Byly přijaty první žádosti na podporu záměrů v životním prostředí

První žádosti o podporu v operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly přijaty. Největší zájem je o zeleň ve městě a pak o posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení funkcí lesů. Informovala o tom ředitelka samostatného odboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Výzvy se týkají plánování a zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, budování rybích přechodů, vytváření prvků ÚSES, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovy tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, aktivity na zlepšování stavu lesů a zejména výsadby a péče o dřeviny v krajině a revitalizace sídelní zeleně. Do výzev nového programového období OPŽP bylo podáno celkem 201 žádostí s rozmanitým zaměřením.

„Největší zájem byl tentokrát jednoznačně o zeleň ve městě – žádosti tvořily téměř polovinu celkového počtu přijatých projektů. V těsném závěsu byly v počtu 88 přijatých projektů žádosti zaměřené na posílení přirozených funkcí krajiny – například na revitalizaci vodních toků a niv, zprůchodnění migračních bariér pro živočichy či zlepšování struktury lesů. Ve hře je celkem 389 milionů korun,“ vypočítává ředitelka samostatného odboru Operačního programu Životní prostředí Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Další výzvy do prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020 jsou plánovány koncem března roku 2016. Příjem žádostí bude probíhat v  dubnu a květnu. Výzvy budou vyhlašovány opět pro všechny specifické cíle PO 4. Již nyní je tedy vhodná doba pro začátek příprav nových projektů.*

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *