Charta práv zemědělce

I. Ministerstvo zemědělství je občanům ČR odpovědné za dobrý stav a rozvoj agrárního sektoru ČR. Toho dosahuje, mimo jiné, účelným rozdělováním podpor zemědělcům podle národní a evropské legislativy. Základní povinností úředníků ministerstva a jím řízených organizací je zajištění kvalitního servisu zemědělcům, cílem je dosáhnout naplněné smyslu vypsaných programů a podpor.

II. Dotace a kompenzace (platby), poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) podle zákona o zemědělství č. 291/2009 Sb. a zákona o SZIF č. 256/2000 Sb., formou správního rozhodnutí, jsou podporami nárokového charakteru, poskytovanými žadatelům za předpokladu splnění podmínek stanovených těmito zákony, příslušným národním dotačním nařízením vlády a příslušným nařízením EU.
III. Informace o požadavcích na zemědělce a o způsobu podávání žádostí o platby musí být poskytnuty včas. Důležitá je i jednoduchost administrace a ohled na faktické možnosti zemědělce. Požadavky ministerstva vůči zemědělci musí být vždy v mezích stanovených zákone. Budou vyloučena kriteria hodnocení a kontrol, jejichž plnění nelze stanovit objektivně. Na žádost zemědělců musí být proveditelnost požadavků demonstrována. Zemědělcům nesmí být ukládány žádné povinnosti pouze z důvodů ulehčení práce úředníků.
IV. Se všemi žadateli musí být jednáno slušně, nestranně, korektně a konzistentně v souladu s relevantními pravidly a nařízeními. Rozhodnutí o přijetí platné žádosti budou vydávána co nejrychleji. Stav administrace bude průběžně zveřejňován na Portálu farmáře. Všichni úspěšní žadatelé budou vypláceni včas podle schválených platebních schémat. Všichni žadatelé budou informováni o důvodech, které vedl k rozhodnutím, o jejich nárocích a dále i o způsobu odvolání proti rozhodnutí úřadu, kde byla jejich žádost plně nebo částečně neúspěšná. Úředníci budou při odvolání plně spolupracovat.
V. Nezbytné kontroly dodržování závazků zemědělců a dodržování zákonných požadavků smí být prováděny pouze při dodržení těchto principů: nestrannosti, proporcionality a transparentnosti administrativního řízení, standardizace přístupu, jednoduchost administrace, maximální pochopení pro zemědělce. Povinnosti kontrolora budou ministerstvem přesně stanoveny. Kontroly na farmě budou oznámeny předem, přitom bude v maximální míře respektováno právo zemědělce nebo jeho zástupce účastnit se a mít možnost zjištění kontrolora okomentovat přímo do protokolu.
VI. Ministerstvo zemědělství spolu s platební agenturou SZIF deklaruje snahu snížit počet návštěv kontrolorů na farmě na minimum, cílem je provést veškeré nutné kontroly během jedné návštěvy a zajistit tak maximálně integraci kontrolních orgánů. Jestliže všechny požadavky musí být schopen splnit jeden každý farmář, musí je být schopen zkontrolovat jeden každý kontrolor.
VII. Rozhodnutí o výsledku kontroly musí obsahovat poučení o způsobu odvolání a místo, kam je třeba odvolání adresovat. Ministerstvo zveřejní lhůty, ve kterých musí být tato rozhodnutí zpracována a lhůty, ve kterých musí být rozhodnuto o odvolání.
VIII. Zemědělec může činit vše, co není zákonem zakázáno, nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá (princip soukromoprávní sféry). Státní (veřejnou) moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Ve veřejnoprávní sféře platí tedy princip opačný, kdy veřejné moci je zakázáno vše, co jí není vysloveně dovoleno.
IX. Dohledem nad dodržováním této charty je pověřena Antibyrokratická komise jmenovaná ministrem, jejímiž členy jsou zástupci relevantních nevládních organizací. Informace o postupu konkrétního úředníka je možno podat ABK na e-mailovou adresu: antibyrokracie@mze.cz
Signatáři:
Lubomír Burkoň za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. Petr Krogman za Svaz marginálních oblastí
Ing. Martin Plášil, nezávislý
Ing. Martin Pýcha za Zemědělský svaz ČR
Ing. Tomáš Kreutzer za Potravinářskou komoru ČR
Ing. Jindřich Šejvl, člen Agrární komory ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *