Co mohou zemědělci čekat od nové vlády?

Alespoň rámcovou představu o tom, co lze očekávat v oblasti zemědělství od nové vlády, dává koaliční dohoda, kterou ještě před jmenováním vlády podepsali minulý týden představitelé ODS, TOP 09 a Věcí veřejných a kterou má Agroweb k dispozici.

Hned v úvodu zemědělské části tohoto dokumentu je kladen důraz na omezení byrokracie: „Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou.“ Jako další priority pak následují narovnání práv vlastníků a nájemců s tím, že nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí, zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizace zbylé půdy v majetku státu zemědělcům, kteří na ní hospodaří. Koalice chce podporovat pozemkové úpravy a související investice v krajině, a „s cílem omezit rostoucí vyjímání pozemků z půdního fondu, zavede opatření k jeho ochraně“.
Ne zcela závazně se dohoda staví k dorovnání přímých plateb. „Koalice v rámci rozpočtových možností bude usilovat o naplnění národního doplatku přímých plateb,“ píše se v textu. Strany v něm dále deklarují snahu zaměřit se na podporu konkurenceschopnosti zemědělství
jeho modernizaci a mimoprodukční funkce. Vláda by tak do konce roku 2011 měla navrhnout rozšíření okruhu podpor z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) právě na oblast konkurenceschopnosti a podporu této oblasti zahrnout do konce roku 2013 také do přípravy nového Programu rozvoje venkova (PRV). Ve stejných termínech pak chce prostřednictvím PGRLF i PRV podporovat vznik nových pracovních příležitostí, setrvání mladých a vzdělaných lidí na venkově a také místní výrobu potravin v malých potravinářských provozech lokálního charakteru. Vládní strany se hlásí i k podpoře ekologického zemědělství a hodlají pokračovat v transformaci Pozemkového fondu ČR.
Zřejmě výrazné změny lze očekávat v lesním hospodářství: „Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky,“ uvádí dohoda. Vláda chce také vypracovat nové zásady státní lesnické politiky, které se mají opírat o „rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů“.
V oblasti vodního hospodářství se pak počítá s uplatněním programů pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích a s rychlým zahájením přípravy třetí etapy realizace protipovodňových opatření. Současně chtějí koaliční partneři lépe pečovat o drobné vodní toky a pozemkové úpravy provádět nejen za účelem narovnání vlastnických vztahů, ale také k ochraně před klimatickými výkyvy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *