Dotace pro lesy v rámci Natury 2000

Do 15. května je možné požádat o částečnou kompenzaci za snížení hospodářského využití lesů v rámci programu Natura 2000, který má za cíl zachovat původní druhovou skladbu lesního porostu na vybraných lokalitách. Dotace šedesát eur na hektar se vyplácí ročně na porostní skupiny po dobu dvaceti let při splnění podmínek stanovených dnes schváleným nařízením vlády. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

„Dotace v rámci opatření Natura 2000 v lesích se poskytuje s cílem zachovat druhovou skladbu lesního porostu ve vymezených, evropsky významných lokalitách nebo ptačích oblastech. Po dobu dvaceti let se bude vlastníkům nebo spoluvlastníkům lesů nebo jejich sdružením vyplácet šedesát eur na hektar jako částečná kompenzace za snížení hospodářského využití lesů,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „K tomu, aby jim byla dotace přiznána, musejí o ni do patnáctého května nejen požádat, ale hlavně splnit jasně dané podmínky, které upravuje dnes schválené nařízení vlády,“ doplnil ministr.
Nařízení vlády upravuje podmínky platby v rámci Natura 2000 v lesích z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Pro potencionální žadatele a odbornou lesnickou veřejnost předkládá ministerstvo zemědělství základní informace o podmínkách a administraci tohoto nařízení. Úplné znění podmínek a metodika k tomuto nařízení je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství, dodal Vorlíček.
 Žádost o vstup do titulu může podat soukromý vlastník nebo spoluvlastník lesního pozemku nebo sdružení soukromých vlastníků lesních pozemků (nemohou žádat veřejné orgány, např. stát – Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, kraje a obce).
 Do titulu lze zařadit žadatele s lesním pozemkem, který se nachází nejméně z 50 % své výměry na území Natura 2000. (Informaci o porostních skupinách a jejich průniku s oblastmi Natura 2000 je možné získat na pobočkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, www.uhul.cz).
 Lesní hospodářský plán nebo osnovu (LHP nebo LHO) pro podporovanou porostní skupinu musí mít žadatel uložené v digitální podobě v datovém skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa.
 V rámci porostní skupiny musí alespoň jedna etáž obsahovat podporované porostní typy hospodářských souborů (jedlové, dubové, bukové, ostatní listnaté, topolové nebo nízký les) a být ve věku alespoň začátku doby obnovy.
 Žadatel je povinen po celou dobu trvání dvacetiletého závazku (i v případě obnovy lesního porostu) zachovat stávající skladbu dřevin, stejný způsob hospodaření.
 Žádost o zařazení a žádost o poskytnutí dotace podává žadatel v prvním roce závazku současně, a to do 15. května kalendářního roku (i pro rok 2008), další roky dvacetiletého období se podává pouze žádost o poskytnutí dotace, a to také do 15. května.
 Žádosti se podávají na místně příslušné zemědělské agentury (regionální pracoviště MZe) na formulářích vydaných Státním zemědělským intervenčním fondem, které budou k dispozici po nabytí účinnosti nařízení vlády (www.szif.cz).
 Dotace 60 eur se vyplácí na hektar porostní skupiny za rok po dobu dvaceti let při splnění podmínek stanovených nařízením vlády.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *