16.07.2010 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace k investicím stále motivují

Investiční aktivita zemědělců v loňském roce opadla kvůli celosvětové finanční krizi. Letos poskytování úvěrů do agrárního sektoru sice nenabralo původní obrátky, náznaky mírného oživení se ale objevují. Dotační podpora je pro zemědělce stále velkou motivací. Jejich zájem se proto soustředí především na financování investic s dotací ze strukturálních fondů Evropské unie nebo z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Předmětem jejich zájmu jsou opatření cross compliance a diverzifikace zemědělské výroby.

Krize nekončí, i když ekonomové již hovoří o drobném oživení hospodářství. To by se mělo promítnout i do investiční aktivity podnikajících zemědělců a o ní by měly především vědět jednotlivé bankovní domy. Své postřehy o současné situaci na finančním trhu předaly GE Money Bank, a. s., Česká spořitelna, a. s., Volksbank CZ, a. s., a Komerční banka, a. s.

Krize nekončí, ale neprohlubuje se

Pohled bank na vývoj situace v poskytování úvěrů není zcela jednotný. Podle ředitele oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank Ing. Jiřího Patery investiční aktivitu českých zemědělců i v letošním roce negativně ovlivňují dozvuky celosvětové finanční krize. „Ve srovnání s rokem 2008 je jasné, že čeští zemědělci dále investují především do cross compliance opatření a diverzifikace produkce. Investice do obnovy technologií jsou často odsunuty a zemědělci vyčkávají na své letošní výsledky hospodaření,“ potvrdil.
Rovněž Česká spořitelna zaznamenala v roce 2009 pokles objemu investic zemědělců do živočišné i rostlinné výroby. „Hlavní příčinou je nepříznivý vývoj výkupních cen komodit a nejistota zemědělců o budoucím vývoji,“ zdůvodnil vedoucí oddělení řízení aktivních rizik České spořitelny Ing. Jan Heřman. „Významný nárůst investic jsme naopak pozorovali v oblasti financování bioplynových stanic, které slouží k diverzifikaci podnikatelské činnosti zemědělských klientů. Důležitou roli v investicích sehrávají investiční dotace ze strukturálních fondů Evropské unie,“ dodal. Tyto finanční prostředky podle něj pozitivním způsobem přispívají k rentabilitě projektů a možnostem jejich profinancování. Stejně jako dotace ze strukturálních fondů, tak i dotace z národních zdrojů mají významný vliv a umožňují zemědělcům jednodušší přístup k financování jejich provozních potřeb a investic.
Do jisté míry pokračování nestability v agrárním sektoru lze odvodit z odpovědi vedoucího municipalit a programů veřejné podpory Mgr. Jana Hanuše z Komerční banky. „Objem nových úvěrů na financování projektů s podporou z fondů Evropské unie stále kolísá. Od začátku roku 2010 je patrný nárůst nově poskytnutých úvěrů zemědělcům na projekty dotované z Programu rozvoje venkova.
Optimistickou odpověď poskytla vedoucí financování zemědělství Volksbank CZ Mgr. Blanka Kadlíčková. „V letošním roce zaznamenáváme opětovný nárůst zájmu o úvěry ze strany zemědělských podnikatelů. V porovnání s rokem 2009 stoupl ve Volksbank počet úvěrových žádostí v rámci zemědělského sektoru zhruba o třicet procent. Tradičně největší zájem je o úvěry s úrokovou dotací PGRLF a o financování investic podporovaných dotací z fondů Evropské unie,“ potvrdila obrat k lepšímu.

Struktura úvěrů

Počet úvěrových smluv uzavřených se zemědělci se v posledních letech vyvíjí. Mění se i struktura financování v závislosti na nabídce dotačních titulů. Od začátku svého působení poskytla Volksbank CZ podle sdělení Mgr. Kadlíčkové do zemědělství úvěry v celkovém objemu přes 2,7 miliardy korun. V roce 2006 byly uzavřeny úvěrové smlouvy se zemědělskými podnikateli za celkem 300 milionů korun. V roce 2007 to bylo již půl miliardy a v roce 2008 dosáhla suma nově uzavřených smluv téměř 600 milionů korun, popisuje boom ve financování banky v minulých letech Kadlíčková. „Kvůli nepříznivým vlivům v zemědělství a ekonomice klesl v roce 2009 objem poskytnutých úvěrů o čtyřicet procent. Změnila se i struktura financování – na rozdíl od minulých let, kdy jsme financovali nejvíc stroje, tvořily vloni největší podíl na všech poskytnutých úvěrech právě úvěry na financování nákupu zemědělské půdy,“ uvedla. Více než polovina úvěrových případů je podle ní s dotací PGRLF, ať už jde o program Zemědělec nebo program Podpora nákupu půdy, a dalších dvacet procent úvěrů se týká investic podporovaných ze zdrojů Evropské unie. Zbytek tvoří úvěry bez podpory. „Vzhledem k výhodnosti dotovaných úvěrů vytvářejí dlouhodoběji právě ty největší podíl na celkové sumě poskytovaného financování do agrárního sektoru. Samozřejmě také záleží na aktuální nabídce jednotlivých dotačních titulů, ale je zřejmé, že poskytovaná dotační podpora je pro zemědělce velkou motivací při jejich investičním rozhodování,“ míní Mgr. Kadlíčková.
Celkové portfolio zemědělských úvěrů GE Money Bank činilo v České republice podle Ing. Patery k březnu letošního roku 10,2 miliardy korun, tržní podíl GE Money Bank ve financování českého zemědělství byl k tomuto datu 31,6 %. Na rozdíl od celkového portfolia zemědělských úvěrů v České republice, které za poslední rok kleslo o 3,5 procenta, eviduje GE Money Bank nárůst svého portfolia zemědělských úvěrů v meziročním srovnání o 1,2 procenta, vyčíslil Ing. Jiří Patera. „Podstatnou část zemědělského portfolia tvoří úvěry na financování nákupu zemědělské techniky, a to v objemu 3,7 miliardy korun, dále hypotéky na nákup zemědělské půdy v objemu 1,3 bilionu korun. V rámci Programů Provoz a Zpracovatel – Provoz bylo v roce 2009 projednáno 105 žádostí o dotaci úroku k provozním úvěrům přes GE Money Bank v objemu 600 milionů korun. Zbývající část portfolia tvoří financování ostatních zemědělských investic a provozních potřeb našich zemědělských klientů,“ upřesnil.
Ing. Heřman z České spořitelny se k počtu úvěrů vyjádřil spíše v obecné rovině. „Každý rok poskytneme do zemědělského sektoru přibližně 1000–1300 nových úvěrů v objemu asi dvě až tři miliardy korun. Celkově jsme měli ke konci roku 2009 v portfoliu přibližně 5700 úvěrů v objemu více než 7,5 miliardy korun do zemědělského sektoru.“

Podpory z fondů Evropské unie – letošní výzvy 

Zemědělští podnikatelé využívají k financování svých podnikatelských záměrů strukturální fondy, jež hradí do stanovené výše nákladů Evropská unie. Zemědělců se hlavně týkají opatření z Programu rozvoje venkova.
Stejně jako v předchozích letech mohli žádat o dotace na opatření osy I., Modernizace zemědělských podniků, záměr – Stavby a technologie pro živočišnou nebo pro rostlinnou výrobu. Finanční alokace pro letošní rok je stanovena na 1278 milionů korun. Žádosti bylo možné podávat od 16. února do 8. března. „Dotace z tohoto podopatření lze využít na investice do staveb a technologií v živočišné výrobě, například na výstavbu a rekonstrukci stájí pro zvířata, jímek a hnojišť, v rostlinné výrobě například na výstavbu obilních sil včetně posklizňových linek. Výše přiznané dotace se pohybuje mezi 40–60 % z dotačně uznatelných nákladů,“ uvedla Mgr. Kadlíčková z Volksbank CZ. K devátému kolu příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova, poznamenal Jiří Patera z GE Money Bank: „Pozitivní zprávou je, že navzdory všeobecné, nepříliš dobré ekonomické situaci, neztratilo zemědělství potenciál v oblasti nových investic. Kvůli vysokému počtu podaných žádostí se ale nedá předpokládat, že budou všechny projekty úspěšné.“
Pro začínající zemědělské podnikatele je určeno podopatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, ktreré slouží k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti. „Je to jediné opatření, ve kterém lze mimo jiné získat dotaci i na pořízení zemědělské techniky až do výše 1,1 milionu korun. Věk žadatele o dotaci však nesmí být vyšší než čtyřicet let a nesmí podnikat v zemědělství déle než šestnáct měsíců,“ informovala Mgr. Kadlíčková. Typickými projekty jsou v rámci tohoto dotačního titulu nákup zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy, výstavba, rekonstrukce či modernizace stájí, upřesnil Ing. Heřman. Celková výše rozdělené finanční podpory z letošního roku dosahuje více než 304 milionů korun.
S rostoucí snahou zemědělců najít širší uplatnění na trhu a získat větší nezávislost na výkupních cenách zemědělských komodit souvisí podle názoru Mgr. Kadlíčkové i zvýšený zájem o dotace v rámci osy III, opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr Výstavba a modernizace bioplynové stanice – a také Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, jako je třeba pořízení linek na výrobu peletek. „Předpokládáme, že právě tato podnikatelská oblast bude ve středu zájmu zemědělských podnikatelů,“ prohlásila. V rámci diverzifikace hospodářství venkova mohou žádat jak zemědělci, tak ostatní podnikatelé v obcích do 2000 obyvatel o dotaci na vytváření malokapacitních ubytovacích zařízení, jízdáren a dalších sportovních zařízení, podporu řemesel, služeb a zpracovatelského průmyslu, doplnil Ing. Heřman. Tyto možnosti se podle něj týkají opatření Podpora cestovního ruchu (výzva červen 2010, alokace asi 350 milionů korun), již zmíněného opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy (výzva únor 2011, letošní alokace zhruba 614 milionů korun), dále opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (výzva únor 2011, letošní alokace kolem 400 milionů korun). V rámci těchto opatření jsou typickými projekty vinařský penzion, autoservis nebo truhlářská dílna. Způsobilými výdaji jsou stavební i technologické investice, míra podpory je až 60 procent. Opatření jsou zaměřena také na využití a zpracování biomasy určené k dalšímu prodeji.
Nedávno ukončené 10. kolo Programu rozvoje venkova probíhalo od 14. do 30. června, připomněl Ing. Patera z GE Money Bank. V tomto kole se přijímaly žádosti v rámci osy I do opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.
Jak upřesnil Ing. Heřman z České spořitelny, předmětem investice bylo například pořízení nové technologické výrobní linky, vybavení provozní laboratoře, nákup balicího stroje, výstavba nové skladovací haly, klimatizace skladových prostor, výstavba nebo rekonstrukce zpracovatelského provozu. Předpokládaná finanční alokace byla stanovena na 360 milionů korun. Výše podpory je až 50 % způsobilých výdajů.
Ing. Patera z GE Money Bank upozornil na budoucí 11. kolo příjmu žádostí v rámci opatření týkajícího se lesního hospodaření, jež má proběhnout na přelomu září a října 2010. Opatření Investice do lesů je určeno právnickým a fyzickým osobám a obcím, které hospodaří minimálně na třech hektarech lesa ve vlastnictví či pronájmu, informoval dále Ing. Heřman. „Záměry tohoto opatření jsou zaměřené na lesní techniku, infrastrukturu a vybavení provozoven. Míra podpory u jednotlivých záměrů se pohybuje v rozmezí 50–100 procent způsobilých výdajů. Výše finanční alokace zatím není zveřejněna,“ dodal.

Účast bank v dalších programech pro podnikatele

Kromě Programu rozvoje venkova mohou zemědělci využít i prostředky z jiných programů podporujících podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech. Jednou z možností je účast v operačním programu Životní prostředí, opatření Zlepšování stavu přírody a krajiny. Projekty se mohou týkat péče o chráněná území, záchrany biologické rozmanitosti druhů a ekosystémů, ochrany jeskyní a krasových jevů, zakládání a obnovy remízků, alejí, solitérních stromů a péče o památné stromy, opatření proti vodní a větrné erozi, odstranění nevyužívaných staveb v chráněných územích. Podnikatelské subjekty, včetně zemědělců, mohou podle Ing. Heřmana při účasti v operačním programu Životní prostředí, v prioritní ose 4 žádat v rámci zkvalitnění nakládání s odpady o dotaci například na bioplynovou stanici či kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (nutné zahrnout i komunální biologicky rozložitelné odpady). Je možné také získat podporu na pořízení technologie na výrobu pelet či briket z biologických odpadů. Vstupním materiálem však musí být odpady, nikoli například plodiny pěstované přímo za tímto účelem. Maximální výše podpory u menších projektů dosahuje až 90 % způsobilých výdajů (forma de minimis – maximální dotace činí 200 tisíc eur během tří let), v ostatních případech závisí dotace na velikosti podniku (40 % způsobilých výdajů pro velký podnik, u středního podniku platí navíc bonifikace 10 % a u malého podniku bonifikace 20 %). V letošním roce budou žádosti o dotaci z této oblasti přijímány během října a listopadu.
Banky dále spolufinancují projekty z operačního programu Podnikání a inovace nebo regionálních operačních programů. „Jejich zaměření je velmi široké a zahrnuje aktivity, které souvisí jak s podporou stávající činnosti podnikatelů, tak s rozšířením nebo případnou diverzifikací podnikatelské činnosti do jiných ekonomických oblastí. Takovým typem projektů jsou zejména ty, co se zaměřují na investice do technologického vybavení firmy a energeticky úsporných opatření nebo i do využívání obnovitelných zdrojů energie,“ zhodnotil Mgr. Hanuš z Komerční banky.
Mgr. Kadlíčková z Volksbank CZ zahrnula do dotačních příležitostí pro podnikatele na venkově možnosti operačního programu Rybářství. „V poslední době zaznamenáváme více žádostí o financování investic, které do něj spadají,“ sdělila.

Národní programy ministerstva zemědělství

„Finanční podporu mohou zemědělci získat i prostřednictvím národních programů Ministerstva zemědělství ČR,“ upozornil Ing. Patera. Pro rok 2010 již skončil příjem žádostí 30. června pro dotační tituly: Zavlažování v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, Použití osiva přadného lnu a konopí setého, Dotace na výstavy hospodářských zvířat a rostlin, odborné publikace, Vývoj nových produktů a inovace ve výrobě potravin a krmiv, Podpora nevýrobních funkcí rybníků nad pět hektarů.
Do 31. srpna lze podávat žádosti do programu Podpora marketingu na zahraničních veletrzích a výstavách.
Termín pro podávání žádostí do programů: Podpora restrukturalizace ovocných sadů, Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, šlechtění révy vinné a chmele a Ozdravování stáda od paratuberkulózy skotu končí 30. září.
Do 15. října lze podat žádost o podporu v rámci Nákazového fondu – likvidace kadáverů, boj s infekční rinotracheitidou skotu a nákazami prasat.
Včelaři a šlechtitelé rostlin a zvířat by měli stihnout termín 29. října, kdy končí doba pro podání žádosti do programů Dotace včelařům, chovajícím včely na území ČR, Šlechtění, plemenitba a evidence hospodářských zvířat a Zajištění odrůdových zkoušek polních plodin.

Programy PGRLF 

Úvěry od všech zmíněných bank lze kombinovat s podporami programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), a to dotací na snížení úrokové sazby nebo zárukou za poskytnutý úvěr.
„Pro zemědělce je stále klíčovou investicí nákup zemědělské půdy,“ konstatovala Mgr. Kadlíčková z Volksbank CZ. Od konce minulého roku funguje pro nákup nestátní zemědělské půdy program PGRLF s názvem Podpora nákupu půdy, na který se vztahuje při splnění stanovených podmínek úroková dotace. „Na rozdíl od původního programu není pevně stanovena výše dotace (je vypočtena podle stanoveného vzorce na základě vybraných finančních ukazatelů a pohybuje se v rozmezí od jednoho do čtyř procent). Liší se také délka vyplácení dotace, která se nekryje s dobou trvání úvěru (je kratší),“ vysvětlila. Celkový objem úvěrových prostředků je omezen hranicí deset milionů korun a také nesmí být nižší než 100 tisíc korun.
„Vlivem nepříznivého vývoje výkupních cen zemědělských komodit a zpožděných plateb od odběratelů přetrvává i zájem o provozní financování, rovněž s úrokovou dotací PGRLF,“ předala další zkušenosti banky Mgr. Kadlíčková.
Banky zaznamenávají rostoucí poptávku po úvěrech na zemědělskou techniku s dotací od PGRLF, v rámci programu Zemědělec. Základní sazba podpory ve formě dotace části úroků z úvěru je 4 % a zvýhodnění pro mladého zemědělce činí 1 %.
Podpora z programu Provoz ve formě dotací úroků je určena pro zemědělské prvovýrobce a podnikatele zabývající se hospodařením v lese. Garanci poskytuje fond až do výše 50 % z nesplacené jistiny úvěru u prvovýrobců s převážně živočišnou výrobou, u ostatních až 30 %. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí překročit částku 25 milionů korun.
Program Zpracovatel-Provoz je určen pro zpracovatele zemědělských produktů a též nabízí podporu ve formě dotace úroků. Garanci fond poskytuje až do 50 % z nesplacené jistiny úvěru. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí u tohoto programu překročit částku 50 milionů korun.
Program Podpora krátkodobého financování má přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů u zemědělských prvovýrobců způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany zpracovatelů zemědělských produktů a tím také částečně umožnit zpracovatelům disponovat s finančními prostředky bez nutnosti čerpání provozních úvěrů. Sekundárně tedy dochází k úspoře finančních prostředků také na straně zpracovatelů zemědělských produktů

Nové produkty pro financování investic

Klienti České spořitelny z oblasti zemědělství mohou využít například program TOP Podnik II, což je investiční úvěr, který kombinuje výhody pohyblivé a fixní úrokové sazby. Úvěr je postaven na pohyblivé sazbě odvozené od 3M PRIBOR s tím, že pokud 3M PRIBOR dosáhne určité úrovně, sazba se klientovi zafixuje. Pokud 3M PRIBOR následně opět klesne pod danou úroveň, klient opět platí 3M PRIBOR. Znamená to, že klient vždy platí pro něho výhodnější variantu. „Je to unikátní řešení pro úvěry v řádech jednotek milionů korun, kde by individuální zajištění úrokové sazby nebylo dostupné nebo bylo pro klienty příliš nákladné,“ vysvětlil Ing. Heřman a připomněl, že vedle tohoto produktu mohou klienti ze zemědělského sektoru využít všechny další standardní produkty banky.
Ve Volksbank CZ soustředili pozornost především na inovaci úvěru určeného na nákup zemědělské půdy. „Proces posouzení, případně schválení úvěrové žádosti, se nyní u naší banky podstatně zkrátil. V případě, že máme od klienta kompletní dokumentaci potřebnou k posouzení úvěrové žádosti, můžeme mu sdělit rozhodnutí o schválení úvěru do tří dnů. Stejně je tomu i u úvěrů na nákup zemědělské techniky,“ komentovala vstřícné kroky banky vůči klientovi Mgr. Kadlíčková. „Velká výhoda naší banky je také v možnosti schválit úvěrový rámec na plánované investice – klienti pak mohou čerpat jednotlivé úvěry na půdu a stroje z již schváleného rámce, jehož platnost je jeden rok a je možné jej následně prodlužovat. V některých případech již také není třeba předkládat tržní ocenění na nakupované pozemky před čerpáním úvěru, což urychlí vyplácení úvěru,“ dodala.
Zemědělští klienti GE Money Bank mohou od začátku letošního roku využívat řadu novinek: „Patří k nim financování nákupu zemědělské půdy ve formě kreditní linky umožňující snadnější nákupy od více vlastníků až do výše schváleného limitu. Dále je možné financovat nákup zemědělské půdy s novou podporou PGRLF. Banka nabízí balíček produktů a služeb mladým zemědělcům v rámci programu Zahájení činnosti mladých zemědělců. Příležitostí na veletrhu Techagro byla pro financování techniky výhodná úroková sazba 5,4 procenta ročně. Předností je také zjednodušený program pro financování zemědělských bioplynových stanic, kdy banka financuje až sto procent investičních nákladů projektu,“ vyjmenoval Ing. Patera. 

 

Klíčové informace

- Poskytování úvěrů do agrárního sektoru nenabralo dřívější obrátky, investiční aktivita zaznamenává drobné oživení.
- Čeští zemědělci investují především do cross compliance opatření a diverzifikace produkce, zatímco investice do obnovy technologií odsouvají na dobu, až zjistí své výsledky hospodaření. 
- Dotace ze strukturálních fondů i z národních zdrojů zjednodušují přístup zemědělců k financování jejich investic a provozních potřeb.

 

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down