04.06.2010 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomickým řešením je lisování

Sklizeň slámy lze provádět různým způsobem a technologií. V podstatě rozlišujeme dva základní principy, a to sklizeň volné slámy, pro kterou využijeme sběrací vůz různé konstrukce, nebo sklizeň slámy lisované, kdy naopak využíváme lisů různé konstrukce. První jmenovaný způsob je investičně a organizačně méně náročný, avšak ztráty, a to jak kvalitativní, tak kvantitativní, jsou v běžných podmínkách poměrně vysoké.

Naproti tomu, sklízíme-li slámu některým ze široké nabídky lisů, které jsou na trhu k dispozici, je tato technologie poměrně náročná, zejména z hlediska organizace dopravy, a to v situaci, kdy potřebujeme na daném pozemku zajistit včasnou podmítku a zpracování půdy. Tato náročnost je však vyvážená minimálními ztrátami a tedy potřebou sklizně menších ploch, neboť ztráty vznikající při sklizni volné slámy přesahují mnohdy 30 %.

Požadavky na svinovací lisy

Svinovací lisy určené pro sběr slámy musí splňovat některé požadavky. Stejně tak, jako u sběracích vozů je nutné volit širší sběrací ústrojí, se šířkou sbírání alespoň 1,8 m, a to z důvodu stále se zvětšujících pracovních záběrů žacích válů sklízecích mlátiček a tedy množství hmoty v řádku a jejich šířku. Sběrače se nabízejí buď s řízenými hrabicemi a kulisovou dráhou, nebo s tzv. neřízeným sběračem, kde funkci kulisy plní vhodně formovaný plech sběrače, stejně tak, jako je tomu v případě již zmíněných sběracích vozů. Stejně jako v případě vozů jsou součástí opěrná kola a plech, spíše však válec pro formování toku hmoty z řádku směrem ke sběrači. Vzhledem k tomu, že je třeba zpracovat velké množství slámy, jsou vhodnější a lze doporučit takové typy lisů, které jsou osazeny rotačním vkládacím ústrojím a to i v případě, že nejsou osazeny řezáním. Lisy se dodávají zpravidla s řezáním osazeným 15–25 noži s možností jejich řazení do záběru po skupinách nebo jejich úplného vyklopení. Jako pojistku proti ucpání vkládacího systému výrobci používají buď zařízení pro zpětný chod, nebo výklopné dno vkládacího rotoru. I z toho důvodu je vhodné pro sběr slámy používat s ohledem na mohutné řady lisy se vkládacím rotorem. Jak již bylo zmíněno, je vhodné používat v případě lisování slámy ovíjení balíků sítí. Pro lisování slámy dostávají přednost lisy s proměnlivou (variabilní) lisovací komorou, neboť sláma vykazuje poměrně malou objemovou hmotnost a je tedy žádoucí přepravovat v jednom balíku co největší množství. Současné svinovací nabízejí v případě variabilní lisovací komory zhruba 0,9–1,6 m nebo 0,9–2 m.
O lisech s variabilní komorou hovoříme jako o lisech s pevným jádrem, neboť balík formují prakticky od středu, a to plynule po celou dobu lisování. Lisy s pevnou (konstantní) komorou naopak vytváří balík s tzv. měkkým jádrem, neboť nejdříve dojde k naplnění lisovací komory a teprve po obvodu dochází k formování balíku, pouze do určité hloubky. Ještě existují lisy s částečně proměnlivou (semi-variabilní komorou), které vytvářejí balík stejným způsobem jako lisy s komorou pevnou, avšak je možné změnit dráhu průběhu komory a tedy krokově měnit průměr balíku. Modely s pevnou komorou se nabízejí zpravidla o průměru balíku 1,2 nebo 1,5 m, přičemž pro lisování slámy se používají většinou větší průměry a semivariabilní komora nabízí rozpětí průměrů balíku 1,2 až 1,5 m. Proměnlivá lisovací komora je tvořená soustavou laťových dopravníků s řetězovými, ocelovými nebo pryžovými vodicími pásy. Jiné řešení nabízí tzv. pásová lisovací variabilní komora, která je tvořena soustavou pásů s povrchem opatřeným výstupky, přičemž tyto pásy jsou vyrobeny z technické, tkaninou vyztužené pryže. Pevná komora je tvořena buď laťovými dopravníky, kdy latě spojují po obvodu prostřednictvím soustavy ozubených kol a kladek pohybující se ocelové řetězy, nebo dopravníky z technické, pevnou textilií vyztužené pryže. Laťového dopravníku s pryžovými pásy využívá rovněž konstrukce semivariabilní komory.
Pevná komora může být taktéž tvořena po obvodu umístěnými rotujícími profilovanými ocelovými válci, nebo lze oba systémy kombinovat, kdy část komory tvoří válce a část laťový dopravník. Kromě již zmíněného vázání do sítě se rovněž používá vázání balíků motouzem, případně se oba systémy kombinují. Další příslušenství svinovacích lisů představuje volba typu nápravy, zda se bude jednat o jednoduchou či tandemovou, s brzdami nebo bez nich a samozřejmě je možné vybírat z různých šířek pneumatik, řekněme zhruba od 280–300 mm až asi do 600 mm. S vhodným podvozkem je možné agregovat lisy s trakčními prostředky vyšších rychlostí, pokud to místní předpisy o provozu na pozemních komunikacích dovolují a rychlost 40 km/h není ničím výjimečná. Pro rychlejší odkládání balíků je vhodné lis opatřit tzv. vyhazovací rampou, díky které není nutné couvat z řádku při vyklápění balíku z lisovací komory.

Velké hranolové balíky

Pro sklizeň s požadavky na co největší výkonnost se používají lisy pro lisování velkých hranatých balíků, přičemž se používají zejména střední a vyšší výkonové kategorie. Pro lisování slámy se používají zejména modely s lisovacím kanálem o šířce 1,2 m a výšce 0,7 až 1,3 m. S ohledem na konkrétní podmínky se rovněž používají lisy s rozměrem komory například 0,8 x 0,5 m nebo 0,8 x 0,8 m, případně obdobné rozměry. Délka balíku je podle typu nastavitelná asi od 0,5 do 3 m, přičemž se v praxi používá zpravidla délka 2,2 m a to kvůli přepravě na kamionových návěsech po silnici. Poměrně rychle se mezi uživateli – zemědělci, obchodníky se slámou, nebo výrobci obnovitelných zdrojů energie, rozšířil rozměr balíku 1,2 x 0,9 x 2,2 m (2,38 m3) případně 1,2 x 1 x 2,2 m (2,64 m3). Hmotnost takového balíku, hovoříme-li o standardních lisech se standardním lisovacím tlakem, dosahuje asi 400 kg. Na trhu existují však lisy, které mají prodloužený lisovací kanál, větší průměr setrvačníku a masivní lisovací píst pro vyšší stlačení, kdy výrobci takových strojů uvádějí, že hmotnost balíků s tímto rozměrem činí o 20–25 % více než u klasické konstrukce.
Konstrukce sběrače již byla popsána výše, u lisů této kategorie pak šířka sbírání činí minimálně 1,8–2 m, avšak zpravidla se setkáme se šířkou sbírání více než 2,1 m, například 2,35 m. Vkládání je u těchto lisů záležitostí vkládacího rotoru a lisy se dodávají s řezáním nebo bez řezání s různým počtem nožů, přičemž standard odpovídá počtu nožů lisů svinovacích, avšak existují různé rotory a systémy řezání, které disponují téměř 50 noži. Srdcem každého lisu na velké hranaté balíky je lisovací kanál s lisovacím pístem poháněným od vývodového hřídele trakčního prostředku, s pomocí setrvačníku a klikového převodového mechanismu.
Hydraulicky se nastavuje lisovací tlak. Vázání je u lisů na velké hranaté balíky řešeno 4–6 uzlovači podle šířky kanálu a tedy i balíku. Součástí lisovacího kanálu je rovněž zařízení pro vytlačení posledního balíku z komory. Podvozek lisů pro lisování velkých hranatých balíků je zpravidla dvouosý, doporučenou výbavou je řiditelná zadní náprava, přičemž v nabídce většiny výrobců je rovněž jednoosý podvozek, který se používá zejména u menších typů lisů. Šířka pneumatik činí zpravidla u tandemové nápravy 450–550 mm, jednoosé modely se standardním podvozkem jsou opatřeny pneumatikami o šířce 600–800 mm s rozměrem disku 22,5 nebo 26,5´. Nabídku některých výrobců tvoří rovněž speciální typy disků a kol.

Manipulace a doprava

Všechny typy lisů odkládají slisovaný balík zpět na pozemek, kde je nutné balík naložit, přepravit do místa uskladnění a provést s ním další manipulaci. V tomto případě máme dvě možnosti, a to buď využít klasické manipulační techniky – čelních traktorových nakladačů, manipulátorů nebo kolových nakladačů ve spojení s vhodnou dopravní technikou – plošina, vůz s podlahovým pásem, výtlačné čelo atd.
V praxi se používají zejména plošinové přívěsy a návěsy, případně s jednoosým, častěji však s dvouosým a tříosým podvozkem, případně různé plošinové nástavby výměnných systémů, které jsou opatřeny masivními, polohovatelnými a sklopnými zábranami v oblasti předního a zadního čela. Taková dopravní technika může být rovněž doplněna o nakládací hydraulickou ruku.
Používáme-li k manipulaci klasickou manipulační techniku, máme možnost zvýšit produktivitu práce s využitím tzv. kumulačních vozíků. V případě svinovacích lisů s oddělenou integrovanou baličkou pak přebírá roli kumulačního vozíku právě balička, na které je umístěn slisovaný balík, zatímco v lisovací komoře se další balík tvoří. Po slisování druhého balíku se tento odloží na pozemek společně s balíkem, který je zatím umístěn na stole ovíječky. Pro agregaci s lisy na velké hranolové balíky jsou na trhu k dispozici různé typy již zmíněných kumulačních vozíků, které umožňují ukládat na jedno místo více balíků na jednou, které se následně manipulují dostupnou dopravní technikou. Zpravidla je takto možné vedla sebe, na sebe nebo vedle sebe i na sebe uložit 2–6 balíků různých rozměrů. Pro manipulaci se pak používají vhodné nástavce čelních nakladačů. Jedná se o různé typy kleští, drapákových vidlí nebo speciálně konstruovaných drapákových adaptérů a vidlí. Pro balíky slisované svinovacími lisy se používají adaptéry od jednoduchých nebo dvojitých „špiců“, přes různé typy kleští až po různé drapákové a speciální adaptéry vhodné rovněž pro stohování, přičemž některé s nich umožňují zvýšit výrobcem daný maximální dosah traktorového či kolového nakladače.
Kromě plošinových dopravních prostředků, mnohdy doplněných hydraulickou nakládací rukou, se využívá jak pro svoz hranatých, tak i kulatých balíků speciální dopravní techniky, zpravidla s jednoosým a dvouosým podvozkem a pneumatikami pro zpravidla polní, ale také silniční provoz. Jejím úkolem je naložení balíku prostřednictvím nakládacích ližin či vidlic, naložení balíku do oblasti ložného prostoru a rovněž umístění balíků v místě skladování a zpravidla je taková technika konstruována pro utváření stohů vytvořených z balíků, případně pro naskladňování skladovacích prostor s dostatečnou podjezdovou výškou, jiné modely jsou osazeny výtlačným čelem, které zajišťuje vyhrnutí nákladu balíků oblastí otevřeného zadní čela, respektive zábrany.
Dopravníky pro transport kulatých balíků se dodávají pro běžné rozměry balíků, které jsou během přepravy uloženy zpravidla v jedné nebo ve dvou řadách podle konstrukce. 

 

Klíčové informace

- Existuje celá řada lisů a to jak výrobní, tak technická, pro lisování sena, senáže a slámy.
- Stejně tak je k dispozici široká nabídka manipulační a dopravní techniky. 
- Díky manipulační a dopravní technice je pak možné zvládnout komplexní technologii sklizně a uskladnění lisované slámy
.

 

Ing. Filip Javorek

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down