Desáté kolo příjmu žádostí od pondělí

Již v pondělí 14. června bude zahájeno desáté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (519 mil. Kč), I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (53 mil. Kč), III.1.3 Podpora cestovního ruchu (337 mil. Kč), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (49 mil. Kč). Termín pro podávání žádostí končí 30. června v 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Informují o tom internetové stránky ministerstva zemědělství.

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Dále Ministertsvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno.
V rámci jednotlivých opatření nedošlo k zásadním změnám podmínek. Nicméně dochází k postupnému zapracování úprav, které byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v rámci jiných opatření Programu rozvoje venkova (např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) a ke zjednodušování administrativních postupů na základě zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření (např. zkrácení lhůty pro vyjádření SZIF ke hlášení změny projektu z šedesáti na třicet dní).
V návaznosti na sdělení Evropské komise, že nelze na úrovni národních prováděcích předpisů omezovat způsobilost výdajů či vyloučit skupiny žadatelů, a v souladu s jejím doporučením došlo k formální úpravě Pravidel, kterou Česká republika deklaruje, že pro každé kolo příjmu žádostí aktualizuje podmínky poskytnutí dotace ve smyslu konkrétního zaměření investic a zpřesnění požadavků na žadatele. Touto úpravou byly dále nahrazeny některé doposud užívané obecné pojmy pojmy (způsobilé výdaje budou nadále uváděny pod pojmem výdaje, na které může být poskytnuta dotace, nezpůsobilé výdaje pak pod pojmem výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace). Změna bude zohledněna v textu Pravidel pro žadatele i ve formulářích žádostí pro 10. kolo příjmu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *