědělství v České republice zejména formou výzkumu, vzdělávání, poradenství, osvětou a přenosem poznatků z vědy a výzkumu do praxe.

Ekologické zemědělství v ČR dlouhodobě stálo na okraji zájmu nejen samotných zemědělců-prvovýrobců, zpracovatelů, výrobců i spotřebitelů biopotravin, ale i výzkumných pracovníků, kteří se orientují především na vývoj moderních metod a technologií vyžadovaných integrovaným, intenzivním a precizním zemědělstvím.
Informační a marketingové kampaně v posledních dvou letech nastartovaly zájem spotřebitelů o nákup biopotravin, nárůst jejich dovozu a konečně také zájem tuzemských zpracovatelů a výrobců potravin o tuzemské suroviny z ekologického zemědělství. Rovněž finanční pobídky státu motivují stále více zemědělců k přechodu na ekologický způsob hospodaření.
Struktura ekologického zemědělství v ČR je však dlouhodobě nepříznivá, zejména poměr orné půdy a travních porostů. Obdobný je i poměr chovatelů mléčného a masného skotu, nicméně stále chybí navazující zpracování, a tak i většina zvířat z ekologických chovů je prodávána jako konvenční. Výroba a zpracování biopotravin je proto z velké části stále závislá na dovozu surovin ze zahraničí. Jelikož prvovýrobci nejsou zpravidla schopni naplnit požadavky zpracovatelů na objem a stálost dodávek surovin, často se vydávají cestou faremního zpracování a přímého prodeje z farmy. Důvodů pro toto rozhodnutí je samozřejmě více – zejména výkupní ceny produktů prvovýroby, nevýhodné dodavatelsko-odběratelské podmínky apod. V neposlední řadě i rostoucí zájem spotřebitelů o faremní a regionální produkty motivuje zemědělce k rozvoji vlastního zpracování a přímého prodeje.

Metodické příručky, databáze OrganicXseeds

Ve snaze reagovat na tento vývoj se Bioinstitut v loňském roce zabýval právě tématem faremního zpracování masa a mléka. Na základě komunikace se státní správou, kontrolními a dozorovými orgány, odborníky z oboru zpracování masa a mléka a zemědělci-zpracovateli vznikly metodické příručky o faremním zpracování masa a mléka, které byly odborné veřejnosti představeny v rámci seminářů spojených s praktickými ukázkami porážky a zpracování. V letošním roce vydal Bioinstitut další metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na pěstování léčivých a kořenových rostlin v ekologickém zemědělství. Příručka nabízí základní informace o pěstování, sklizni, posklizňovém zpracování a osivářství.
Kromě podpory faremní produkce vyžaduje sektor ekologického zemědělství pro svůj rozvoj i další navazující služby z oblasti krmiv, veterinárních léčiv, ochrany rostlin, produkce osiv a sadby a podobně.
I na tyto požadavky se Bioinstitut snaží postupně reagovat, předává je z praxe do výzkumu, přináší zahraniční zkušenosti a nástroje a usiluje o zapojení odborníků z dalších oborů, kteří mohou přispět rozvoji služeb pro tento sektor.
Každý ekologický zemědělec má zákonnou povinnost používat osiva a sadbu vypěstovanou podle pravidel ekologického zemědělství. Pouze v případě nedostupnosti ekologických osiv je možné žádat o výjimku na použití nemořeného konvenčního osiva nebo sadby. K naplnění těchto požadavků ukládá NR 834/2007 každému členskému státu povinnost vést databázi osiv a sadby brambor dostupných v biokvalitě. Česká republika plní tuto povinnost prostřednictvím ÚKZÚZ, který na svých stránkách zveřejňuje dostupnou nabídku.
Za účelem vytvoření flexibilního nástroje pro rozvoj trhu s bioosivy v ČR zahájil Bioinstitut v loňském roce zkušební provoz databáze OrganicXseeds, která je úspěšně využívána v několika dalších zemích Evropy.
V databázi se v průběhu roku 2009 postupně zaregistrovali všichni výrobci a distributoři ekologických osiv v ČR a na internetových stránkách nyní zveřejňují svou nabídku. OrganicXseeds nabízí více flexibility jak dodavatelům, tak odběratelům osiv. Výrobci a distributoři sami spravují svou aktuální dostupnou nabídku a zemědělci mají možnost na ni reagovat.

