Eck: Fond se bude reakreditovat

Před Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) stojí zásadní úkol. Do 16.října 2007 musí prokázat svoji připravenost na administraci nových dotačních titulů a reakreditovat se jako platební agentura v rámci společné zemědělské politiky. Informoval o tom ředitel SZIF Vladimír Eck

Smyslem reakreditace je v rámci celé EU ověřit plnění akreditačních kritérií daných klíčovými předpisy EU. „Je to systémový prvek, který ověřuje, zda jsou definovány všechny klíčové body v rámci administrace, lidské zdroje, technické vybavení a další,“ vysvětlil ředitel SZIF Vladimír Eck na semináři o perspektivách českého zemědělství
Nad plněním akreditačních kritérií přitom dohlíží ministerstvo financí a nezávislý certifikační orgán vypracovává zprávu, která je projednávána Evropskou komisí.
Eck připomněl, že SZIF byl zřízen ze zákona 30.dubna 2004, tedy těsně před vstupem ČR do EU jako jediná platební agentura v ČR v rámci společné zemědělské politiky. Zabývá se mimo jiné takovými dotačními tituly, jako jsou Společná organizace trhu (SOT), jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS), či doplňkové platby top-up.
„Dobíhá také operační program zemědělství a jednou z činností podpora marketingu z národních zdrojů v rámci vyjednané státní pomoci a samozřejmě příprava nových opatření v rámci nového financování společné zemědělské politiky. To znamená fond EAFRD, v jehož rámci dochází k právě k ověření akreditačních kriterií v nových podmínkách,“ upřesnil Fond EAFR by měl začít fungovat od dubna příštího roku.

Výplaty co nejdříve

Důležitým úkolem fondu je podle Ecka dodržet harmonogram výplat jednotlivých podpor.
Od konce října se uskutečňuje výplata podpor znevýhodněným oblastem tzv. LFA. K 28.listopadu bylo vyplaceno již 6,5 tisíce žádostí v celkové výši kolem 2,5 miliardy korun. Celkem bylo přitom přijato téměř 9300 žádostí, což představuje 2,9 miliardy korun. „Cílem je samozřejmě vydat většinu rozhodnutí, předcházejícím výplatám, do konce roku,“ upřesnil s tím, že SZIF je při vyplácení vázán tím, jak nabíhá právní moc vydaného rozhodnutí.
Od začátku listopadu jsou rozesílána také rozhodnutí na čerpání prostředků v rámci SAPS, peníze se mohou vyplácet od 1. prosince. V rámci SAPSU bylo přijato 21 tisíc žádostí na 8,9 miliardy korun. „V současnosti je připravena výplata právoplatných rozhodnutí v celkové sumě více než 3,5 miliardy korun. Takže výplata již začne nabíhat v těchto dnech,“¨podotkl Eck. Podstatná část rozhodnutí v rámci SAPS by měla být vyplacena do konce roku.
Na SAPS je pak navázána česká doplňková platba, tzv. top-up. „Rozhodnutí plánujeme posílat asi od poloviny prosince, takže doufáme, že do konce roku vyplatíme 30 až 40 procent prostředků,“ řekl. Celkem bude vyplaceno zhruba 7,4 miliardy korun. Většina ze 17,5 tisíce rozhodnutí by měla být přitom vydána a vyplacena do února 2007, termín rozeslaný z EU je do 30.června 2007.
V lednu by fond chtěl začít vydávat rozhodnutí na doplňkovou platbu na cukr (SPP), která byla zavedena v souvislosti s reformou trhu s cukrem. Výše podpory byla stanovena na 170,61 Kč za tunu cukrovky. Podmínky vycházejí opět z vládního nařízení. To znamená, že fond očekává vydání většiny rozhodnutí, kterých je zhruba tisíc, do konce února 2007.
„U agroenvironmentálních opatření očekáváme zahájení vydávání rozhodnutí během března 2007. Je to rozdělené do dvou bloků, protože některé podmínky se kontrolují k 31.březnu,“ vysvětlil.
Připomněl, že hlavní položky z rozpočtu SZIF na příští rok představují přímé platby, a to včetně top-up a SSP, ve výši 21 miliard korun, EAFRD 12,4 miliardy Kč a na Společnou organizaci trhu je vyčleněno 9,5 miliardy korun.
Doplnil, že v operačním programu zemědělství bylo v roce 2006 byl poměr přijatých a schválených žádostí v jednotlivých kolech operačního programu je výrazně vidět převis nabídky nad poptávkou. Například v osmém kole došlo 975 žádostí, finanční možnosti umožnily uspokojit žádosti pouze 624 projektů. „Takže není problém bychom měli nedostatek projektů, které by se dali z tohoto financovat. Proto je vysoká možnost čerpání prostředků, protože připravenost odborné veřejnosti a žadatelů je na dobré úrovni a to i v porovnání s dalšími resorty,“ řekl Eck.
Ke zlepšení informovanosti žadatelů o stavu vyřizování jejich žádostí přispěje Portál farmáře, který byl spuštěn 6.listopadu. Na Portálu farmáře SZIF jsou žádosti od roku 2004. „Je tam samozřejmě možnost získat opis půdních bloků/ dílů z žádosti podané SZIF, podívat se na jednotlivé příspěvky, národní dorovnání, maximální výše podpory, či pracoviště, na kterém je žádost administrována, termín vydání rozhodnutí, účet, na který byla dotace odeslána,“ informoval ředitel SZIF. Do portálu se lze přihlásit přes internetové stránky ministerstva zemědělství nebo SZIF. Přístupové heslo žadatel získá na zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu ministerstva zemědělství.

Změna podmínek pro Klasu

Ředitel SZIF si pochvaloval, že značka Klasa se etablovala jako značka kvality u 68 procent občanů, kteří nakupují v obchodních řetězcích. „Podařilo se ji provázat s povědomím o tom, že se jedná o vysoce kvalitní potraviny s vyšší přidanou hodnotou,“ sdělil.
Její administrace probíhá na základě výjimky, která končí 30.dubna 2007. Poté musí dojít ke sladění pravidel v ČR se standardy státní pomoci, které v současné době EK přijímá. O prováděcím předpisu by mělo být hlasováno v první polovině prosince. Podle toho, jak hlasování dopadne, budou upravena pravidla pro poskytování této značky. Podle Ecka obecně však bude platit, že musí dojít k potlačení preference o původu potravin. Bude se klást důraz na jejich kvalitu.
Komise také zvažuje zavedení finanční spoluúčasti producentů. Režim bude dohodnutý s potravinářskou komorou jako hlavním partnerem a ministerstvem zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *