29.07.2011 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace jsou příležitostí i pro banky

Agrární sektor není pro bankovní hráče na poli poskytování úvěrů úplně bezvýznamný. Ke schopnosti zemědělců investovat přispívají dotace
z evropských a národních zdrojů, ale také vlastní prostředky získané výhodným zpeněžením vyprodukovaných komodit na trhu. I letošní rok
se podle sdělení některých bank vyvíjí v zájmu o investování příznivě právě díky dotacím z Programu rozvoje venkova a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Banky jsou na zemědělce připraveny a nabízejí jim k tomu vhodné produkty, jejichž parametry často kopírují podmínky podpůrných programů.

O tom, že banky jsou připravené na současnou situaci, kdy se postupně vyhlašují evropské programy a běží i národní programy, svědčí struktura jejich finančních produktů.

Nabídka se většinou příliš neliší, protože stanovené mantinely programů částečně určují i podmínky programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu dotovaných z národních zdrojů i evropského Programu rozvoje venkova.

Ze sdělení pěti bank, České spořitelny, a. s., Komerční banky, a. s., GE money Bank, a. s., Volksbank CZ, a. s.,

a nejmladší na českém trhu Fio banky, a. s., vyplývá, že zemědělští klienti potřebují peníze na investice především do technologií, na strojní zařízení, nákup techniky, výstavbu bioplynových stanic, rekonstrukci zemědělských objektů, ale i na úhradu provozních potřeb.

Popis některých produktů je uveden v následujícím textu.

GE Money Bank, a. s.,Ing. Mojmír Severin,ředitel sektoru zemědělstvíGE Money Bank

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

– Financování výstavby zemědělskýchbioplynových stanic

Z úvěru mohou zemědělské společnosti financovat výstavbu zemědělské bioplynové stanice. Čerpání úvěru je účelové proti fakturám generálního dodavatele.

Výše úvěru vyplývá z dohodnuté ceny, která je stanovena ve smlouvě o dílo. Úrokové sazby stanoví banka individuálně. Splatnost úvěru činí až patnáct let. Úvěr banka zajišťuje bioplynovou stanicí včetně technologie, pozemkem pod bioplynovou stanicí. Další zajištění se řeší s klientem individuálně.

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF

– Financování nákupu zemědělské techniky

Úvěr je určen všem zemědělským subjektům na nákup zemědělské techniky všech značek zemědělských strojů podle výběru klienta.

Čerpání úvěru je účelové na běžný účet distributora/dealera příslušné zemědělské techniky. Minimální výše úvěru je 300 000 korun, maximální hranice není stanovena. Klient má možnost při dodržení daných podmínek získat dotaci úroku od PGRLF až pět procent. Žádost klienta o úvěr bývá schválena do týdne. Splatnost úvěru činí dva roky až osm let, v případě využití dotace úroků od PGRLF musí být splatnost úvěru maximálně sedm let. S klientem se lze dohodnout na splátkovém kalendáři na základě cash flow s možností odkladu splátek. Banka vyžaduje zajištění úvěru pouze nakupovaným zemědělským strojem.

– Financování nákupu zemědělské půdy

Hypoteční úvěr je určen všem zemědělským subjektům na nákup nestátní zemědělské půdy. K němu lze využít dotace úroků v rámci programu Podpora nákupu půdy od PGRLF. Maximální výše hypotečního úvěru, na který bude fondem poskytnuta podpora, nesmí překročit deset milionů korun.

Čerpání úvěru je účelové a je podmíněno předkládáním kupních smluv. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální výše není omezena. Splatnost úvěru může být až dvacet let. Klient má možnost splácet pravidelně i nepravidelně podle svých finančních možností.

Banka zajišťuje své prostředky zemědělskou půdou, a to nakupovanou nebo již v osobním vlastnictví, popřípadě jinou nemovitostí.

Klientovi může být schválen rámec na dvanáct měsíců, má tak čas na uzavírání kupních smluv s prodávajícími a má jistotu finančních prostředků.

– Provozní financování – úroda

K financování provozního kapitálu v zemědělství slouží flexibilní úvěr (kontokorent, revolving). Čerpání úvěru může být účelové i neúčelové. V případě využití podpory od PGRLF musí být zajištěna účelovost. Klient může finanční prostředky čerpat do výše akceptovaného zajištění nebo v případě regulovaného provozního úvěru se i možná míra čerpání nastavuje podle aktuálních kreditních obratů nebo pohledávek. Výše úvěru vyplývá z potřeb nebo je určena na základě objemu financovaných faktur. Splatnost úvěru se pohybuje od dvanácti měsíců až na dobu neurčitou.

Úvěr může zemědělec zaručit například nemovitostí, movitou věcí, pohledávkami, základním stádem a zvířaty v zásobě, zásobami zemědělských komodit, na které jsou vystaveny skladištní listy. Lze využít i garanci poskytovanou PGRLF.

 

Úvěry bez dotací pro podnikatele

 GE Money Bank je univerzální banka. Podnikatelé z oblasti zemědělství mohou využít úvěrových produktů Expres Business či Flexi Business, ale také zcela individuálně řešené typy předexportního a exportního financování.

Prioritní oblastí GE Money Bank jsou malé a střední podniky. Podle toho je postavena i nabídka, která zahrnuje produkty usnadňující financování jejich potřeb, ale také produkty týkající se platebního styku, spořicí a termínované účty či produkty Trade Finance.

Financuje také ekoenergetické projekty podnikatelů v zemědělství. Řešení GE Money Bank na podporu obnovitelných zdrojů energie bylo odbornou porotou oceněno prvním místem v kategorii Podnikatelské úvěry 2009 v soutěži Zlatá koruna, a to za úvěr ECO-Energy, který nabízí financování až do výše 100 % investičních nákladů a dobu splatnosti úvěru až patnáct let.

 

Komerční banka, a. s.,Ing. Marek Durda, sektorový manažer pro zemědělství

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

– Ponte II

Z úvěru mohou zemědělci –podnikatelé financovat veškeré projekty, které získaly dotaci z evropských fondů. Předmět úvěru není programem Ponte omezen.

Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložení příslušných dokladů. Úvěr lze čerpat i na běžný účet klienta s tím, že účelovost jeho použití je ověřována následně. Čerpání úvěru na předfinancování dotace EU je omezeno výší přiznané dotace na úhradu způsobilých výdajů. Čerpání úvěru na spolufinancování projektu je omezeno skutečně vynaloženými náklady na projekt, které nejsou pokryty dotací. Převod prostředkůz úvěrového účtu na jiné účty (například dodavatelů, běžný účet klienta) v případě úvěru na předfinancování grantu EU se zpravidla provádí přes zvláštní běžný účet, pokud to umožňují pravidla programu.

Na úhradě části nákladů projektu se vyžaduje spoluúčast klienta. Výše spoluúčasti je stanovena individuálně s ohledem na vyhodnocení finanční situace klienta a jeho projektu.

Program je určen pro všechny typy žadatelů, tedy samozřejmě i pro klienty ze zemědělského sektoru.

Minimální výše úvěru není omezena, nejnižší úvěry se pohybují kolem hranice 500 tisíc korun, na druhé straně jsou úvěry na financování bioplynových stanic, které dosahují výše několika desítek milionů korun.

Výše úrokové sazby je stanovena individuálně s ohledem na vyhodnocení rizika obchodního případu a s přihlédnutím k nabídnutému zajištění úvěru. Úroková sazba může být pohyblivá, anebo pevná po celou dobu splácení. Klienti, kteří se chtějí zajistit proti úrokovému riziku, mohou využít produktů investičního bankovnictví

Doba schvalování úvěru záleží na typu a výši úvěru. Rovněž u klientů, které již Komerční banka (KB) zná, je situace jednodušší. Doba na schválení úvěru se počítá v řádu týdnů, lze ji zkrátit pečlivě vypracovaným projektem a žádosti o úvěr.

Jistina úvěru na předfinancování dotace EU je splácena dotací ze strukturálních fondů. Splácení jistiny je jednorázové, případně i postupné. Jistina úvěru určeného na spolufinancování projektu je splácena postupně podle splátkového kalendáře z příjmů klienta.

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF

– Hypoteční úvěr k programu Půda PGRLF

– Investiční úvěr k programu Zemědělec PGRLF

– Provozní úvěr k programům Provoz a Zpracovatel – Provoz

Čerpání úvěrů určených na nákup zemědělské půdy nebo zemědělského vybavení je podmíněno předložením kupních smluv nebo faktur a je provedeno buď na účet podnikatele, nebo ve prospěch účtu dodavatele nebo prodávajícího v případě investičních úvěrů.

U nákupu nestátní zemědělské půdy se požaduje od klienta 10 % jeho vlastních zdrojů na úhradě kupní ceny.

Výše uvedené typy podnikatelských úvěrů může získat zemědělský podnikatel zabývající se prvovýrobou, popřípadě zpracováním produkce ze zemědělské prvovýroby a zároveň spadající do kategorie malých a středních podniků.

U programu Půda banka půjčí 90 % z celkové kupní ceny nakupované půdy, maximálně však deset milionů korun. V případě provozního financování je maximální podpora poskytovaná fondem na úvěry ve výši 25 milionů korun, respektive 50 milionů korun v programech Provoz a Zpracovatel – Provoz. U programu Zemědělec není žádné omezení.

Konkrétní výše úrokové sazby úvěru závisí na bonitě klienta, kvalitě poskytnutého zajištění, délce fixace sazby a na ceně peněz na mezibankovním trhu.

Hypoteční úvěry poskytuje Komerční banka s pevnou úrokovou sazbou, a to buď fixovanou na celou dobu splatnosti, nebo na dobu kratší. Fixace sazby může být provedena podle požadavku klienta na libovolně dlouhé období v celých letech.

Investiční úvěr může být poskytnut jak s pevnou, tak s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na referenční sazbu KB nebo na mezibankovní nabídkovou sazbu PRIBOR podle přání klienta.

Doba schvalování úvěru je velmi individuální podle rozsahu podnikatelského záměru, výše úvěru a způsobu zajištění.

V komplikovaných případech, kdy je třeba navíc předložit ocenění nemovitosti, je třeba počítat i s několika týdny. V jiných případech, pokud o úvěr žádá klient KB, může být smlouva podepsána během několika dní.

Komerční banka poskytuje úvěry splácené anuitně, jednorázově nebo postupně s oddělenou splátkou jistiny a úroků.

U hypotečních úvěrů se preferuje splácení anuitní. Úroky hradí klient zpravidla měsíčně, nicméně sjednat lze i jinou frekvenci splácení. Hypoteční úvěr má splatnost deset až dvacet let.

Investiční úvěr může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý s maximální splatností sedm let.

V případě provozního financování je splatnost úvěru stanovena v souladu s programy PGRLF maximálně na 18 měsíců.

 

Úvěry bez dotací pro podnikatele

– Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr je určen podnikatelům včetně zemědělců. Lze ho využít k financování provozních potřeb, investic, oběžných prostředků (zásoby, pohledávky) a přechodného nedostatku finančních prostředků, nebo ke konsolidaci úvěrů.

Čerpání úvěru je účelové (postupné, jednorázové), kontokorentní nebo revolvingové. Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba může být pevná, fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti, nebo pohyblivá. Doba schvalování žádosti o úvěr je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost může být krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (do 5 let) nebo dlouhodobá. Splácet úvěr lze jednorázově, pravidelně/nepravidelně s postupným oddělením splácení jistiny a úroků, postupně s pravidelným anuitním splácením nebo revolvingově.

– Podnikatelský hypoteční úvěr

Tento úvěr, který je určen podnikatelům včetně zemědělců, se poskytuje na investice do nemovitostí, popřípadě na konsolidaci úvěrů na investice do nemovitostí. Čerpání je účelové (postupné nebo jednorázové). Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba se stanoví jako pevná fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti.

Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost je střednědobá a dlouhodobá (zpravidla od 5 do 30 let). Splácení úvěru je postupné pravidelné anuitní, nebo postupné pravidelné s odděleným splácením jistiny a úhradou úroků.

– Profi úvěr

Je určen na provozní a investiční potřeby, na oběžné prostředky (pohledávky, zásoby), na předfinancování zásob provozní potřeby (materiál, opravy, údržbu). Čerpání úvěru je účelové (postupné, jednorázové nebo opakované). Maximální výše Profi úvěru je až deset milionů korun. Úroková sazba je pohyblivá, splatnost úvěru krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (do 5 let) nebo dlouhodobá (do 7 let). Úvěr lze splácet postupně pravidelnými měsíčními splátkami, navíc lze sjednat odklad tří měsíčních splátek (u krátkodobého úvěru), respektive šesti měsíčních splátek (u střednědobého úvěru). Revolvingový úvěr se splácí jednorázově ke dni splatnosti. Profi úvěr FIX lze splácet pravidelnými měsíčními anuitními splátkami a u fyzických osob podnikatelů lze sjednat pojištění schopnosti splácet. Úvěry do dvou milionů korun se poskytují se zajištěním avalem na krycí blankosměnce, úvěry nad dva miliony korun se zajišťují ostatními standardními zajišťovacími prostředky (nemovitostí, pohledávkami, ručením). Výhodami Profi úvěru jsou zkrácený a zjednodušený schvalovací proces, příznivé úrokové sazby a nižší ceny.

 

Produkty pro podnikatele

– Povolený debet

Povolený debet do tří milionů korun je vhodný pro zemědělce k financování provozních potřeby nebo výkyvů v oběžných prostředcích. Lze ho čerpat opakovaně. Úroková sazba je vyhlašovaná v oznámení KB. Schvalování debetu probíhá nejpozději do druhého dne. Klient ho splácí podle svých možností. Splatnost je šest měsíců, po splacení ho lze opět čerpat bez nutnosti dodatku ke smlouvě. Svým klientům KB poskytuje limit povoleného debetu do 500 000 Kč bez zajištění, limit nad 500 000 Kč je zajišťován avalem na krycí blankosměnce. Povolený debet je rychlou a administrativně nenáročnou formou financování.

 

– Kreditní karta pro podnikatele

Karta je vhodná pro zemědělce na krátkodobé financování podnikatelských výdajů. Je vydaná do jednoho týdne, úvěr lze jejím prostřednictvím čerpat opakovaně v závislosti na splácení čerpané částky, a to až do 200 000 Kč. Úroková sazba je vyhlašovaná v oznámení KB. Klient měsíčně splácí předepsanou splátku ve výši 1/10 čerpaného úvěru plus úroky. Zajištění se nevyžaduje. I kreditní karta pro podnikatele je rychlou a administrativně nenáročnou formou financování.

 

Volksbank CZ, a. s.,Bc. Zuzana Švábová, vedoucí oddělení financování zemědělství

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Úvěry na financování projektů podporovaných ze strany Evropské unie nejsou unifikovány do jednoho programu. Díky individuálnímu přístupu dokáže Volksbank lépe zjistit klientovy potřeby a následně je efektivněji řešit poradenstvím i vhodným financováním.