Pozitivní vliv pěstování LOS

Konkrétním příkladem přenosu výsledků výzkumu do praxe je nová publikace zaměřená na téma pěstování luskovinoobilných směsek (LOS) v ekologickém zemědělství, která přináší zkušenosti s pěstováním LOS v ekologickém zemědělství na vybraných ekofarmách v ČR a prezentuje průběžné výsledky výzkumných projektů realizovaných Bioinstitutem ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti.
Pozitivní vliv luskovino-obilných směsek na půdu (fixace dusíku) i kvalitní produkce zrna (luskoviny a obiloviny) jsou historicky známé. V konvenčním zemědělství se význam LOS snížil a v současné době se jako hlavní plodina příliš nevyužívají, případně se pěstují pouze jako meziplodiny. Zkušeností a poznatků s pěstováním LOS v podmínkách konvenčního zemědělství je poměrně velké množství, naproti tomu prakticky využitelných a experimentálně ověřených poznatků v podmínkách ekologického zemědělství je naprostý nedostatek, v České republice nejsou prakticky žádné.
Jedním z aktuálních problémů ekologického zemědělství v ČR je soběstačnost farmy s ohledem na produkci bílkovin pro výživu hospodářských zvířat. V konvenčním zemědělském systému se obvykle jadrná krmiva nakupují od dodavatelů, často jsou dovážená ze zahraničí. Principy ekologické produkce kladou důraz na uzavřenost podniku a omezení nákupu vstupů, které mohou představovat riziko, např. riziko kontaminace geneticky modifikovanou sójou či kukuřicí.
Jedno z možných řešení zvýšení soběstačnosti ekologických farem s ohledem na zásobení vysoce kvalitním domácím jadrným krmivem s vysokým obsahem bílkovin je právě zavedení pěstování LOS jako hlavní plodiny. LOS poskytují příležitost pro zvýšení produkce vlastních proteinových krmiv s využitím pro chov masného a mléčného skotu, prasat a drůbeže.
Zlepšení krmivové základny na ekologických farmách ale není jediným přínosem pěstování LOS. LOS představují výbornou předplodinu v osevním postupu, mají pozitivní vliv na kvalitu půdy, jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, potlačují plevele a obohacují půdu o dusík.
To vše jsou všeobecně známé poznatky a zkušenosti, které je ale nutné dále ověřovat v podmínkách ekologického zemědělství v ČR. Jedná se o celou řadu otázek, od volby druhů a odrůd plodin a jejich vzájemného poměru při pěstování přes experimentální ověření vlivu na výskyt chorob, škůdců a plevelů až po kvalitu a výživnou hodnotu produkce a ekonomiku.

Šetrné hospodaření zemědělského podniku

Kromě zmíněných provozních témat se Bioinstitut dlouhodobě zabývá také vztahem mezi zemědělským hospodařením a ochranou přírody a krajiny. Postupně rozvíjí koncept individuálního poradenského přístupu a navazujících faremních plánů šetrného hospodaření zemědělského podniku.
V rámci jednoho z řešených projektů vznikla síť modelových farem Ekozemědělci přírodě, jejímiž členy jsou ekologicky hospodařící podniky s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí. Podniky zapojené v síti budují informační místa pro veřejnost, jsou vybavovány informačními tabulemi a letáky. Ty jsou vždy originální svým obsahem, seznamují s historií daného místa, produkčním zaměřením farmy, vysvětlují, čím ekologické zemědělství prospívá krajině, přírodě, zvířatům a seznamuje návštěvníky s přírodně cennými biotopy na farmě. Členům sítě pomáhá Bioinstitut navrhovat a realizovat opatření podporovaná z Programu péče o krajinu, přispívající k diverzifikaci a ochraně biodiverzity v zemědělsky využívané krajině. Společně s nimi pak také pořádá řadu seminářů pro zemědělce, odbornou i laickou veřejnost, pracovníky státní správy, studenty apod. Prostřednictvím informačních míst, tabulí, letáků, ale zejména osobním kontaktem s veřejností předávají modelové podniky své zkušenosti s šetrným hospodařením v krajině a faremním zpracováním. Na svém vlastním příkladu tak ukazují multifunkčnost ekologického hospodaření.
Ucelené informace o zakládání, ochraně a péči o přírodní a přírodě blízká stanoviště zpracoval Bioinstitut do katalogu Místa pro přírodu na Vaší farmě. Katalog je doplněn aktualizovaným seznamem dostupných dotačních titulů, které je pro tyto činnosti možné využívat. Jeho součástí je i kapitola o krajinných prvcích – jejich význam, ochrana, evidence, možnost finančních podpor apod.
Další informace o činnosti Bioinstitutu, projektech, vzdělávání a nabídce publikací najdete na internetových stránkách Bioinstitutu.

Klíčové informace

– Bioinstitut, o. p. s., se sídlem v Olomouci byl založen za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy.
– Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. 
– Mezi nejdůležitější aktivity Bioinstitutu patří přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání, publikační činnost a výzkum
.

 

Ing. Markéta Sablíková
Bioinstitut, o. p. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down