Dopravu má hradit cukrovar

Dopis Svazu pěstitelů cukrovky ČR ředitelům cukrovarnických společností a cukrovarů s odpovědí ministerstva zemědělství na dotaz svazu ke kauze „sběrné středisko“ a stanovisko SPC ČR k požadavku cukrovarů na částečnou nebo úplnou úhradu dopravních nákladů pěstiteli.

Vážený pane řediteli (předsedo),
v současné době cukrovary předkládají pěstitelům cukrovky k podpisu dodatky ke kupním smlouvám na dodávku cukrovky (resp. tyto dodatky jsou připravovány), a to v souvislosti se vstupem ČR do EU a přijetím předpisů EU, platných pro cukerní sektor. Vláda legalizovala platnost předpisů EU nařízením vlády č. 364/2004, tzv. euronovelou, s účinností od 1. 7. 2004. Do tohoto nařízení byl v závěru připomínkového řízení včleněn bez vědomí pěstitelů § 15 – Sběrné středisko, jehož formulace je zmatečná, v praxi neaplikovatelná a je dokonce v rozporu s úpravou oblasti dodávkových vztahů v nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 – o společné organizaci trhů v odvětví cukru.
Podle nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 náklady na dopravu cukrovky ze sběrného střediska hradí zpracovatel, pokud není stanoveno jinak ve zvláštních dohodách uzavřených před hospodářským rokem 2003/2004 na základě místních předpisů nebo zvyklostí.
Znění § 15 v euronovele je v současné době zneužíváno cukrovary, které požadují 50 až 100procentní účast pěstitelů na dopravě cukrovky do cukrovaru.
Z důvodu nejasnosti § 15 a nemožnosti uvést jej do praxe požádal SPC ČR o výklad § 15 (sběrné středisko ) MZe a na základě obdrženého výkladu byla záležitost projednána na schůzi představenstva SPC ČR 30. 7. 2004 s těmito závěry:
– SPC ČR považuje v souladu s výkladem MZe za sběrné středisko skládku cukrovky umístěnou na pozemku pěstitele nebo na jiném pozemku užívaném ke skladování cukrovky dle místních zvyklostí, stanovených ve zvláštních dohodách uzavřených před hospodářským rokem 2003/2004.
– Pěstitelé se nebudou podílet na úhradě nákladů ze sběrného střediska do cukrovaru, neboť to neodpovídá praxi v zemích EU, historii a zvyklostem v ČR a z těchto důvodů také příslušným ustanovením v nařízení Rady (ES) 1260/2001.
– SPC ČR zašle na vědomí cukrovarům odpověď MZe na výzvu SPC ČR k objasnění § 15 euronovely – Sběrné středisko – (dopis zasíláme v příloze).
– SPC ČR předloží ministru zemědělství Jaroslavu Palasovi návrh na novelizaci nařízení vlády č. 364/2004 Sb. (euronovely) ve smyslu vyřazení § 15 – Sběrné středisko z tohoto nařízení (dopis zasíláme v příloze).
SPC ČR chápe snahu cukrovarů vytvořit si před reformou cukerního pořádku EU, která předznamenává snížení kvót i cen cukru a cukrovky, dobrou výchozí pozici pro svou konkurenceschopnost, nicméně nesouhlasíme s tím, aby se tak dělo na základě nesprávného výkladu předpisů platných pro celou EU na úkor pěstitelů cukrovky.
Z pověření představenstva SPC ČR
Ing. Zdeněk Joudal
předseda SPC ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *