04.01.2013 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bionafta a její používání v provozu

Bionafta, jejímž hlavním přínosem pro provozovatele vozidel je kromě snížení emisí úspora nákladů na pohonné hmoty, se stává stále populárnější mezi velkými i malými dopravci, podniky mětské hromadné dopravy a dalšími provozovateli vozidel se vznětovými motory. Stále ovšem nese punc něčeho nedobrého, nekvalitního a je opředena mnoha mýty.

Dlužno říci, že díky absenci kvalitativních norem z poloviny 90. let minulého století, kdy se poprvé rozšířilo její použití, v několika případech i oprávněně.
V té době se za bionaftu vydávalo cokoliv, co mělo nějaký bod vzplanutí a vlastnosti vzdáleně podobné palivu. Dnes, podle přísných technických norem, se u bionafty a jejích směsí stanovuje celkem 26 kvalitativních znaků a ty musí každá dodávka bionafty splňovat a dokladovat.
I tak, vzhledem k trochu odlišné charakteristice bionafty oproti běžné motorové naftě, je pro bezproblémové využití nutno dodržovat některé pravidla k zajištění provozní spolehlivosti vozidel, včetně zvýšené péče o palivo během skladování.
Níže jsou popsány některé zkušenosti s provozem a skladováním bionafty a jejích směsí s běžnou naftou, vycházející z provozních testů. Ty byly v minulosti ­organizovány pod dohledem nezávislého supervizora (SGS Czech republic, s. r. o.) v podmínkách různých podniků provozujících vlastní autodopravu.
Provozní testy probíhaly nejprve se Směsnou motorovou naftou 30 (SMN 30) a tam, kde to podmínky dovolily a provozovatel si to přál, s čistou bionaftou.
Výsledky ve formě závěrečných zpráv z jednotlivých projektů je možné najít na internetových stránkách http://www.preol.cz/info-pro-verejnost/vysledky-testovani-vozidel.

Co je bionafta? 

Bionafta, pro kterou se u nás vžilo označení MEŘO (metylester řepkového oleje), je alternativní palivo s vlastnostmi podle ČSN EN 14214.
MEŘO, tedy látka která se vlastnostmi podobá standardní motorové naftě, dále obsahuje malé množství stabilizačních a případně i dalších přísad pro zlepšení oxidační stálosti, popřípadě nízkoteplotních vlastností.

Jaké jsou vlastnosti bionafty? 

Pro dodávky platí stejné požadavky na sezónní vlastnosti jako pro motorovou naftu nebo SMN 30, filtrovatelnost v letním období max. 0 °C, v přechodových obdobích max. –10 °C, v zimním období max. –20 °C.
Bionafta má i většinu dalších jakostních parametrů shodných s motorovou naftou, nebo Směsnou motorovou naftou (dále jen „SMN 30“). Z aplikačního hlediska je rozdíl v doporučené době skladování, a to max. jeden měsíc. Současně je kladen větší důraz na nutnost „suchého“ skladování ve skladovacích nádržích i v nádrži motorového vozidla. B 100 má větší sklon k „bio­kontaminaci“, než má motorová nafta nebo SMN 30, a to především v případě „mokrého“ skladování, tj. s volnou vodou kondenzovanou ve skladovací nádrži. Tomu se ale dá předcházet častějším odkalováním skladovací nádrže.
Zvýšená citlivost na vlhkost u bionafty se projevuje především při skladování v nadzemní nádrži, kde dochází v důsledku často se měnících teplot vzduchu ke změnám objemu skladovaného produktu, a tím větším možnostem přístupu venkovního vzduchu obsahujícího vzdušnou vlhkost do skladovací nádrže.
Bionafta má mírně větší sklon k pronikání do olejové náplně, především za chodu neprohřátého motoru než motorová nafta, což v případě průniku většího množství tohoto paliva může způsobovat zhoršování vlastností motorového oleje.

Vliv bionafty na provoz vozidel
 
Použití bionafty, vzhledem k nižší objemové výhřevnosti asi o 7 %, se může projevovat na výkonu motoru, případně na spotřebě paliva právě o tuto hodnotu. Při provozu na B 100 může být u starších typů vozidel s krátkým intervalem výměny motorového oleje a s velkým doplňováním oleje zachována původní délka výměnného intervalu.
U novějších vozidel s dlouhým výměnným intervalem a malým nebo nulovým doplňováním oleje někteří výrobci motorů požadují zkrácení výměnného intervalu motorového oleje, v některých případech až o třetinu.

Pro jaké provozní podmínky je alternativní palivo B 100 vhodné?
 
Před rozhodnutím provozovatele o používání B 100 je proto třeba na prvním místě vyhodnotit pro každé jednotlivé vozidlo jeho provozní podmínky, za kterých má být provozováno, podle těchto kritérií:
Vhodné provozní podmínky:
 provoz vozidla na dlouhé vzdálenosti, provoz motoru v dlouhých pracovních cyklech s dostatečným zatížením, zaručující, že motor pracuje převážně v prohřátém stavu.
Nevhodné provozní podmínky:
 provoz vozidla na krátké vzdálenosti a s delšími přestávkami, při kterých motor pracuje převážně v neprohřátém stavu,
 provoz s pravidelnými odstávkami vozidla delšími než je doporučená skladovací doba bionafty, tj. jeden měsíc ode dne dodávky – (před každou takovou odstávkou by se musel provádět „proplach“ palivové soustavy odstraňující B 100 a její zbytky),
 pro občasný provoz, např. záložního agregátu, s malou roční spotřebou paliva, při kterém by nutné proplachy palivové soustavy a případná nutnost častější výměny oleje byly nákladnější než úspory na palivu při používání B 100.
V případě, že podle některého kritéria jsou provozní podmínky vozidla klasifikovány jako nevhodné, se používání bionafty nedoporučuje.
V případě, že jsou předpokládané provozní podmínky hodnoceny jako vhodné, postupuje se podle doporučení výrobce vozidla nebo stroje.
Pokud doporučení výrobce není k dispozici, postupuje se např. podle výsledků dříve provedených provozních zkoušek v uživatelském parku. Nebo se provoz na bionaftu zahájí osvědčenou metodou zorganizováním provozních zkoušek ve vozidlovém parku uživatele pod kompletním nebo pouze částečným odborným dohledem a s průběžným hodnocením stavu motoru, jeho palivové soustavy a motorového oleje.
Tyto zkoušky PREOL prováděl a provádí na vozidlech různého typu, např. těžkých nákladních vozidlech, lehkých rozvážkových vozidlech a osobních automobilů, ale i lokomotiv. Výsledky těchto zkoušek je možné stáhnout na internetových stránkách www.preol.cz.

Používání B 100 na základě doporučení výrobce vozidla
 
Doporučení výrobce, pokud existuje, je obsaženo v manuálu pro provoz vozidla. Dále je možné si ho dále vyžádat u prodejce vozidla, případně použít informace z internetu prodejců vozidel. Důležité je přesně zjistit a následně dodržovat podmínky, které výrobce stanovil pro provoz vozidla na B 100, zejména pro délku výměnných intervalů motorového oleje, případně na úpravu a údržbu palivového systému, např. osazení odlučovače nečistot a vody nebo předfiltru paliva.
Někteří výrobci vozidel jsou pro používání B 100 opatrní z obavy před poruchami vysokotlaké soustavy vstřikování paliva. V poslední době ale již většina výrobců vozidel vydala souhlas pro používání B 100 i pro motory emisních tříd EURO 4 a EURO 5.
Probíhající zkoušky vozidel s vysokotlakým vstřikováním ukazují, že vstřikování paliva pod vysokým tlakem je při používání B 100 naopak velkou výhodou, protože palivo je dokonale rozprašováno, nedostává se na stěny spalovacího prostoru, neboť úplně shoří, a tak proniká do olejové náplně motoru jen v nevýznamném množství.

Důležité upozornění
 
V záruční době vozidla je nutné přesně dodržovat doporučení výrobce, zejména nepoužít bionaftu, pokud to výrobce nepovolil, a dále dodržet prokazatelně všechny podmínky, za kterých bylo používání bionafty doporučeno.
Po uplynutí záruční doby vozidla by měly být nadále dodržovány všechny podmínky, které jeho výrobce stanovil pro používání bionafty.
Existují však případy, že výrobce vozidla v záruční době používání bionafty zakazuje, ale k tomu uvádí, že pokud provozovatel po uplynutí záruční doby toto palivo používá, doporučuje zkrátit výměnný interval motorového oleje až o třetinu délky doporučené při provozu na motorovou naftu, nebo zkrácení až na jednu polovinu výměnného intervalu.

Podmínky pro skladování bionafty
 
Jak již bylo zmíněno, bionafta je charakteristická svou zvýšenou vnímavostí k vodě a mírně zvýšenou agresivitou vůči pryžovým těsněním zvláště u výdejních zařízení starších 20 let.
Ze zkušeností při testování tohoto alternativního paliva víme, že ve skladovacích nádržích se často usazuje voda na dně nádrže, případně v kalníku, je-li jím nádrž vybavena. Jedná se vesměs o kondenzační vodu ze vzdušné vlhkosti, běžně neohrožující skladované palivo, nicméně při skladování bionafty je nutné dbát pravidelného odkalovaní.
Vliv na pryžové těsnění především u nádrží a výdejních stojanů starších 20 let může vyžadovat zvýšenou pozornost při kontrole těsnosti. V jednom případě při provádění zkoušek se vyskytl problém s těsností a bylo potřeba přetěsnit výdejní zařízení modernějším těsněním. Jednalo se ovšem o velmi staré zařízení.
Obecná doporučení (zásady u skladovací nádrže při skladování bionafty) jsou následující:
– Doporučená doba použitelnosti pro B 100 je podle ČSN 65 6500 jeden měsíc ode dne distribuce.
– Průběžně, a to alespoň 1x měsíčně, kontrolní odkalování nádrže, nebo před následující dodávkou (k uskladnění B 100 je nevhodné použít nádrž, která neumožňuje odkalování).
– Kontrolovat ve vzorku bionafty ze dna nádrže přítomnost vody nebo emulgované látky (již zreagovaná bionafta s vodou).
– O odkalování vést záznamy (např. datum, odkalení v litrech, popis vzhledu, odkalení provedl).
– Kontrolovat, zvláště u starých výdejních zařízení, těsnost pryžových těsnění.

Závěr 

Vzhledem ke změně legislativy a blížícímu se konci zelené nafty stoupne využití bionafty i v zemědělství. Odlišnou charakteristikou podnikání v zemědělské prvovýrobě je sezónnost použití některé techniky, a s tím spojené možné problémy s „trvanlivostí“ bionafty. Běžně se to v současnosti řeší vyjetím bionafty např. jednou nádrží na běžnou naftu před koncem sezónních prací.
V současné době se také provádí rozsáhlé testování použití bio­nafty v zemědělství za účelem ověření možného použití vysokoprocentních směsí bionafty i v sezónní technice bez nutnosti „vyjetí“. Prověřuje se možnost speciální aditivace k usnadnění použití bionafty tak, aby při dodržení několika základních pravidel při přechodu na bionaftu byl provoz na toto alternativní palivo bezproblémový a provoz vozidel bez potřeby jakýchkoliv úprav spolehlivý.

 

Klíčové informace

– V dnešní době, kdy se ceny pohonných hmot pohybují velmi vysoko a naděje na jejich výrazné zlevnění je minimální, je hledání alternativních paliv pro pohon vozidel předpokladem k úspěšnému podnikání, a to nejen pro dopravní firmy.
– Podniky využívající čistou bionaftu mají výraznou výhodu oproti konkurenci, jelikož rozdíl ceny dosahuje až pěti korun na jeden litr v porovnání se standardní naftou.
– Uvedený rozdíl bohatě pokryje zvýšené náklady spojené s vyšší spotřebou a zvýšenou péčí o toto alternativní palivo.

Karel Hendrych,
PREOL, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down