14.02.2003 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co řekl ministr Jaroslav Palas na semináři v Jesenici

Již za 4 měsíce budeme rozhodovat o dalším vývoji celé naší společnosti. Budeme se rozhodovat mezi integrací do silného ekonomického a kulturního celku oproti samostatné cestě, velmi nejisté, jdoucí proti vývoji evropské společnosti.
Jsem přesvědčen o tom, že jsme v tuto chvíli více připraveni na první variantu.

Mám-li hovořit za sektor, v jehož čele stojím, pak musím konstatovat, že jsme do integračního procesu, do harmonizace s předpisy a prostředím společného evropského trhu, vložili za poslední roky obrovské finanční prostředky. A to nejen stát a jeho instituce, ale především samotní podnikatelé. Přitom je zřejmé, že ještě v posledním roce před vstupem a i v období po vstupu nás čeká mnoho práce, abychom v tvrdé konkurenci obstáli.
Celý vyjednávací proces byl velmi náročný a složitý a ubezpečuji vás, že pro obhájení národních zájmů a specielně zájmu našich zemědělců udělal tým vyjednavačů maximum. S výsledky vyjednávání jste jistě seznámeni. Od prosince loňského roku jsou přesné údaje zveřejněny na internetových stránkách MZe a máte je i dnes k dispozici na vnitřní straně desek, které jsme vám rozdali spolu se zásadami pro poskytování dotací.
Chtěl bych zdůraznit, že se nám podařilo udržet rozměr zemědělství. U tolik diskutované kvóty na krávy bez tržní produkce mléka lze vyjednanou kvótu 90 300 ks porovnat s číslem 80 107, což je údaj přiznaných dotací v r. 2002.
U kvóty na cukr jsme museli přistoupit na snížení námi požadované kvóty o 10 % a chybu, kterou naši předchůdci udělali v 90. letech při vyjednávání exportu jsme mohli napravit pouze částečně.
Některé pozice se naopak podařilo vyjednat natolik výhodně, že vyvstává obava, aby námi vyjednané podpory dokázali zemědělci plně využít. Jako příklad mohu uvést porážkové prémie skotu a zvláštní prémie skotu. S vedením Agrární komory situaci diskutujeme a aniž bych chtěl zabíhat do podrobností, chci upozornit na to, že prakticky není reálné zastavit růst užitkovosti krav a problém řešit růstem počtu základního stáda krav.
Rovněž podmínka zatížení půdy pro poskytnutí speciální prémie, která při výpočtu extenzifikační platby musí zahrnovat minimálně 50 % pastvin, není u řady našich podniků splněna a je proto třeba se s celým systémem podpor pečlivě seznámit.
Po vstupu do Evropské unie budeme moci využít jednak nárokové dotace a jednak projektové investiční dotace. Základní „nárokové“ dotace lze rozdělit do 4 kategorií:
- Platby zemědělcům v rostlinné výrobě
- Platby zemědělcům v živočišné výrobě
- Hlavní opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova
- Podružná opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova
Prostřednictvím těchto nástrojů budete mít k dispozici 15 – 18 mld. Kč ročně, což je cca 80 – 90 % všech přímých dotací do zemědělství.
K dosažení těchto finančních prostředků nejsou třeba žádné projekty. Každý zemědělec, který splňuje podmínky pro danou podporu si podá klasickou žádost a obdrží fixní, dopředu známou dotaci, neboť výše sazby nebude podmiňována slůvkem „do“, jak je tomu u některých nynějších dotačních titulů.

Platby v rostlinné výrobě budou alokovány takto:
1. Přímé platby na vybrané plodiny na orné půdě
V současné dotační politice jsou pouze ve známém systému dle Nařízení vlády č. 86/2001 Sb. o uvádění půdy do klidu
2. Prémie pěstitelům škrobárenských brambor
Zatím máme podporu 1 500 Kč/t na zapracování škrobu Ekvivalent prémie pěstitelům škrobárenských brambor dnes v České republice neexistuje
3. Podpora sušených krmiv
Předmětem podpory může být vojtěška, jetel, lupina, hrachor a jiné krmivové produkty s výjimkou sena, krmné kapusty a produktů obsahujících seno - obdobná dotace u nás neexistuje
4. Přímá platba pěstitelům chmele
Poskytuje se pouze prostřednictvím uznaného sdružení pěstitelů chmele - opět u nás obdobná dotace neexistuje
5. Přímá platba výrobcům osiv
Je stanovena na 100 kg některých druhů certifikovaného osiva. Pro nás bude aktuální například len, konopí, trávy a luskoviny.
6. Podpora zpracování lněného vlákna
Prostřednictvím této platby se motivuje udržení pěstování lnu a konopí a podpora je poskytována prvnímu zpracovateli
- opět je tato platba plus oproti současnému stavu zemědělských podpor v ČR

Platby zemědělců v živočišné výrobě budou tyto:
1. Speciální prémie na hovězí maso – 100 % sazba této prémie činí 210 EUR na býka a 150 EUR na vola a počet zvířat nárokovaných na prémii nesmí překročit zatížení 1,8 VDJ/ha krmné plochy.
Obdobná dotace v České republice neexistuje, půjde o finanční prostředky navíc proti současnosti.
2. Prémie na krávy bez tržní produkce mléka – Vztahuje se na zvířata masných plemen nebo křížence s masnými plemeny. Zvířata musí být chována v systému bez tržní produkce mléka, tedy ve stádě určeném k odchovu telat za účelem produkce masa.
Krávy musí být chovány nejméně 6 měsíců od podání žádosti a podpora se vztahuje i na jalovice, které musí být ve stádu v menšině v poměru krávy:jalovice maximálně 60:40.
3. Porážkové prémie na dospělý skot a telata – Obdobná dotace je u nás pro telata mléčných plemen (DT 1Q). Po vstupu se nárok na dotace rozšíří na všechna telata a dospělá zvířata.
4. Extenzifikační prémie – Můžeme zvolit variantu dvou úrovní intenzity. Pod 1,4 VDJ/ha a 1,4 – 1,8 VDJ/ha. Jde o nový druh podpor, tedy navýšení oproti současnosti.
5. Prémie na bahnice – V současných dotacích poskytujeme 1500 – 2000 Kč na bahnice a berany v rámci DT 1L.
Dotace v Evropské unii bude nižší a vyrovnání úbytku podpor lze řešit zvýšením prostředků na rozvoj venkova a národními programy.
6. Doplňková prémie na bahnice v oblastech s tradičním chovem ovcí – Je podporou méně příznivým oblastem, neboť je poskytována pouze žadateli, který obhospodařuje nejméně 50 % půdy v LFA.
7. Dodatečné platby na skot
8. Dodatečné platby na ovce
9. Mléčná prémie – Platba bude poskytována až od marketinkového roku 2005/2006.
V Evropské unii ještě existuje Prémie na porážku mimo sezónu, ale tu nebudeme moci využít, protože u nás nemáme dostatečný počet volů.
O problémech s vyutižím některých plateb u skotu jsem již hovořil. Hlavní opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova zahrnují:
1. Vyrovnávací příspěvek do méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickým zemědělstvím
2. Údržba travních porostů
3. Ekologické zemědělství
V tomto balíku podpor budou také podpora zalesnění, předčasný odchod do důchodu a podpora odbytovým organizacím.
Podružná opatření HRDP zahrnují podpory na opatření v CHKO, podmáčené louky, extenzivní sady, apod.
Další, tzv. „nenárokové platby“, vyplácené při určité spoluúčasti na základě projektů, budou podpory poskytované v rámci Sektorového operačního programu.
Hlavní rozhodování o typu a rozsahu tržních opatření bude po našem vstupu probíhat z Bruselu. V podmínkách Společné zemědělské politiky jsou všechna tržní opatření upravena Nařízeními Rady nebo Komise a členské státy pouze provádějí administraci dle přesně stanovených společných pravidel. Rozhodovací procesy se odehrávají v řídících výborech stanovených Společnými organizacemi trhu, kde jsou zastoupeny všechny členské státy. Pro zahájení intervencí je předem daný mechanismus sledování relevantních cen, určena intervenční cena a řídící výbor rozhoduje o rozsahu intervence.
Hlavními opatřeními regulace zemědělského trhu budou zejména:
 kvótní systémy u mléka, cukru a škrobu
 intervenční nákupy (obiloviny, mléčné výrobky, hovězí, ovoce a zelenina, cukr) a podpora soukromého skladování (vepřové, skopové, kozí maso, víno)
 vývozní subvence a dovozní a vývozní licence na zemědělské výrobky a potraviny
V současnosti poskytuje ČR přes Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v omezené míře vybrané podpory obdobné opatřením v rámci SZP. Jedná se zejména o:
- intervenční nákup, skladování a prodej obilovin
- školní mléko
- vývozní subvence vybraných mléčných výrobků
- vývozní subvence v sektoru hovězího masa
- vývozní subvence v sektoru vepřového masa
- vývozní subvence sladu
- vývozní subvence na výrobky z bramborového škrobu
- podpory zpracování brambor na škrob
- uvádění půdy do klidu a v předvstupním období podpora zpracování řepky na MEŘO
V oblasti kvótních systémů jsou stanoveny produkční kvóty mléka a upravují se produkční kvóty cukru.
V legislativní oblasti probíhá novela zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF a zákona 252/1997 Sb., o zemědělství. Schválení těchto novel zajistí plnou harmonizaci našich předpisů.
V Evropské unii, jak víte, probíhá intenzivní diskuse o změně ve financování Společné zemědělské politiky. Ve studiích komisaře Franze Fischlera se těžiště podpor přesouvá od podpor produkce ke kvalitě produkce. Navrhovaný systém degrese se vztahuje pouze na stávající členské státy a předpokládá zavedení zjednodušené paušální přímé platby na každou farmu. Referenčním obdobím mají být roky 2000 až 2002 a snižování přímých plateb má být rozděleno na tři skupiny podle úrovně přímých plateb v daném referenčním období. Tato metodika nahrazuje původní požadavek na vyplácení limitu maximálně 300 tis. EUR/na farmu za rok. Znovu opakuji, že tento model se podle znění tohoto návrhu, který máme k dispozici, nevztahuje na nové členské státy. Přijetím této koncepce by se rostoucí přímé platby nových členů setkaly na jedné úrovni s nynější patnáctkou dříve, než v roce 2012.
Dnes jste od nás dostali Zásady pro poskytování dotací a tak mi dovolte, abych krátce glosoval změny v dotačních titulech.
Z programu 1 C vypadla obnova vinic a je samostatně řešena kromě Vinařského fondu novým dotačním titulem 1 R.
Další nový titul 1 H – zazvěření oblastí postižených záplavami - je prakticky v tuto chvíli již naplněn.
Nově jsme zavedli podporu komplexní sklizně máku setého.
U titulu Udržování a zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat chci upozornit na to, že zásady již plně odpovídají požadavkům a praxi v Evropské unii.
Podpora zlepšování zdravotního stavu polních plodin je nově rozšířena o osivo žita a trav.
O 5 milionů Kč jsme zvýšili podporu genetických zdrojů.
U podpory mladých začínajících zemědělců jsme ve shodě s pravidly Evropské unie zvýšili věkovou hranici žadatelů na 40 let.
Nákazový fond rozšiřujeme o podporu likvidace masokostní moučky a kafilerních tuků z kadáverů.
U Poradenství a vzdělávání již nenajdete podtitul 9 B a C. Nově je zaveden podtitul 9 F s jehož pomocí můžete lépe využít prostředky z programu SAPARD.
Podpora odbytových organizací již nestimuluje vznik nových subjektů, zaměřuje se na rozvoj stávajících organizací u nichž minimální množství obchodované produkce musí být 30 mil. Kč.
Program Podpory zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu a výrobců krmiv je rozšířen o podporu marketingu.
Loňský rok byl pro naše zemědělství velice krutý. A to nejen z pohledu poškození zemědělců a potravinářů povodněmi. Představitelé Agrární komory přišli s požadavkem na kompenzaci těchto ztrát a já mohu s čistým svědomím prohlásit a doložit, že jsem pro naplnění těchto požadavků udělal maximum.
Vše, co jsem slíbil na setkání s vámi 7. listopadu v Jihlavě je již splněno, nebo u velmi obtížně projednávaných věcí dotahujeme k závěru tak, aby výsledek byl efektivní.
V loňském roce se nám podařilo podpořit agrární sektor částkou cca 18 mld. korun.
Další slibovaná opatření se vyvíjejí takto: Podpora rozvoje trhu se zemědělskou půdou prostřednictvím PGRLF vykrystalizovala v tuto chvíli v závěrečné dvě varianty. Jednou je zpřístupnění zemědělcům levnější hypoteční úvěry na nákup soukromé půdy z programu PGRLF, který by poskytoval dotace úroku z hypotečních bank. Druhou variantou je vytvoření dceřinné společnosti z PGRLF, která by pro tento produkt musela obdržet licenci ČNB. Termín předložení konečné varianty je třeba koordinovat s dalšími materiály předkládanými do vlády, nicméně přepokládám, že zmíněný podpůrný program bude zahájen ještě v tomto roce.
Předložení novely zákona „O prodeji státní půdy“, se nám podařilo urychlit a návrh je nyní v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.
Návrh zákona o pachtovném, který by zajistil pro nájemce dlouhodobý nájem je v legislativním plánu MZe na měsíc listopad.
Návrh zákona o daních z nemovitostí za účelem odložení platby daně z nemovitostí je v jednání s Ministerstvem financí. Jde o velmi citlivou proceduru, neboť náš zájem se dostává do střetu se zájmy obcí, které by přišly o část svého příjmu.
Trvale obracející se zásoby jsou vyřešeny, vláda v lednu tohoto roku rozhodla o prominutí splátek úvěrů na TOZ při splácení 60 %.
Také umoření půjček z povodní z roku 1997 i z roku 2002 máme odpracováno a předpokládám, že Parlament bude s našim rozhodnutím souhlasit.
Přijali jsme také potřebná opatření k akcentování odbytových organizací a výsledek je zapracován v dotačním titulu.
Tam, kde to jen trochu bylo možné, jsme pomohli i s oživením cen zemědělských výrobců. Subvencovaný export vepřového masa a selat byl tím impulsem, který nákupní cenu opět zvedá nahoru. Znovu bych rád upozornil na to, že vy můžete pomoci stabilitě cen lépe a především levněji. Stačí se „jen“ zorganizovat.
Další opatření, které částečně splní poptávku po přímých platbách na plochu, je možnost zvýšení plochy půdy uváděné do klidu. Zvažujeme tuto variantu, která by zemědělcům přinesla další potřebné finanční prostředky.
Program Sapard zareagoval na problémy zemědělců a vyhlásil „Povodňové kolo“. Toto opatření přineslo dalších 260 milionů korun. 140 milionů na zemědělské projekty a 120 milionů na rozvoj venkova. Chci upozornit na vyhlášení třetího a pravděpodobně posledního kola příjmu žádostí o podporu z programu Sapard. Od 9. do 30. dubna 2003 bude sedm registrovaných pracovišť Agentury Sapard přijímat žádosti. K proplácení máme připraveno 655 mil. Kč.
Závěrem chci znovu zdůraznit, že si uvědomuji, že pro rozhodování v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie potřebujete především dostatek přesných informací. Můj program v příštích měsících je věnován výjezdům do regionů a totéž platí pro odborníky, kteří s vámi mohou o otázkách vstupu do Evropské unie a dopadech na jednotlivé varianty zemědělského podnikání diskutovat.
Do náročné příští sezóny vám přeji hodně zdraví a síly a věřím, že přípravu na vstup do Evropské unie určitě společně dobře zvládneme.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down