Úvěry se poskytují na všechny oblasti projektů, které jsou ze strany Evropské unie podporovány – například na rekonstrukce stájí, výstavbu peletizačních linek, modernizace areálů, školicí střediska. Čerpání úvěru bývá čistě účelové – prostřednictvím účtu zemědělce bývá úvěrová částka zaslána oproti faktuře či kupní smlouvě přímo na účet dodavatele. Spoluúčast banka stanoví také individuálně – při silné ekonomické kvalitě společnosti můžeme za vlastní zdroje považovat i schválenou dotaci ze strukturálních fondů (klient tedy nemusí vynakládat žádné dodatečné vlastní zdroje). Dotace pak bývá ihned po obdržení použita jako mimořádná splátka úvěru. Banka při financování nerozlišuje firmy či fyzické osoby – podnikatele: závisí pouze na projektu a ekonomice klienta, zda úvěr získá či ne. Minimální hranice úvěru je půl milionu korun, maximální výše není omezena, což souvisí s velikostí a stabilitou žadatele. Standardní úrokové sazby činí v současnosti přibližně 4,7 % ročně, s ohledem na ekonomiku klienta a projektu jsou však možné výkyvy oběma směry. Schválení úvěru bývá realizováno zpravidla nejdéle do dvou týdnů od doložení všech podkladů. Splatnost úvěru se stanoví individuálně v závislosti na projektu a na klientovi, zpravidla se ale pohybuje mezi osmi až patnácti lety. Splácí se formou kapitálových splátek, banka preferuje splátky měsíční či čtvrtletní.

 

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF

Na využití úrokové dotace PGRLF má banka již své specifické produkty. Jedná se především o úvěry na nákup zemědělské půdy, úvěry na pořízení zemědělské techniky a úvěry na profinancování provozních potřeb.

Úvěry na půdu a stroje jsou velmi snadné a rychlé (v případě splnění několika parametrů bývá úvěr či úvěrový rámec schválen do tří dní od dodání potřebných podkladů). Banka posuzuje a schvaluje buď konkrétní úvěr (např. nákup určitého počtu hektarů zemědělské půdy) nebo úvěrový rámec v takovém objemu, který klient hodlá v průběhu jednoho kalendářního roku vyčerpat. Schválení a vedení takového rámce je zcela zdarma a čerpání z něj je umožněno na základě předložení podkladů, které banka potřebuje k vyhotovení smluvní dokumentace (kupní smlouva, faktura).

Čerpání úvěrů s dotací PGRLF je účelové – proti faktuře, kupní smlouvě či smlouvě o dílo na účet dodavatele. U strojů a provozního financování banka standardně nepožaduje žádné vlastní zdroje, u úvěrů na nákup zemědělské půdy zpravidla dává přednost deseti procentům vlastních zdrojů.

Všechny úvěry s dotací PGRLF jsou vhodné jak pro zemědělské firmy, tak pro drobnější fyzické osoby podnikající v zemědělství. Minimální hranice financování bývá stanovena jen u nových klientů a činí500 000 korun. Maximální hranice není ze strany banky omezena, vyplývá hlavně z ekonomiky žadatele o úvěr.

Úrokové sazby u úvěrů na stroje v současnosti umožňují klientům hradit pouze povinnou roční jednoprocentní úrokovou sazbu. U úvěru na půdu a provoz bývá úroková dotace ze strany PGRLF vyčíslena až při posuzování žádosti o úrokovou dotaci, nelze tedy dopředu odvodit, jaká bude. Úroková sazba před zohledněním úrokové dotace PGRLF činí u půdy aktuálně asi 4,5 % ročně (opět s možnými úpravami oběma směry), u provozu pak 5,2 % ročně a více (opět závisí hlavně na ekonomice žadatele o úvěr).

Úvěry na stroje a půdu se splácí pravidelnými kapitálovými splátkami, úvěry provozní zpravidla jednorázově v kratším časovém horizontu (např. do jednoho roku od schválení).

 

Produkty pro podnikatele

– Kontokorentní provozní úvěry

Tyto úvěry nejsou dotovány ze strany PGRLF. Výhodou je však možnost využívat kontokorent dlouhodobě (zpravidla léta) a také neúčelové čerpání (tedy nastavení povoleného debetu na běžném účtu, který klient může a nemusí využívat).

– Konto Rezerva

Vyznačuje se exkluzivní úrokovou sazbou a neexistencí poplatků za vedení účtu.

 

Česká spořitelna, a. s., Ing. Martin Dykast, vedoucí Agrotýmu České spořitelny

 

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Jedná se zejména o financování investic do živočišné výroby a diverzifikaci zemědělské činnosti. Tyto investice jsou podporovány investičními dotacemi z Evropské unie. Naše banka poskytuje financování s dobou splatnosti do deseti let. Zároveň poskytuje překlenovací úvěry na předfinancování dotací a financování DPH. V poslední době tvoří významnou část úvěry na výstavbu bioplynových stanic se splatností až patnáct let.

 

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF

Úvěry s podporou PGRLF slouží k financování nákupu zemědělské techniky, nákupu půdy a pro financování provozních potřeb klientů, to znamená například nákup hnojiv, osiv, postřiků. Parametry úvěrů kopírují parametry PGRLF, to znamená maximální splatnost úvěrů na stroje je sedm let a provozního financování osmnáct měsíců. K financování může klient využít úvěr od České spořitelny nebo od naší dceřiné společnosti S-Morava leasing.

 

Úvěry pro podnikatele

Poskytujeme všechny formy úvěrů, které mohou naši klienti poptávat. Jedná se o financování investic a nákupu majetku, financování provozních potřeb zejména pohledávek a zásob, exportní financování, vystavování bankovních záruk.

– Top bioplyn

Produkt je novinkou letošního roku. Je určen výhradně na financování výstavby bioplynových stanic. Tento produkt v sobě kombinuje výhody plovoucí a fixní úrokové ceny. Na jedné straně tedy klienti čerpají výhody z aktuálně nízkých mezibankovních sazeb, čímž si minimalizují náklady na úroky, na druhé straně mají stále jistotu zafixování úrokové sazby, to znamená, že klienti ví, jaká bude jejich maximální úroková sazba.

 

Fio banka, a. s., Ing. Jan Bláha, obchodní ředitel

 

Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Na tuto oblast se nyní Fio banka nezaměřuje, poskytování těchto úvěrů však do budoucna zvažuje.

 

Financování banky v návaznosti na programy PGRLF

– Financování zemědělské techniky

Investiční úvěr určený pro financování pořízení zemědělské techniky. Žadatel o úvěr musí být zemědělským podnikatelem (fyzická i právnická osoba). Maximální délka splatnosti úvěru činí sedm let. Banka financuje až 100 % kupní ceny. Úvěr lze čerpat na základě předložení kupních smluv, faktur (i zálohových). Je možné postupné načerpávání úvěrového rámce a stanovení individuálního splátkového kalendáře.

K tomuto úvěru lze využít podpory PGRLF v rámci programu Zemědělec, stát dotuje část úroků z úvěru. Výše dotace PGRLF činí až čtyři procenta, pro fyzické osoby do 40 let věku je možné navýšení podpory o jedno procento. Za zpracování a přiznání úvěru si banka neúčtuje poplatek. Úroková sazba je individuální podle bonity klienta.

– Financování zemědělské půdy

V rámci programu Podpora nákupu půdy poskytuje Fio banka dlouhodobé investiční úvěry s výší úvěrového rámce až 75 milionů korun, a to až na sto procent hodnoty kupovaných pozemků. Na úvěrový rámec vyšší než deset milionů korun však nemůže být poskytnuta dotace úroků PGRLF. Výše dotace PGRLF je až pět procent. Mezi výhody patří nulové poplatky za podání žádosti, poskytnutí úvěru a vedení úvěrového účtu. Klienti rovněž oceňují krátkou dobu mezi podáním žádosti a prvním čerpáním. Úvěry banka poskytuje od 500 tisíc korun.

– Financování provozního kapitálu – Provoz

– Financování provozního kapitálu – Provoz – Zpracovatel

Úvěr umožňuje překlenout přechodný nedostatek vlastních finančních zdrojů na provozní účely (návaznost na PGRLF, program Provoz). Žadatelem o úvěr je podnikatel (fyzická, právnická osoba). Pokud jde o osobu provozující svoji činnost v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, pak banka poskytuje úvěr v návaznosti na program PGRLF, program Provoz – Zpracovatel.

Podmínkou je, že příjmy ze zemědělské výroby, oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů tvoří alespoň 25 % z celkových příjmů za dva předchozí roky.

Maximální výše úvěrového rámce je 50 milionů korun, na vyšší rámec nemůže být poskytnuta podpora PGRLF v rámci programu Provoz – Zpracovatel. Splatnost úvěru činí maximálně 18 měsíců. Úvěr se čerpá na základě předložení daňových dokladů – kupních smluv, faktur (i zálohových).

Zpracování úvěru je bezplatné. Úroková sazba je individuální podle bonity klienta.

– Agroúvěr – Podpora krátkodobého financování

Agroúvěr nabízí Fio ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF). Jde o produkt, který řeší přechodný nedostatek vlastních finančních prostředků zemědělců způsobený dlouhou dobou splatnosti pohledávek za odběrateli a je určen na financování provozních potřeb. Čerpání peněz probíhá na základě zajišťovacího postoupení pohledávek (faktur).

Podmínkou pro získání úvěru je výše příjmů ze zemědělské výroby, které musí tvořit alespoň 25 % z celkových příjmů za dva předchozí roky. Pohledávky za odběrateli nesmí být delší než 120 dnů.

Jde o úvěrové financování se zajišťovacím postoupením pohledávek. Minimální výše úvěrového rámce je 500 000 Kč a maximální 50 000 000 Kč. Počet pohledávek není omezen. Splatnost úvěru 18 měsíců, poslední čerpání je možné dva měsíce před splatností.

Čerpání úvěru zajištěno portfoliem existujících pohledávek za odběrateli, které jsou po předložení proplaceny až do výše 85 % hodnoty pohledávky.

PGRLF poskytuje dotace části úroků z úvěru, a to k úvěrům do maximální výše 25 000 000 korun.

Příklad využití: Klient vlastní portfolio pohledávek se splatností 120 dní v celkové hodnotě 1 000 000 Kč, z toho pohledávky za zpracovateli činí 800 000 Kč. Po vložení tohoto portfolia na účet je aktuální výše ručení 850 000 Kč (85 % z portfolia pohledávek). Klientovi je na běžný účet připsána částka 800 000 Kč (100 % hodnoty pohledávek za zpracovateli).

 

Úvěry a produkty bez dotací pro podnikatele

– Podnikatelské úvěry

Fio banka má širokou škálu úvěrových produktů z oblasti provozního, investičního i projektového financování. Mezi nimi jsou typy – Provozní financování, Investiční financování, Developerské projektové financování, Refinancování závazků, Financování zemědělců, Financování

Tyto úvěry se poskytují od tří do 170 milionů korun, u zemědělců začíná spodní hranice od jednoho milionu korun. Čerpání peněz je kontokorentní. Obvyklá doba splatnosti je jeden rok až osm let. Úroky z podnikatelských úvěrů jsou pro každý úvěr nastavovány individuálně kladným nebo záporným úrokovým navýšením k základní sazbě pro podnikatelské úvěry, která aktuálně činí 5,9 % ročně. Úroková sazba je vázána na základní sazbu banky nebo na tržní úrokové sazby PRIBOR či EURIBOR.

 

Produkty pro podnikatele

– Běžný účet bez poplatků

Je spojen s bezplatným tuzemským platebním stykem a výhodnými europlatbami v systému TARGET2, které provádíme na trhu za bezkonkurenční cenu – dvě eura (přijatá europlatba stojí jen jedno euro).

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down